Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witness Ki

Toabaita

Si Fa’aroṉoa Le’a Fasia Tha God!

 Lesina 12

E Ade’ufita Fasia Oko Kwaimani Le’a Bia Tha God?

E Ade’ufita Fasia Oko Kwaimani Le’a Bia Tha God?

1. Tha God e roṉoa fo’a la ki sui bo’o?

Tha God e aluṉania imole ni sui fasia kule’e to’a e’eta kwailiu uria keki kwaimani le’a bi nia ana fo’a la. (1 John 5:14) Una eri mena, ni nia e a’i si alafafia fo’a la ki sui bo’o. Mala’ana, wane na e ade ta’a ana kwaina, tha God e a’i si alafafia fo’a la nia ki. (1 Peter 3:7) ’Uria la’u bo’o, si maṉa na to’a baaki i Israel kesi too fasia ili lana si do ta’a ki, tha God ka lalakwa bona’a ana fo’a la kera ki. Una eri mena, tha God kai alafafia fo’a la wane na e ilia si do fufuala ki masa ni nia ka manata akele. E mamana asia naa, si fale la ni manata baita la ania na ṉa fo’a la.Te’emania Isaiah 1:15; Acts 3:19.

2. Kuki fo’a ’ufita bo’o?

Fuliṉana sa tha Jehovah bona’a na kuki fo’a ani nia, sula’ania ni nia na e thauṉa’i kulu mani nia bona’a na God mamana eri. (Matthew 4:10; 6:9) Ta si la’u bo’o, fuliṉana sa kuki fo’a ana thatana tha Jesus sula’ania ni nia na e mae ura abulata’a la kulu ki. (John 14:6) Tha Jehovah e a’i si thathamia kuki inoa te’esi do i la fo’a la bia arata’i lana fo’a la ki na kera kedaa. Ni nia e thathamia fo’a la ne lae mai fasia ruru’u kalua.Te’emania Matthew 6:7; Philippi 4:6, 7.

Tha God kai roṉoa la’u bo’o fo’a la na kulu aratania i la manatakalu’a. (1 Samuel 1:12, 13) Ni nia e aluṉa’i kulu uria kuki fo’a asi maṉa ki sui bana, mala asi maṉa na kulu thara’i i u’usuṉedi, sui fete’i kuka biiṉa i tha’ulefi, asi maṉa ana rere’e la, bia asi maṉa na kulu fulato’ona afeta’ia ki.Te’emania Psalm 55:22; Matthew 15:36.

3. Kristin ki kera ofu uria taa?

Kwaimani la bia tha God e a’i si kwaiakuri sula’ania kulu too i ma’alutana imole na e a’i kesi fito’ona tha God bia keka ṉata labatania alaṉa’ia nia sulia enenoa i fanua nei iano. (2 Timothy 3:1, 4; 2 Peter 3:3, 13) Adelana bo’o, kuka ato’ia  ofu la bia do’ora ki na kulu too ana te’e fa’amamane la ura kuki fa’asukwai kulu kwailiu.Te’emania Hebrew 10:24, 25.

Kwairo’omi la bia imole ki na kera liothau ana tha God e adomi kulu uria kuki kwaimani le’a bia tha God. Ofu la kera Jehovah’s Witness Ki e falea si tatha la uria fa’asukwai lana fito’oa kulu asi maṉa na kulu roṉoa la’u bo’o fito’oa tei Kristin ki.Te’emania Rome 1:11, 12.

4. E ade’ufita fasia oko kwaimani le’a bia tha God?

Oki kwaimani le’a bia tha Jehovah asi maṉa na o lalome sulia si taa na o to’oa fasia Ba’elana. Manata kalia fasi si taa no to’oa sulia abula lana, kwaifamanataia nia ki, bia alaṉa’ia nia ki. Lalome la bia fo’a la kai adomi kulu uria kuki thaito’omana liothaua tha God e ba’ita ka tatha bia thaito’ome’edoa nia.Te’emania Joshua 1:8; Psalm 1:1-3.

Talito’ona bona’a masa oko fito’ona bia oko manataṉado ana tha God na oki kwaimani le’a bia nia. ’Uria la’u bo’o kulu imole ki kulu ato’ia faṉa fasia ka fa’asukwai kulu, fito’oa kulu e ’una eri la’u bo’o. Fasia fito’oa oe ka sukwai, asi maṉa ki sui bana oki manatakalia si do ne adea oko too ana fa’amamane la oe ki.Te’emania Matthew 4:4; Hebrew 11:1, 6.

5. Si taa le’a na oki fulato’ona fasia kwaimania oe bia tha God?

Tha Jehovah e thai le’a sulia imole ki na kera liothau ani nia. Ni nia kai su’usi kera fasia tesi do bana na kai fa’afedaa fito’oa kera bia manatato’oṉadoa kera uria marukia tathaa. (Psalm 91:1, 2, 7-10) Nia ka ṉata fifii su’usia ili lana tesi do na kai labatania se’edo bia se’ethathala na kulu to ania. Tha Jehovah e to’oa isekelu’a too la ne le’a ka tatha.Te’emania Psalm 73:27, 28; James 4:4, 8.