Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witness Ki

Toabaita

Tei Na Kera Abula Sulia Thathami La Tha Jehovah i Taraʼena?

 LESINA 10

Taa Ne Toʼolaṉania Faʼabaita La i La Toaa?

Taa Ne Toʼolaṉania Faʼabaita La i La Toaa?

South Korea

Brazil

Australia

Guinea

I ta u boʼo mai i naʼo, tha Jehovah e thathamia toaa ki sui boʼo keki too asi maṉa ura keki ofu ura faʼasukwai lana kwaimania kera bi Nia bia ni kera i talaʼada. (Deuteronomy 6:6, 7) Adelana boʼo Jehovah’s Witness Ki keka olotoʼona si maṉa i la uiki ni sui boʼo ura faʼabaita la i la toaa kera ki. Maka mado thaina bia wela ki keki uʼunu ofu fafia teisi do na kera atoʼia ura faʼasukwai lana kwaimania kera bia tha Jehovah. Doʼanita oko too talifili oe, oki arutoʼona leʼa asi maṉa una eri i fana tha God ura toʼo lana ta uʼunua no filia fasia Baebol.

Si maṉa ura faʼasukwai lana kwaimania kera bia tha Jehovah. “Kwaimani leʼa bia tha God, ma ni nia kai kwaimani leʼa bi kamaluʼa.” (James 4:8) Asi maṉa na kulu toʼodo sulia biraṉana tha Jehovah bia abula lana i lana Baebol, kuki thaitoʼomana leʼa ani nia. Teʼesi tatha la ne kwaiakori ura thafali lana faʼabaita la i la toaa, nia na bareʼe wela keki teʼemaʼi ofu ana Baebol, mado keki teʼemaʼi sulia sedolo ana ṉa sukulu ne toʼoa toʼo lana Baebol. Keki ukalia teʼemaʼia eri i maʼalutada, sui keka uʼunu kakalia si do na kera toʼodaki fasia teʼemaʼia eri.

Si maṉa ura faʼasukwai lana kwaimania kera i maʼalutada kwailiu. Roo waikwaina bia maka mado thaina ma wela ki, keki faʼasukwaʼia kwaimania kera i maʼalutada kwailiu asi maṉa na kera toʼo ofu ana Baebol. Fuliṉana sa si maṉa eri, ni kera sui boʼo keki seʼethathala ura lio la maʼasia. Maka mado thaina na kai filia uʼunua taa ne talaʼana wela ki fasia ta Wastaoa bia tei buka ki laʼu ne talaʼada mado fasia Web site eri, jw.org. Muki uʼunu kakalia tesi afetaʼia na wela ki kera fulatoʼona i la sukulu bia ta abula la ʼufita na keki abula ania. Mado muki ṉulia teifa ṉuu na kera olotoʼona uria i la ofu la ki. Masa ka talaʼana, i buriana faʼabaita la kamaluʼa i la toaa, muka arutoʼona ta kasi rereʼe.

Si maṉa eri na mulu arutoʼona ura faʼabaita ofu la ana tha Jehovah i la uiki ni sui bana kai adomi kamaluʼa teʼefau ura muki seʼethathala ura toʼo lana Baebol ma muki todaa mamanaa fasia tha God.—Psalm 1:1-3.

  • Uria taa na kuki olotoʼona si maṉa ura faʼabaita la i la toaa?

  • Si taa ni boʼo na maka mado thaina ana toaa kai ilia fasia ni kera sui boʼo keki seʼethathala i la si maṉa eri?