Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witness Ki

Select language Toabaita

 LESINA 9

Adeʼufita Boʼo Fasia Kuki Kwaimaʼakwali Leʼa Uria Ofu La Eki?

Adeʼufita Boʼo Fasia Kuki Kwaimaʼakwali Leʼa Uria Ofu La Eki?

Cambodia

Ukraine

Masa ta Jehovah’s Witness e toʼodo bi oe i la Baebol, mado oki kwaimaʼakwali mai sui feteʼi moko toʼodo. Masa oko ilia laʼu boʼo si do eri sui feteʼi oko fula ana ofu la eki, nia kai adomi oe ura oki todaa kwaiadomia ne leʼa ka tatha. Asi maṉa na kulu birafafia si abula la eri, kuki fulatoʼona leʼa la.

Olotoʼona si kula bia si maṉa ura stadi la. Si maṉa taa na ʼosi ʼoga ma ka talaʼana leʼa uria oki stadi? ʼUfita, i uʼusuṉedi sui oko lae ana raa, mado i thaʼulefi i buriana wela ki kera biiṉa? Doʼanita o stadi ka aʼi si lae tekwa mena, olotoʼona ta fita si maṉa na kai talaʼana, bia ʼosi alabatania tesi do ura kai faʼaʼogaa si maṉa eri. Lio uria si kula ne enenoa, ma oko fonoa si do ki sui bana na kai faʼaʼoga oe fasia stadi la, mala radio, television, bia mobile. Foʼa la sui oko stadi kai adomi oe fasia manatamu si ʼoga asi maṉa na oki lalome sulia Baʼelana tha God.—Philippi 4:6, 7.

Kwaimaʼakwali asi kula na oki kwaisafui iei i la uʼunua eri. Thafali ana manatakali lana si manataa ne too i la uʼunua laulaʼu eri. Manatakalia gwauṉaʼia baita ana uʼunua eri mado safta eri, bia adeʼufita na gwauṉaʼia faʼekwa eki ka lae totoʼo bia gwauṉaʼia baita eri. Oko manatakalia tei pikisa bia tei soe la ne alu lalaʼa ana si do gwauṉaʼi ki ana uʼunua eri. Sui oko teʼemania paragraf eki, bia oko lio ura luʼu lana soela la ana paragraf eki. Teʼemania skrifsa eki na kera olotoʼona ma oko manatakalia adeʼufita boʼo na skrifsa eki keka faʼaṉadoa uʼunua eri. (Acts 17:11) Asi maṉa no rikia luʼu lana soela eri, oko olotoʼona teisi baʼea i la paragraf eri fasia ka adomi oe ura oki manatoʼona luʼu la eri i la si maṉa ana ofu la. Sui i la ofu la, tafoa abamu masa oki luʼua ta soetoʼona la, sui oko arutoʼona si baʼea oe ki asi maṉa na oki ṉata.

Kwaimaʼakwali la ana uʼunua eʼeta kwailiu ki na keki uʼunu kakalia i la ofu la eki na kai tatha i la uiki kai faʼatagwasua thaitoʼomeʼedoa oe sulia Baebol.—Matthew 13:51, 52.

  • Si taa ni boʼo na oki ilia fasia oko birafafia kwaimaʼakwali leʼa la uria ofu la ki?

  • Oki kwaimaʼakwali ʼufita fasia oko kwaisafui asi maṉa ana ofu la?