Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witness Ki

Toabaita

Tei Na Kera Abula Sulia Thathami La Tha Jehovah i Taraʼena?

 LESINA 21

Taa Ni Boʼo Na Ṉa Bethel?

Taa Ni Boʼo Na Ṉa Bethel?

Art Department, U.S.A.

Germany

Kenya

Colombia

Bethel, si thateʼedo ana ṉata la i Hebrew, ne toʼolaṉania “Biu tha God.” (Genesis 28:17, 19, footnote) Si thateʼedo eri e talaʼana asia naʼa biu eki na ṉa Jehovah’s Witness Ki kera arutoʼona i la fanua nei iano ura ʼolosi lana bia adomi lana raa ura ṉata la sulia si faʼaroṉoa leʼa. Ṉa Figuteʼe Wane Nanaʼo Ana Organization kera raa mai i la Bethel i New York State, U.S.A. Bethel eri na gwauṉaʼi lana raa i la taleʼe branch ofis ki sui boʼo e lae mai fasia. Imole na kera raa i la taleʼe branch ofis eki kera alaṉi kera ana bareʼe waidoʼora i la Bethel. Kera too ofu bonaʼa mala ta bareʼe wela sulaʼania kera raa ofu, faṉa ofu, bia keka too ana teʼesi manataleʼedo ura toʼo lana Baebol.—Psalm 133:1.

Biu eri e talimate sulaʼania waidoʼora eki na kera too iei kera kwaialami ura ili lana tesi raa bana. Kristin ki na kera raa i la Bethel eki sui boʼo, kera fale kera teʼefa ura ili lana thathami la tha God bia ili lana raa i fana Inotoa si maṉa ki sui bana. (Matthew 6:33) Kera sui boʼo kera fulatoʼona si kula ni too la, faṉa, bia kasi kwaiadomia ura usi lana si do na kera atoʼia. Kera sui boʼo kera too ana si raa ki. Tei imole ki keka raa i la ofis, kisina, mado kula ni faṉa ofu la. Tei imole ki iada keka raa i la si kula ni thauṉaʼi buka la, beta lana kula ni too la ki, beta la sulia biu eki bia si do ki sui boʼo na keki arutoʼona iei, bia teisi raa ki laʼu.

Biu ni raa la ura adomi lana raa ura ṉata la sulia Inotoa. Manateʼedo ne too i buira gwauṉaʼi lana raa i la Bethel ki sui bana, kera thathamia imole oʼoro ka oro keki todaa mamana la ne too i lana Baebol. Malaʼana buka naʼi no arutoʼona. Figuteʼe Wane Nanaʼo Ana Organization ne liosulia raa ura thauṉaʼi lana buka naʼi. Keka arutoʼona internet ura keki falea i fana talaṉeʼe translesin timi oro ki kakalia fanua nei iano, sui keka falea ura i la Bethel ki ne too ana printer baita ni thauṉaʼi lana buka ki. E talua 110,000 figuteʼe Kristin ki keka todaa buka eki na kera falea mai i fada. Bare waidoʼora eki sui boʼo i la Bethel na kera kwaisafui ura adomi lana raa eri ura ṉata la sulia si faʼaroṉoa leʼa.—Mark 13:10.

  • Imole ʼufita ki na kera raa i la Bethel, ma keka thai ʼufita suli kera?

  • Raa gwauṉaʼi ʼufita ni boʼo na raa ki na kera ilia i la Bethel e adomia?