United States

Gilead Sukulu, Patterson, New York

Panama

Ita u na mai, sukulu ki ne lae mai fasia tha Jehovah e adea Jehovah Witness Ki keka talimate asia naʼa. Imole ki na kera falea si maṉa oro ura ili lana raa ura ṉata la sulia Inotoa, keki fulatoʼona sukulu ki na kai adomi kera ura ‘ili leʼa la ana raa eri.’—2 Timothy 4:5.

Pioneer Sukulu. I buriana ṉa regular pioneer e faʼadaṉaa fa ṉali totolenaʼo ne ilia raa ura pioneer la, nia kai lae i la teʼe sukulu ni ono fa thato na mado kai tatha i la ta Kingdom Hall ne too kwaikaraṉi. Sukulu eri kai adomia pioneer eri ura kwaimani leʼa la bia tha Jehovah, ili leʼa la ana raa ki sui boʼo ura ṉata la sulia si faʼaroṉoa leʼa, bia ka faʼasukwai nia ura mamana la fafia raa eri.

Sukulu i fana toʼa ni ṉata la sulia Inotoa. Sukulu eri na kai lae sulia roofa madami kera olotoʼona ura fale lana kwaiadomia i fana pioneer ki na kera ilia raa eri ka tau na mai, na kera kwaialami ura akwasi lana fanu kera ura pioneer la tesi kula bana ne atoʼia pioneer eki. Keka soreʼa laʼu boʼo: “Ni nau neʼe! Fale nau!” Kera lae sulia tha Jesus Christ, ne talua bonaʼa wane ki sui bana na kera ṉata sulia Inotoa i fanua nei iano. (Isaiah 6:8; John 7:29) Mado keki thauṉania teisi tatala la i la tei fanua daa ki na keki lae uria sulaʼania bali ana too la e eʼeta bonaʼa. Mado fanu eki ka aʼako mado ka gwagwarila, ma bibiraṉa bia faṉa kera ki mena mado ka eʼeta bonaʼa, mado ṉata la eʼeta ni mena keki toʼoa laʼu boʼo. Doʼora ki ma waiwaena ki na kera tofeʼe too bia roo waikwaina ki na fa ṉali kera ki e ita ana 23 lae ka fula ana 65 na keki lae i la sukulu eri. Sukulu eri e adomi kera ura faʼatagwasu lana biraṉaa ki na Kristin kai too ania na kera atoʼia asi maṉa na keki ilia raa eri. Thaitoʼomeʼedoa na kera todaa e adomi kera ura ili lana teisi raa ki laʼu i fana tha Jehovah bia organization nia.

Gilead Baebol Sukulu. Si baʼea eri “Gilead,” ana ṉata la i Hebrew, e toʼolaṉania “Faʼamamane Lana Si Do.” ʼIta mai asi maṉa na sukulu eri e thafali ana 1943, e talua 8,000 missionary na kera fulatoʼona sui naʼa sukulu eri. Ni kera keka lae ura faʼamamane lana Inotoa tha God “i la si kula ki sui bana i la fanua nei iano,” ma keka sitatha ana ili lana si raa eri. (Acts 13:47) Si maṉa na tei missionary kera fula i Peru, misi too u boʼo ana ta figuteʼe Kristin i la fanu eri. I taraʼena e talua 1,000 figuteʼe Kristin ki na kera too i la fanu eri. Asi maṉa na missionary kamiliʼa ki kera thafali fula i Japan, Witness ki na kera too e aʼi si fula fafia akwaleʼe wane. I taraʼena, e talua 200,000 Witness ki na kera too iei. I la sukulu eri na kai lae sulia lima fa madami, keki toʼodo taliṉaʼi sulia Baʼelana tha God. Spesol pioneer ki, missionary ki, bethelite ki, bia circuit overseer ki na kera farana, na keki lae i la sukulu eri. Keki lae ura toʼodo taliṉaʼi la fasia keka kwaiadomi ura faʼasukwai lana raa kamiliʼa ki i la fanua nei iano rerebaʼa.

  • Pioneer Sukulu kai adomi ʼufita ana pioneer ki?

  • Ni tei kera na kera farana lae la ura i la sukulu i fana toʼa ni ṉata la sulia Inotoa?