1. Si taa natha God e thauṉania fanua nei iano uria?

Tha Jehovah e falea fanua nei iano i fana imole ki. Fanua nei iano bona’a na fanu kulu. Adelana bo’o, tha God e a’i si thauṉania tha Adam bia ni Eve uria keki too i heven, sula’ania tha God e thauṉania suina’a ensol ki uria keki too i heven. (Job 38:4, 7) Tha God ka alua wane totole na’o eri i la fanua faalu ne le’a mamana bo’o na kera alaṉia ana o’ole i Eden. (Genesis 2:15-17) Tha Jehovah ka falea si tatha la i fana bia kwalafa nia ura keki fulato’ona marukia ne toto si sui i fafona fanua nei iano.Te’emania Psalm 37:29; 115:16.

Ana thathafali la, o’ole i Eden bona’a naṉa fanua faalu eri. Ro waikwaina baa i nao mai fuliṉana sa keki fa’afuṉua fanua nei iano ana kwalafadaro’a. Lalae, ni kero’a na’a na keki betasulia fanua nei iano laula’u bia keki thauṉania uria kai fanua faalu. (Genesis 1:28) Fanua nei iano toto saka sui bona’a e a’i. Imole ki, fanu kera ni bona’a neri.Te’emania Psalm 104:5.

2. Uria taa nai tara’ena ka a’i ta fanua faalu i fafona fanua nei iano?

Tha Adam bia ni Eve kera adefasia tha God, adelana bo’o tha Jehovah ka asuṉa’i kero’a fasia o’ole eri. Fanua faalu baa e dola, maka a’i ta wane si tala’ana kai oli la’u mai fafia. I ta mai asi maṉa eri, imole ta’a ki na kera oroṉia fanua nei iano.—Job 9:24.Te’emania Genesis 3:23, 24.

E ’ufita, tha Jehovah e akwasia si mantaa ne too u bo’o mai ania i fana imole ki? E a’i! Nia God abutautaumae bia si mantaa ne too sui na’a ania, kai sitatha bona’a. (Isaiah 45:18) Si mantaa ne too u bomai ania ana thathafali la i fana imole ki, toto nia kai oli mai fafia.Te’emania Psalm 37:11, 34.

3. Fanua faalu kai oli ’ufita mai?

Fanua faalu eri toto kai oli mai i la si maṉa natha God e fa’ainotoa tha Jesus uria kai kwaitalai. I la omea na kera alaṉia ana Armageddon, tha Jesus kai talaia ensol tha God ki ma keki  fa’adaṉaa ma’alimae tha God ki sui bo’o. Sui tha Jesus ka fono fasia tha Satan i la lo’okafo sulia 1,000 fa ṉali. Imole tha God ki keki sitatha asi maṉa ana kwakwa’e la, sula’ania tha Jesus kai talai kera bia kai fonoto’i su’usi kera. Kera keki todaa marukia tathaa i la fanua nei iano faalu.Te’emania Revelation 20:1-3; 21:3, 4.

4. Si maṉa taa na fiila kai sui?

Si maṉa taa natha God kai fa’adaṉaa ta’a la fasia fanua nei iano? Tha Jesus e u’unu sulia “mamara la” na kai fatania susui la e kwaikaraṉi. Ta’a la ki ne raa i tara’ena e fatania kulu ni na’a i la fa thato i’isi, bia masa ka lae u bana, ta imole mena saka sitatha e a’i.Te’emania Matthew 24:3, 7-14, 21, 22.

Asi maṉa natha Jesus e kwaitalai i heven fafia fanua nei iano sulia 1,000 fa ṉali, nia kai fa’adaṉaa fiila. (Isaiah 9:6, 7; 11:9) Si maṉa ne kwaitalai, nia ka raa la’u bo’o mala Aofia Ni Fo’a bia ni nia kai fa’adaṉaa abula ta’a la to’a na kera liothau ana tha God. Adelana bo’o, tha God kai aruto’ona tha Jesus ura kai fa’adaṉaa mata’ia, ara’ia, bia maea.Te’emania Revelation 21:4; Isaiah 33:24.

5. Ni tei kera na keki too i la Fanua Faalu na kulu ma’akwalia?

I la Kingdom Hall, oki ofu bia imole ki na kera liothau atha God bia keka thathami fa’ase’ethathala nia

Imole ki na kera adesulia tha God na keki too i la Fanua Faalu. (1 John 2:17) Tha Jesus e arasia to’a na kera lae i buriana uria keki rofea bia keki to’odo i sana imole na kera kelowane’a sulia abula la natha God e alafafia. I tara’ena, tha Jehovah e kwaima’akwali ana mole’e imole oro uria fulato’ona lana marukia i la fanua nei iano faalu. (Zephaniah 2:3) I la Kingdom Hall kera Jehovah’s Witness Ki, imole ki keki to’odo la’u bo’o sulia too le’a la i ma’alutana ro waikwaina, bia thai le’a la sulia wela kero’a ki. Maka bia thaina ma wela ki, keki ofu ni fo’a la ana tha God bia to’o lana Baebol ura kai adomi kera.Te’emania Micah 4:1-4.