Dominican Republic

Japan

Haiti

Si maṉa na afetaʼia e toʼo, Jehovah’s Witness Ki kera eliʼeli keka abula bonaʼa ura adomi lana bare waidoʼorana na ṉa afetaʼia e toʼe kera. Si abula la eri e fatania liothaua mamana na kera too ania i fada kwailiu. (John 13:34, 35; 1 John 3:17, 18) Kwaiadomi la ʼufita ki na miki kwaiadomi ania?

Mili kwaiadomi bali ana malefo. Asi maṉa teʼe uniʼi thaofaa baita e tatha i Judea, Kristin baaki i naʼo i Antioch kera falea si malefo ura adomi lana Kristin eki i Judea. (Acts 11:27-30) Ni kamiliʼa mena, asi maṉa na mili roṉoa afetaʼia e toʼea waidoʼorana ki ana teisi kula ki i la fanua nei iano, mika falea kwaiadomia i la figuteʼe Kristin fasia keka falea i fana doʼora eki na kera atoʼia kwaiadomia.—2 Corinth 8:13-15.

Mili ilia teisi do ura kwaiadomi la. Toʼa nanaʼo ki na kera too i la tafoloa na afetaʼia e toʼo iei, keki fula i sana doʼora eki sui bana i la figuteʼe Kristin ki i la tafoloa eri masa keka too teʼefau bada bia tesi do e aʼi si labataʼi kera. Mado teʼe komiti kai ʼolosia kwaiadomia na keki falea mala faṉa, kafo ni kuʼu, maku, kula ni too la, bia meresina. Witness oro ki na kera maʼalutai leʼa ana raa ki kera kwaialami ura usi lana lae lada i talaʼada ura kwaiadomi la mado thauṉaʼi lana fera ki bia Kingdom Hall ki ne oge. Teʼesi manataleʼedo bia raa ofu la na mili too ania e adomi kamiliʼa ura miki abula eliʼeli ura ʼolosi lana kwaiadomia asi maṉa ana kwaiatoʼi la. Doanita mika fale aba mena i fana “imole ki na mili too ana teʼe faʼamamane la,” asi maṉa ne talaʼana miki adomia laʼu boʼo tei imole ki ana toʼodoa eʼeta ki.—Galatia 6:10.

Mili arutoʼona Baebol ura adomi lana imole ki. Imole ki na afetaʼia e toʼeda, kera atoʼia ura keki faʼainomaruki kera. Si maṉa una eki mika fulatoʼona sukwaia fasia tha Jehovah, God ana inomaruki la. (2 Corinth 1:3, 4) Mili seʼethathala ura uʼunu la sulia alaṉaʼia tha God ki i sana imole ki na kesi too bonaʼa ana manatatoʼoṉadoa, ma mika uʼunutania i sada e kwaikaraṉi naʼa ura Inotoa tha God kai faʼadaṉaa taʼa la ki sui bana ne falea fiila i fana imole ki.—Revelation 21:4.

  • Uria taa na Jehovah’s Witness Ki keka thaitoʼomana abula eliʼeli la asi maṉa na afetaʼia e toʼo?

  • Kwaiadomia ʼufita fasia Baebol na miki adomia ana imole ki na afetaʼia e toʼeda?