Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witness Ki

Toabaita

Tei Na Kera Abula Sulia Thathami La Tha Jehovah i Taraʼena?

 LESINA 6

Kwairoʼomia Bia Doʼora Ki Ana Teʼe Faʼamamane La e Kwaiadomi ʼUfita?

Kwairoʼomia Bia Doʼora Ki Ana Teʼe Faʼamamane La e Kwaiadomi ʼUfita?

Madagascar

Norway

Lebanon

Italy

Mili fula ana ofu la kamiliʼa ki asi maṉa ki sui bana, doʼanita dani ka ʼaru baita mena mado mika too daa fasia Kingdom Hall. Uria taa na Jehovah’s Witness Ki keka manatabaita ana kwairoʼomi la bi kera kwailiu, doʼanita keka fulatoʼona afetaʼia ki mado keka feda i buriana raa la sulia fa thato laulaʼu?

E adomi kamiliʼa mika too leʼa bia mika seʼethathala. Tha Paul e ṉata una eri sulia doʼora ki na kuki kwairoʼomi ṉado i la figuteʼe Kristin: “Kuki onotoʼokaluʼa kwailiu.” (Hebrew 10:24) Si baʼea eri e toʼolaṉania, “kuki thaitoʼomakaluʼa leʼa kwailiu.” Adelana boʼo, tha Paul ka faʼasukwai kulu ura onotoʼona lana ruana laʼu imole fasia kuka adomi nia. Si maṉa na kulu thaitoʼomana leʼa ana waidoʼorana ki i la figuteʼe Kristin kulu ki, teisi maṉa kuka riki thaitoʼomana afetaʼia ki na kera fulatoʼona e ʼuria laʼu boʼo afetaʼia kulu ki. Ma si taa na kera ilia na keka sitatha kai adomi kulu laʼu boʼo.

E faʼasukwaia kwaimania kamiliʼa. Bare waidoʼorana na miki fula ṉado i la ofu la kamiliʼa ki, mili thaitoʼmamalia leʼa kwailiu. Mika too laʼu boʼo ana si maṉa ura ofu kwaimani la. Kwaiadomia ʼufita na miki fulatoʼona fasia kwairoʼomi leʼa la eri? E adomi kamiliʼa mika manatabaita ana figuteʼe Kristin na miki ofu ṉado, ne faʼasukwaia liothaua na mili too ania i maʼalutamiliʼa. Adelana boʼo, asi maṉa na doʼoramaliʼa ki keka tatha i la afetaʼia ki, mika aliʼali ura adomilada la, sulaʼania mili kwaimani leʼa sui naʼa. (Proverbs 17:17) Kwairoʼomi leʼa la bia doʼora ki ana figuteʼe Kristin kamiliʼa e fatania mili “onotoʼomaliʼa kwailiu.”—1 Corinth 12:25, 26.

Mili aluṉaʼi oe uria oki kwairoʼomi bia imole ki na kera abula sulia thathami la tha God. Oki fulatoʼona imole eki i maʼalutana Jehovah’s Witness Ki. ʼOsi alabatania tesi do si suʼusi oe fasia kwairoʼomi la bi kamiliʼa.

  • Uria taa na Kwairoʼomia i la ofu la kamiliʼa ki ka kwaiadomi leʼa?

  • Si maṉa taa no thathami lae mai ana ofu la kamiliʼa fasia oko thaitoʼomamaliʼa leʼa?