Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witness Ki

Toabaita

Si Fa’aroṉoa Le’a Fasia Tha God!

 Lesina 2

Ni Tei Natha God?

Ni Tei Natha God?

1. Uria taa na fuliṉana sa kuki fa’abaita tha God?

God mamana, nia ne thauṉania sido ki sui bo’o. Nia e a’i ana ta thathafali la bia ta susui la. (Psalm 90:2) Si fa’aroṉoa le’a ne too i la Baebol e thafali mai fasi nia. (1 Timothy 1:11) Tha God bona’a, na kuki fo’a ania sula’ania ni nia ne falea marukia i fekelua.Te’emania Revelation 4:11.

2. Baebol e u’unu ’ufita sulia tha God?

E a’i ta imole si rikia u tha God, sula’ania ni nia ṉa Spirit. E to’olaṉania, tha God e a’i si too ana se’edo mala imole. (John 1:18; 4:24) Una eri mena, kuki riki thaito’omana biraṉana tha God fasia thauṉa’ia nia ki. Lioto’oa bia liothaua tha God e fatai ana foana ai e’eta ki bia ṉiro’e ai e’eta ki. Baita lana thalo lo bia sido ki sui bana ne too iei e fatania sukwa’ia nia.Te’emania Rome 1:20.

Kuki thaito’omana sido oro ki la’u sulia biraṉana tha God asi maṉa na kulu te’emania Baebol. Baebol e u’unu sulia si do natha God e thathamia bia si do na e lalakwatania ki. Nia ka u’unu la’u bo’o sulia abula lana bia imole ki asi maṉa na kera ilia si do ne kokoto bia si do ne garo.Te’emania Psalm 103:7-10.

3. Ni tei na thatana tha God?

Tha Jesus e sore una eri: “Maka kamalia no ni i heven, keki fa’aabua thatamu.” (Matthew 6:9) Doanita tha God ka too ana gwauṉa’ia oro ki, nia too bo’o ana te’e thata. Kera arata’i e’eta ana thate’e do eri ana ṉata la e’eta ki. Ṉata la i To’abaita kera alaṉia si thate’e do eri ana “Jehovah.” Tei ṉata la ki la’u, kera alaṉia ana “Yahweh.”Te’emania Psalm 83:18.

Kera lafua si thate’edo eri fasia Baebol oro ki ma keka taala ana gwauṉa’ia eki mala Lord mado God. Si maṉa na kera kedaa u bomai Baebol, thate’e do eri e too i la Baebol karaṉia 7,000 si maṉa. Tha Jesus e alu lala’a ana thatana tha God asi maṉa ne to’odo i sana imole ki.Te’emania John 17:26.

Tha God e thai le’a suli kulu ’uria la’u bo’o maka eri

 4. E ’ufita, tha Jehovah e thai le’a suli kulu?

E ’ufita, fiila na e fulato’ona imole oro ki e fatania tha Jehovah e a’i si thai le’a suli kulu? Tei imole ki keka fa’aroṉo ania tha Jehovah e ilito’okalu’a asi maṉa na kulu fulato’ona fiila. Manatale’edo eri e a’i si mamana.Te’emania James 1:13.

Si maṉa natha God e alabata’i kulu ura thauṉa’i mantaa la i tala’akalua, e fatania tha God e manatabaita iekelua. E tala’ana bona’a uria kuki manatabaita ana si fale la eri ura thauṉa’i mantaa la ura farebaita la ana tha God! (Joshua 24:15) Imole oro keka thauṉa’i mantaa uria ili lana si do ne a’i si kokoto ki, maka falea fiila i fana imole oro ki. Asi maṉa natha Jehovah e rikia si do eki ne a’i si kokoto, ka fa’a fiia asia na’a ruru’una.Te’emania Genesis 6:5, 6.

God ne thai le’a suli kulu natha Jehovah. Nia e thathamia ura kuki too ana se’ethathala la. E kwaikaraṉi na’a uria tha God kai fa’adaṉa fiila la bia to’a na kera ilia si do ki ne falea fiila. Tha God e too ana manatale’edo kokoto adelana ka alabatania fiila ka lae u sulia kasi maṉa. Kuki to’odo sulia manatale’edo eri i la Lesina 8.Te’emania 2 Peter 2:9; 3:7, 13.

5. E ade’ufita fasi kuka kwaimani le’a bia tha God?

Tha Jehovah e aluṉa’i kulu uria kuki kwaimani le’a bi nia asi maṉa na kulu u’unu bi nia ana fo’a la. Nia e thathamia asia na’a ura kwaimani la bi kulu sui bo’o. (Psalm 65:2; 145:18) Nia e kwaialami ura doanita la. Nia ka riki thaito’omana asi maṉa na kulu ili uria kuki fa’ase’ethathala nia, doanita to’o teisi maṉa kuka ilia ka a’i si fula mena i fuliṉana. Doanita kusi laula’u mena, e tala’ana asia na’a uria kuki kwaimani le’a bia tha God.Te’emania Psalm 103:12-14; James 4:8.

Fuliṉana sa kuki liothau ana tha Jehovah ka talua ni tei bana, sula’ania ni nia ne falea marukia iekelua. (Mark 12:30) Liothaua oe i fatha God e fatai, si maṉa na o to’odo suli nia bia oko abula sulia thathami la nia ki. Ma oki kwamani le’a asia na’a bi nia.Te’emania 1 Timothy 2:4; 1 John 5:3.