Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witness Ki

Toabaita

Si Fa’aroṉoa Le’a Fasia Tha God!

 Lesina 6

Manatato’oṉadoa ’Ufita Ne Too i Fana Imole Ne Mae?

Manatato’oṉadoa ’Ufita Ne Too i Fana Imole Ne Mae?

Tha God e fa’aroṉoa tha Adam: “Ni oe ṉa gegeo, oki tatala la’u bamua ana gegeo.”GENESIS 3:19.

1. Si taa ni bo’o na si fa’aroṉoa le’a sulia imole ne mae sui na’a?

Asi maṉa natha Jesus e fula i Bethany, karaṉia i Jerusalem, wane kwaimani nia tha Lazarus e nofi faifa thato sui na’a. Tha Jesus ka lae bia ro waiwaena wane eri ne nofi, ni Matha bia ni Mary, i sana kwaiṉaia eri. E a’i si tau la’u, imole ki keka figu bona mai. Lalome fasi sulia, se’ethathala lana ni Martha bia ni Mary asi maṉa natha Jesus e tata’ea tha Lazarus fasia maea!Te’emania John 11:21-24, 38-44.

Ni Martha e thaito’omana sui na’a si fa’aroṉoa le’a sulia imole ki na kera mae. Ni nia e thaito’omana tha Jehovah toto kai tata’ea to’a na kera mae sui na’a ura keki too la’u i fanua nei iano.Te’emania John 11:24.

2. Imole ne mae sui na’a e ’ufita?

Tha God e thauṉania imole ki fasia gegeona tha’egano. (1 Corinth 15:47) E a’i kusi too bo’o ana ta ano’edo ne toto si mae i la se’ekalu’a na kai maruki la’u asi maṉa na kulu mae. Thafu’i wane bia mante’e wane ni mena saka raa la’u e a’i asi maṉa na kulu mae. Adelana bo’o, i buriana tha Lazarus e maruki, e a’i si u’unu bo’o sulia tesi do, sula’ania to’a na kera mae kesi thaito’omana bona’a tesi do.Te’emania Psalm 146:4; Ecclesiastes 9:5, 6, 10.

E ’ufita, tha God kai falea fiila i fana imole ki i la era i buriana kera mae? Baebol e fatania imole na e mae e a’i si thaito’omana bona’a tesi do. Adelana bo’o, to’odoa garo sulia  era a’ako e adea imole ki keka ṉata labatania tha God. Tha God e lalakwa asia na’a uria imole kai too ana fiila i la era a’ako.Te’emania Jeremiah 7:31.

3. Imole ne mae sui na’a kai u’unu la’u bi kulu?

Imole ne mae sui na’a, e a’i si u’unu bia si roṉoa la’u tesi do. (Psalm 115:17) Ma tei ensol ta’a ki keki u’unu bia imole ki, bia keka kwai ilife’i sulia imole na e mae sui na’a. (2 Peter 2:4) Tha Jehovah e lufia kusi ili uria u’unu la bia imole ne mae sui na’a.Te’emania Deuteronomy 18:10, 11.

4. Ni tei kera na toto keki tata’e fasia maea?

Ṉa mole’e imole oro na kera ni i la kwaiṉa’ia keki tata’e fasia maea ma keki todaa la’u marukia i fafona fanua nei iano. Tei imole ki na kesi thaito’omana u bo’o tha God bia keka ilia si biraṉa ki ne a’i si kokoto keki tata’e la’u bo’o.Te’emania Luke 23:43; Acts 24:15.

Imole ki na kera tata’e fasia maea, keki to’oa mamana la sulia tha God bia keki fatania fito’oa kera ana tha Jesus asi maṉa na kera adesuli nia. (Revelation 20:11-13) Imole ki na kera maruki la’u na kera ilia si do ne kokoto keki toda’a marukia tathaa i fanua nei iano.Te’emania John 5:28, 29.

5. Si taa ni bo’o na tata’e la fasia maea e fatania sulia tha Jehovah?

Manatato’oṉadoa i fana imole ki na kera mae sui na’a e kwaiakori sulia tha God e falea mai Kaluwane nia ka mae uri kulu. Adelana bo’o, tata’e la fasia maea e fatania tha Jehovah e liothau ani kulu bia ka adele’a asia na’a. Ni tei bo’o na o thathami’i rikia asi maṉa na imole ki keki tata’e fasia maea?Te’emania John 3:16; Rome 6:23.