Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witness Ki

Toabaita

Tei Na Kera Abula Sulia Thathami La Tha Jehovah i Taraʼena?

 LESINA 1

Jehovah’s Witness Ki, Imole ʼUfita Ki Boʼo Na Ni Kera?

Jehovah’s Witness Ki, Imole ʼUfita Ki Boʼo Na Ni Kera?

Denmark

Taiwan

Venezuela

India

O thaitoʼomana tei imole ana Jehovah’s Witness Ki? Mado tei imole iemelia muka too kwaikaraṉi, raa bi kera, muka sukulu ofu, mado muka uʼunu ofu fafia Baebol tesi maṉa. Tei boʼo na ni kamiliʼa, bia uria ta na miki uʼunu bi imole ki sulia faʼamamane la kamiliʼa ki?

Kamiliʼa misi eʼeta boʼo. Mili lae mai fasia kuleʼe wane eʼeta ki ma bibiraṉa eʼeta kwailiu ki. Tei imole iemelia, i naʼo mai, kera too i lana toʼodoa eʼeta ki, ma tei imole e aʼi ofu u boʼo keka fafaʼamamanea tha God. Sui feteʼi mili tataʼe mai mika Witness, kamiliʼa sui boʼo mili falea si maṉa uria toʼo lana Baebol. (Acts 17:11) Mika alafafia do na mili toʼodaki, sui feteʼi imole i talaʼana naʼa kai fili uria faʼabaita la ana tha Jehovah God.

Toʼo lana Baebol e adomi kamiliʼa. ʼUria laʼu boʼo imole ki sui bana, kamiliʼa mena mili too laʼu boʼo ana afetaʼia ki bia si kula na imole i talaʼana e oli kukuru iei. Una eri mena, si maṉa na mili ili uria too la sulia kwaifamanatai ki i la Baebol i la fa thato ki sui bana, mika fulatoʼona tatala la ne leʼa i la too lamaliʼa. (Psalm 128:1, 2) Si do eri ne adea mika uʼunutania i sana imole ki si do leʼa ki na mili toʼoa fasia Baebol.

Mili ili uria too la sulia taa na ṉa Baebol e soreʼa. Baebol e adomi kamiliʼa ura too leʼa la, bia mika farebaita, abula dodoloʼa, bia mika adeleʼa ana imole ki. Baebol e adomi kamiliʼa laʼu boʼo ura kwaiadomi leʼa la i la tafoloa na mili too iei, abula marabibi la, bia too ofu la i maʼalutana bare wela ki. Sulaʼania na mili thaitoʼomana “tha God e aʼi si ado bia ta imole,” faʼamamane la na mili too ania ne ofu kamiliʼa mika teʼe bare waidoʼorana boʼo, doʼanita mika lae mai fasia kuleʼe toʼa eʼeta kwailiu ki bia fanua eʼeta ki. Doʼanita misi eʼeta mena, organization kamiliʼa e talimate bonaʼa.—Acts 4:13; 10:34, 35.

  • Jehovah’s Witness Ki, imole ʼufita ki boʼo na ni kera?

  • Toʼo lana Baebol e adomi ʼufita ana Jehovah’s Witness Ki?