Skip to content

Skip to table of contents

Jehovah’s Witness Ki

Select language Toabaita

 Lesina 1

Si Taa Ni Bo’o Na Si Fa’aroṉoa Le’a Eri?

Si Taa Ni Bo’o Na Si Fa’aroṉoa Le’a Eri?

1. Si taa ni bo’o na si fa’aroṉoa eri fasia tha God?

Tha God e thathamia imole ki sui keki too ana le’a la i fafona fanua nei iano. Nia ka thauṉania fanua nei iano bia si do ki sui bo’o ne too iei, sula’ania e liothau ana imole ki. E kwaikaraṉi na’a uria tha God kai abula fasia ka falea tole’a la i fana imole ki i la fanua ni sui bo’o. Nia kai fa’adaṉa si do ki sui bo’o ne adea imole ki keka too ana fiila.Te’emania Jeremiah 29:11.

E a’i ta inotoa si sitatha u uria fa’adaṉa lana isisu’a la, mata’ia, mado maea. Sui mena ana, si fa’aroṉoa le’a e too. E kwaikaraṉi na’a uria tha God kai talaa inotoa ki sui bo’o i fanua nei iano ana inotoa nia. Imole ki sui bo’o na kera too i faara inotoa eri keki fulato’ona enenoa bia tole’a la.Te’emania Revelation 11:15; 21:3, 4

2. Uria taa ni bo’o na si fa’aroṉoa le’a eri ka gwauṉa’i?

Tha God kai fa’asuia fiila asi maṉa na nia kai fa’adaṉa imole ki na biraṉada e ta’a. (2 Thessalonica 1:8) Si maṉa ta nasi do eri kai mamana? Ba’elana tha God e u’unu sui na’a sulia afeta’ia ki ne labatania imole ki i tara’ena. Ta’a la ki ne raa i tara’ena e fatania e kwaikaraṉi uria tha God kai abula na’a.Te’emania 2 Timothy 3:1-5.

3. Si taa ni bo’o na fuliṉana sa kuki ilia?

Fuliṉana sa kuki to’oa Baebol fasia kuka thaito’omana tha God. Baebol e ’uria ta leta fasia maka ne too ana liothaua. Nia e u’unu sulia abula la na kuki abula ania fasia kuka fulato’ona tole’a la ne tala’ana i tara’ena, bia marukia tathaa na toto kuki todaa i fafona fanua nei iano. E mamana, tei imole ki kesi thathamia uria oki todaa kwaiadomia fasia Baebol. Una eri mena, tole’a la eri na toto kuki fulato’ona e le’a asia na’a, maka ai si tala’ana bona’a uria kuki alabatania tesi do kai su’usia.Te’emania Proverbs 29:25; Revelation 14:6, 7.