Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witness Ki

Select language Toabaita

 Lesina 8

Uria Taa Natha God Ka Alabatania Ta’a La Bia Fiila?

Uria Taa Natha God Ka Alabatania Ta’a La Bia Fiila?

Tha God e alabatania imole ki keka kwaitalai lae mai ka fula i tara’ena fasia ka fatania wane ni bana e a’i si farana kokoto lana afeta’ia ki ne fulato’ona imole ki

1. Ta’a la e thafali ’ufita?

Ta’a la e thafali i fanua nei iano asi maṉa natha Satan e aratania lolea totolena’o. I nao mai, tha Satan ṉa enselo laula’u ni u bo’o, sui “ka a’i si takweṉado i la mamana la.” (John 8:44) Tha Satan e fa’atagwasua i la manatana, thathami lana fa’abaita la na fuliṉana sa tha God bona’a na kai todaa. Nia ka lolea ni Eve bia ka ba’ealiṉana uria kai adefasia tha God, maka ade ana suli nia. Tha Adam e safua ni Eve ura ade la fasia tha God. Fiila bia maea e kwalusitafa i nunufana adefasia lana tha Adam.Te’emania Genesis 3:1-6, 19.

Si maṉa natha Satan e ba’ealiṉana ni Eve ura kai adefasia tha God, nia e thafalia lalakwata’i lana kwaitalai la natha God bona’a e to ania. ’Orolana bona’a imole ki na kera ado bia tha Satan uria lalakwata’i lana kwaitalai la tha God. Adelana, tha Satan ka “inoto ana fanua nei iano.”Te’emania John 14:30; 1 John 5:19.

2. Tesi do e garo ana thauṉa’ia tha God ki?

Ṉa do ki sui bo’o natha God e thauṉania e laula’u. E tala’ana bana uria enselo ki bia imole ki keki adesulia tha God. (Deuteronomy 32:4, 5) Tha God e thauṉa’i kulu kuka too ana si tatha la ura fili lana i tala’akalua si do ne kokoto bia si do ne a’i si kokoto. Si fale la eri, e falea si tatha la ura kuki fatania liothaua kulu i fana tha God.Te’emania James 1:13-15; 1 John 5:3.

3. Uria taa natha God ka alabatania fiila, lae mai ka fula i tara’ena?

’Ita mai asi maṉa natha Adam bia ni Eve kero adefasia, tha Jehovah ka alabatania uria imole ki keki lalakwatania kwaitalai la nia. Uria ta? Fasia ka fatania kwaitalai lana tha God bona’a na kai adomia imole ki. (Ecclesiastes 7:29; 8:9) Sido eri e fata’i lala’a asia na’a, i buriana 6,000  fa ṉali ana too lana mai imole ki. Kwaitalai lana wane ki e a’i si tala’ana fa’adaṉa lana omea ki, biraṉa ta’a ki, soredoa ne a’i si kokoto, bia mata’ia.Te’emania Jeremiah 10:23; Rome 9:17.

Kwaitalai lana tha God e e’eta bona’a fasia kwaitalai lana wane ki, sula’ania e adomia imole ki na kera thathamia too la i fara kwaitalai la eri tha God. (Isaiah 48:17, 18) E karaṉia na’a uria tha Jehovah kai fa’adaṉa inotoa ki sui bo’o na wane ki kera kwaitalai iei. Tei bana ne filia too la i fara kwaitalai lana tha God na kai too i la fanua nei iano.—Isaiah 11:9.Te’emania Daniel 2:44.

Si do na kulu ilidaki e fatania masa kulu thathamia kwaitalai lana tha God

4. Si taa ni bo’o na fefelete la natha God e fefelete mai ania e alabatai kulu uria kuki ilia?

Tha Satan e fa’aroṉo ania, imole ki kera fa’abaita tha Jehovah ura fulato’ona lana bana si do ne le’a fasi Nia. ’Ufita, o thathami fata’i lala’a ana lolea eri? O tala’ana bamua! Fefelete la natha God e fefelete mai ania, e falea si tatha la iekelu’a uria fata’i lana masa kuka thathamia kwaitalai la tha God mado kwaitalai la wane ki. Abula lakalua na kai fatania si taa na kulu filia.Te’emania Job 1:8-12; Proverbs 27:11.

5. E ade’ufita bo’o fasia kuka filia kwaitalai la tha God?

Kuki filia kwaitalai la tha God asi maṉa na kulu to’oa bia kuka lae sulia to’odoa mamana ne lae mai fasia Baebol. (John 4:23) Kuki lalakwatania kwaitalai la tha Satan asi maṉa na kusi kwaisafui i lana omea bia inotoa ki i fanua nei iano, ’uria la’u bo’o tha Jesus e ilia.Te’emania John 17:14.

Tha Satan e aruto’ona sukwa’ia nia uria too la i buira biraṉa ta’a ki na kai labatania imole ki. Si maṉa na kulu lalakwatania biraṉa eki, tei imole kwaimani ki bia inala ki keki ṉata faretoliṉi kulu ma keki lalakwata’i kulu. (1 Peter 4:3, 4) Ma kuki thauṉa’i mantaa bona’a. E ’ufita, kuki kwairo’omi bia imole ki na kera liothau ana tha God? E ’ufita, kuki adesulia si ṉataa fifi nia ki? Masa kuka ade una eri, kulu fata’i lala’a ana tha Satan e lole asi maṉa ne sore’a, e afeta’i ta wane ka adesulia tha God asi maṉa ne tatha i la afeta’ia.Te’emania 1 Corinth 6:9, 10; 15:33.

Liothaua natha God e too ania i fana imole ki e adea kuka manataṉado, toto ni nia kai fa’adaṉa ta’a la ki bia fiila. Imole ki na kera fatania fito’oa kera ana si do eri keki too tathaa i fafona fanua nei iano.Te’emania John 3:16.