Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Jehovah’s Witness Ki

Toabaita

Si Fa’aroṉoa Le’a Fasia Tha God!

 Lesina 9

E Ade’ufita Fasia Bare’e Wela Oe Keka Se’ethathala?

E Ade’ufita Fasia Bare’e Wela Oe Keka Se’ethathala?

1. Uria taa naka gwauṉa’i uria luma’a kai kokoto fasia bare’e wela keka se’ethathala la?

Si fa’aroṉoa le’a e lae mai fasia tha Jehovah, God ana se’ethathala la, ne thathamia bare’e wela ki keki too ana se’ethathala la. (1 Timothy 1:11) Tha God na e thafalia luma’a. Luma’a na e kokoto e gwauṉa’i sulia toaa eri keki fulato’ona se’ethathala la, ma wela ki mena keka baita to’ona kwaifamanataia na e kokoto fasia maka bia thaina. Kristin ki keki fareba’ita ana loa sulia luma’a i la fanua na kera too iei.Te’emania Luke 2:1, 4, 5.

Tha God e manata ’ufita sulia luma’a? Ni nia e a’i si thathamia luma’a uria kai muu. Tha Jehovah e thathamia ro waikwaina uria keki too mamana i ma’alutadaro’a. (Hebrew 13:4) Ni nia e lalakwa ura luma’a kai muu. (Malachi 2:16) Sui mena ana, nia ka alafafia bana uria Kristin kai musia luma’a nia bia kai to’owane ma kai usi kini faalu masa ta ai iadaro’a ka o’e fafia kwaina.Te’emania Matthew 19:3-6, 9.

2. Abula la ’ufita na ro waikwaina keki too ania i ma’alutadaro’a?

Tha Jehovah e thauṉania wane bia kini ura keki adomi kero’a kwailiu i la too la kero’a mala ro waikwaina. (Genesis 2:18) Maka ana toaa, nia bona’a na kai gwauṉa’i ana rofe la ura si do na bare’e wela nia kera ato’ia bali ana se’edo bia to’odo la sulia tha God i sada. Sula’ania e liothau ana kwaina, ni nia e a’i si manata uri nia i tala’ana. Ro waikwaina keki liothau bia keki fareba’ita ani kero’a kwailiu. Sula’ania ro waikwaina kesi laula’u, to’o la uria doanita la e gwauṉa’i, fasia ka adomi kero’a ura se’ethathala la i la toaa kero’a.Te’emania Ephesus 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Peter 3:7.

3. Masa ’osi se’ethathala i la too la kamaro’a, e farana bana ura oki luka’ania kwaimu?

Masa oko fulato’ona teisi afeta’ia i la too la kamaro’a, e le’a uria ni kamaro’a sui bo’o moki raa sukwa’i ura fata’i lana  liothaua uri kamaro’a kwailiu. (1 Corinth 13:4, 5) Baebol e a’i si fa’aroṉo ana kwaiukali la na kai kokotoa afeta’ia ki, na ro waikwaina keki fulato’ona ṉado i la too la kero’a.Te’emania 1 Corinth 7:10-13.

4. Ṉa wela ki, si taa ni bo’o natha God e thathamia muki fulato’ona?

Tha Jehovah e thathamia muki se’ethathala. Nia e falea si bae’a le’a ni kwaiadomi la ki ura oki fulato’ona se’ethathala asi maṉa na o baita mai. Ni nia ka thathamia ura oki fulato’ona le’a la fasia thaito’omedoa maka bia thaina, sula’ania ni kero’a na kero ma’alutai le’a ana too lana imole ki. (Colossae 3:20) Tha Jehovah e thathamia la’u bo’o uria oki fulato’ona se’ethathala asi maṉa na o ilia thathami la tha God bia Kaluwane nia.Te’emania Ecclesiastes11:9–12:1; Matthew19:13-15; 21:15,16.

5. Maka bia thaina, ade’ufita fasia wela oe ki keka fulato’ona se’ethathala?

Kamoro’a moki raa sukwai ura todaa lana faṉa, si kula ni too laa, bia afi lana wela kamoro’a ki. (1 Timothy 5:8) Fasia wela ki keka fulato’ona se’ethathala la, moki to’odo la’u bo’o i sada uria keki liothau ana tha God bia keki to’odo fasia tha God. (Ephesus 6:4) Wela kamaro’a ki keki liothau la’u bo’o ana tha God fasia ruru’uda, asi maṉa kera rikia biraṉa le’a na moro fatania ura liothau la ana tha God. Asi maṉa na kwaifamanataia kamaro’a e gwauṉa’i ana Baebol, nia kai kokotoa manatana wela ki ura keki fulato’ona le’a la.Te’emania Deuteronomy 6:4-7; 2 Timothy 3:15.

Wela ki keki se’ethathala asi maṉa na o taṉoda bia oko fa’asu’ukwaia manatada. Keka ato’ia la’u bo’o uria oki fa’a kokoto kera bia oki fa’amanatai kera. To’odo la ’una eki kai su’usi kera fasia ili lana si do na kai labata’i kera fasia se’ethathala la. (Proverbs 22:15) Fa’amanatai la fuliṉana sa e a’i si labatania la’u wela ki.Te’emania Colossae 3:21.

Jehovah’s Witness Ki kera too ana tei buka na kai adomia maka bia thaina ma wela ki. U’unu ki ne too i la buka eki e lae mai fasia Baebol.Te’emania Psalm 19:7, 11.