Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witness Ki

Toabaita

Si Fa’aroṉoa Le’a Fasia Tha God!

 Lesina 3

Si Fa’aroṉoa Le’a Eri e Lae Mamana Mai Fasia Tha God?

Si Fa’aroṉoa Le’a Eri e Lae Mamana Mai Fasia Tha God?

1. Ba’elana ni tei ne ni i lana Baebol?

Si fa’aroṉoa le’a sulia too tathaa la na imole ki keki fulato’ona i fanua nei iano e ni i lana Baebol. (Psalm 37:29) Baebol e too ana 66 buka. Tha God e aruto’ona 40 noni’i wane ura keda lana Baebol. Karaṉia 3,500 fa ṉali e sui na’a, buira tha Moses e kedaa lima buka totole nao ana Baebol. E talua 1,900 fa ṉali e sui na’a i buriana tha aposol John e kedaa buk i’isi ana Baebol. Manatana ni tei na to’a eki kera kekeda sulia i la Baebol? Tha God e aruto’ona ṉa spirit abu nia ura talai lana to’a eki na kera kedaa Baebol. (2 Samuel 23:2) Kera kesi kekeda sulia manatada i tala’ada, ma kera kekeda sulia manatalana tha God. E fatania, ba’elana tha Jehovah ne ni i lana Baebol.Te’emania 2 Timothy 3:16; 2 Peter 1:20, 21.

2. E ade’ufita fasia kuka thaito’omana Baebol e mamana?

Kulu thaito’omana Baebol e lae mai fasia tha God sula’ania e u’unu kokoto sulia si maṉa ne ni u mai. E a’i si farana ta wane kai ilia si do eri. (Joshua 23:14) Talito’ona God Tautaumae ni bona’a ne farana riki lana si do na e toto kai fula mai.Te’emania Isaiah 42:9; 46:10.

Ṉa Baebol e le’a e’eta bona’a sula’ania e lae mai fasia tha God. Kera ukalia sui na’a, to’oni mole’e Baebol na kera kedaa ana talaṉe’e ṉata la e’eta oro ki. Doanita Baebol keka kedaa u na mai bia nia ṉa buka ana laniṉi e a’i, u’unu lana e kokoto asi maṉa na e u’unu sulia thauṉai laa na kera thauṉania ana fanua nei iano. La’u bo’o, doanita 40 noni’i wane mena keka kedaa Baebol, u’unua kera ki e lae bobola bana. * Baebol e u’unu la’u bo’o sulia tha God e too ana liothaua baita, bia ka too ana sukwa’ia ura adomi lana imole ki ura keki tole’a. Adelana bo’o mole’e imole oro ki keka fa’amamanea Baebol nia ṉa Ba’elana tha God.Te’emania 1 Thessalonica 2:13.

 3. U’unua ’ufita ki na e ni i lana Baebol?

Baebol e u’unu gwauṉai sulia si fa’aroṉoa le’a sulia mantaa tha God i fana imole ki. Baebol e inifitaa, ade’ufita na imole ki keka akwasia fanua nei iano falu baa ana thathafali la mai, bia e ade’ufita fasia tha God kai thauṉania la’u fanua falu i fafona fanua nei iano.Te’emania Revelation 21:4, 5.

Ba’elana tha God e too ana loa ki, kwaifa’amanataia ki, bia si ba’ea ni kwaiadomi la ki. Baebol e too la’u bo’o ana u’unua ki sulia abula lana tha God bia imole ki. Biraṉana tha God kuki to’oa fasia si do eki ne ilia. Adelana bo’o, Baebol kai adomi oe ura oki thaito’omana tha God. Nia e inifitaa si ta na oki ilia fasia oko kwaimani bi nia.Te’emania Psalm 19:7, 11; James 2:23; 4:8.

4. E ade’ufita fasi oko ma’alutai le’a ana Baebol?

Buka na’i kai adomi oe ura oki ma’alutai le’a ana Baebol ka ’uria la’u bo’o to’odo lana tha Jesus. Tha Jesus e aruto’ona skrifsa e’eta ki bia ka inifitaa “Kekeda La Abu eki.”Te’emania Luke 24:27, 45.

Si fa’aroṉoa le’a ne lae mai fasia tha God e fa’a se’ethathala ka talua tei sido le’a ni tonafi lana. ’Una eri mena, tei imole ki kesi thathami’i roṉo ma tei imole ki keka roṉoa ka fa’arake’iri ani kera. Osi alabatania manatamu si feda. Manatato’oṉadoa oe ura fulato’ona lana marukia tathaa e ni ana to’odo la oe sulia tha God.Te’emania John 17:3.

 

^ par. 7 Rikia buka eri, A Book for All People.