Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witness Ki

Select language Toabaita

 LESINA 12

Kera ʼOlosi ʼUfita Ana Raa Kamiliʼa Ura Ṉata La Sulia Inotoa?

Kera ʼOlosi ʼUfita Ana Raa Kamiliʼa Ura Ṉata La Sulia Inotoa?

Spain

Belarus

Hong Kong

Peru

Si maṉa na e kwaikarafi naʼa ura tha Jesus kai mae, nia ka soreʼa: “Toʼa na kera lae i burieku keki ṉata sulia si faʼaroṉoa leʼa sulia Inotoa i la fanua nei iano laulaʼu fasia imole ki ana fanua ni sui keka roṉoa si faʼaroṉoa leʼa eri, sui feteʼi susui la ka biʼi fula.” (Matthew 24:14) E adeʼufita fasia raa eri ura ṉata la sulia si faʼaroṉoa leʼa ka fula i la fanua nei iano laulaʼu? Keki lae sulia abula la natha Jesus e fatania asi maṉa ne too i fanua nei iano.—Luke 8:1.

Mili ili bonaʼa uria miki uʼunu bia imole ki i maʼafera kera ki. Tha Jesus e toʼoa i sana toʼa nia ki na kera lae i buriana uria keki ṉata sulia si faʼaroṉoa leʼa i maʼafera ki sui bana. (Matthew 10:11-13; Acts 5:42; 20:20) Toʼa eki na kera ṉata sulia si faʼaroṉoa leʼa i la si maṉa kera aposol ki kera ilia si raa eri i la fanua ki na kera ʼolotoʼona ura keki raa iei. (Matthew 10:5, 6) I taraʼena kera ʼolosi leʼa laʼu boʼo asi raa eri ura ṉata la sulia si faʼaroṉoa leʼa, bia keka ʼolotoʼona tafoloa ki na figuteʼe Kristin ki keki raa iei. Si abula la eri e adomi kamiliʼa mika fulatoʼona imole oro eʼeta ki asi maṉa na mili raa taliṉaʼi ura faʼamamane lana si baʼea gwauṉaʼi natha Jesus e soreʼa ura “ṉata la sulia si faʼaroṉoa leʼa i sana imole ki.”—Acts 10:42.

Mili ili bonaʼa uria miki fulatoʼona imole ki sui bana i fei bana na kera too iei. Tha Jesus e fatania si tatha la uria uʼunu la bia imole ki asi kula eʼeta kwailiu ki, mala i sula amali, mado i maana malauʼi kafo na maʼe toaa ki keki arutoʼona. (Mark 4:1; John 4:5-15) Mili uʼunu laʼu boʼo bia imole ki sulia Baebol i fei bana na mili toda kera iei. I sula tale, kula ni raa malefo la, maana uafa, maana usia, mado i la telefon. Mika uʼunu laʼu boʼo bia imole ki na mili too kwaikaraṉi, raa ofu, sukulu bi kera, bia inalamaliʼa ki asi maṉa ne talaʼana. Si abula la eki ne adomia moleʼe imole ki i la fanua nei iano rerebaʼa ura keki roṉoa ‘si faʼaroṉoa leʼa na kai falea marukia.’—Psalm 96:2.

ʼOsi onotoʼona boʼo tei imole no thathamia oki uʼunu sulia si faʼaroṉoa leʼa sulia Inotoa tha God i sada? Si taa leʼa ni boʼo na toto keki fulatoʼona i nunufana Inotoa eri? ʼOsi raʼu fafia si faʼaroṉoa leʼa eri ne falea manatatoʼoṉadoa ma e leʼa uria oki uʼunutania i sada.

  • Si faʼaroṉoa leʼa ʼufita ni boʼo na kuki uʼunu tatalo sulia?

  • Jehovah’s Witness Ki kera lae ʼufita boʼo sulia tha Jesus ura ṉata la sulia si faʼaroṉoa leʼa?