Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witness Ki

Toabaita

Si Fa’aroṉoa Le’a Fasia Tha God!

 Lesina 15

Uria Taa Na Fuliṉana Sa ’Osi Tofasia To’odo La Sulia Tha Jehovah?

Uria Taa Na Fuliṉana Sa ’Osi Tofasia To’odo La Sulia Tha Jehovah?

1. Si maṉa na ’osi tofasia to’o lana Baebol, nia e adomi ’ufita ani oe?

E mamana, thaito’omana lana to’odo la gwauṉa’i eki ne too i la Baebol e fa’asukwaia liothaua oe i fana tha Jehovah. Kuki raa sukwa’i bona’a ura fa’asukwa’i lana liothaua eri asi maṉa ki sui bana. (1 Peter 2:2) Manatato’oṉadoa oe ura marukia tathaa, e ni bona’a ania masa ’osi tofasia to’o lana Baebol ura kwaimani le’a la bia tha God.Te’emania John 17:3; Jude 21.

Si maṉa na thaito’ome’edoa oe sulia tha God e tagwasu, fito’oa oe kai sukwa’i la’u bo’o. Fito’oa na kai adomi oe uria oki fa’ase’ethathala tha God. (Hebrew 11:1, 6) Fito’oa na kai du’a oe ura manata akele la bia oki taala biraṉamu.Te’emania Acts 3:19.

Oki thauṉa’i mantaa ura fale lana marukia oe i fana tha Jehovah

2. E ade’ufita fasia tei imole ki keki fulato’ona le’a la fasia thaito’ome’edoa oe sulia tha God?

Biraṉakalua imole, asi maṉa na kulu thaito’omana si fa’aroṉoa ne le’a, kuka thathami’i u’unutania la’u bo’o i sana tei imole ki. Asi maṉa na ’osi tofasia to’o lana Baebol, ni oe oki to’o uria aruto’ona lana Baebol ura inifita lana fiito’oa oe ana tha Jehovah bia si fa’aroṉoa le’a.Te’emania Rome 10:13-15.

Imole oro kera thafali u’unu sulia si fa’aroṉoa le’a i sana imole kwaimani ki bia inalada ki. Oki manata le’a asi maṉa na oki u’unu. E le’a ura oki u’unu amua sulia alaṉa’ia tha God ki, maka a’i si le’a ura sore garo lana to’odoa kera ki. Oki manato’ona la’u bo’o abula le’a la oe na imole ki kera manataba’ita ania ka talua si ta no sorea.Te’emania 2 Timothy 2:24, 25.

3. Kwaimania ’ufita na oki too ania bia tha God?

To’o lana Ba’elana tha God kai adomia kwaimania oe bia tha God ura kai ṉado ni le’a la. Lalae, mado oko thauṉa’i mantaa uria fale lana marukia oe te’efau i fana tha Jehovah. Masa ni  oe oko ili una eri, ni oe wela nia ni na’a neri, ma oko waido’ora bona’a bia bare’e wela nia ki.Te’emania 2 Corinth 6:18.

4. Si taa ni bo’o na oki ilia fasia kwaimania oe bia tha God ka tagwasu ala’a?

Si maṉa na o lae fafia to’o lana Baebol, ni oe oki to’o ura lae la sulia kwaifamanataia ki ne too iei. (Hebrew 5:13, 14) U’unu bia ta Jehovah’s Witness ura kai to’oa Baebol bi oe i la buka eri, Wanem Nao Really Samting wea Bible Teachim? Masa ’osi luka’ana to’o lana Baebol, oki sitatha la’u bo’o i la marukia oe.Te’emania 1 Timothy 4:15, 16; Rome 12:2.

Si fa’aroṉoa le’a e lae mai fasia God ana se’ethathala la, tha Jehovah. Oki kwaimani le’a bi nia asi maṉa na o kwaimani le’a bia imole nia ki. (Hebrew 10:24, 25) Asi maṉa na ’osi ekwa ana ili la uria fa’ase’ethathala lana tha Jehovah, ni oe o faifolo ura fulato’ona lana marukia mamana eri, nia na ṉa marukia tathaa. Si do gwauṉai eri bona’a na oki ilia, nia na kwaimani le’a la bia tha God.Te’emania 1 Timothy 1:11; 6:19.