Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witness Ki

Select language Toabaita

 LESINA 5

Si Taa Na Oki Fulatoʼona i La Ofu La Kamiliʼa Ki?

Si Taa Na Oki Fulatoʼona i La Ofu La Kamiliʼa Ki?

Argentina

Sierra Leone

Belgium

Malaysia

Imole oro kesi fula naʼa ana foʼaa kera ki, sulaʼania e aʼi kesi fulatoʼona luʼu lana soe la gwauṉaʼi ki mado teisi baʼea na kai faʼasukwai kera. Uria taa na ka leʼa uria oki fula ana ofu la kera Jehovah’s Witness Ki? Si taa na oki fulatoʼona i la ofu la eki?

Oki seʼethathala sulaʼania o too i maʼalutana imole ki na kera liothau bia keka thai leʼa sulia imole. I la si maṉa aposol ki, Kristin ki kera ukali kera ura keki too ana figuteʼe Kristin ki. Keka too ana ofu la ki ura faʼabaita la ana tha God, toʼo lana Kekeda La Abu Ki, bia faʼasukwai lada la kwailiu. (Hebrew 10:24, 25) Si maṉa na kera ofu bia bare waidoʼorana ana teʼe faʼamamane la, keka toʼomatafana kera kwairoʼomi bia imole kwaimani leʼa ki na kera too ana liothaua. (2 Thessalonica 1:3; 3 John 14) Mili abula laʼu boʼo sulia ofu la na Kristin eki kera ilia ma mika fulatoʼona laʼu boʼo seʼethathala la.

Oki toʼoa abula la sulia kwaifamanataia ki i la Baebol ne kwaiadomi leʼa. I la ofu la kamiliʼa ki, wane ki, kini ki, bia wela ki, kera sui boʼo keki ofu kwaimani, e ʼuria laʼu boʼo ofu la ki na Baebol e uʼunu sulia. Toʼa na kera farana toʼodo la, kera arutoʼona Baebol ura adomi lamaliʼa la ura thaitoʼomana lana abula la sulia kwaifamanataia ki i la Baebol i la tolamaliʼa. (Deuteronomy 31:12; Nehemiah 8:8) I la ofu la eki, imole ki sui boʼo na kera fula mai, mili too asi maṉa ura uʼunu la sulia fitoʼoa kamiliʼa bia ṉuli lana teifa ṉuu ura taṉo la.—Hebrew 10:23.

Ofu la eki kai faʼasukwaʼia fitoʼoa oe ana tha God. Tha aposol Paul e ṉata una eri ura teʼe figuteʼe Kristin i la si maṉa nia: “Nau ku thathamia asia naʼa uria kwai riki kamaluʼa. . . . Ku thathamia kuki faʼasukwai kulu kwailiu. Fitoʼoa kamaluʼa kai faʼasukwai nau, ma fitoʼoa nau kai faʼasukwai kamaluʼa laʼu boʼo.” (Rome 1:11, 12) Kwairoʼomia bia bare waidoʼorana ana teʼe faʼamamane la, e faʼasukwaʼia fitoʼoa ma manatasukwaʼi la uria abula la sulia kwaifamanataia ki i lana Baebol.

Mili aluṉaʼi oe uria oki lae mai ana ofu la kamiliʼa fasia oko tala fulatoʼona amua leʼa la eki. ʼOsi usi boʼo ura fula la i la ofu la eki.

  • Ofu la kamiliʼa ki e bobola ʼufita bia ofu la kera Kristin baaki i la si maṉa kera aposol ki?

  • Kwaiadomia leʼa ʼufita na miki todaa asi maṉa na mili fula ana ofu la kamiliʼa ki?