Skip to content

Jehovah’s Witness Ki

Select language Toabaita

Si Taa Na Kai Falea Seʼethathala La i La Toaa?

Si Taa Na Kai Falea Seʼethathala La i La Toaa?

O manata ʼufita sulia . . .

  • liothaua?

  • malefo?

  • tesi do laʼu?

 ṈA BAEBOL E SOREʼA

“Imole ki na kera roṉoa ma keka adesulia baʼelana tha God na kera seʼethathala!”—Luke 11:28, New World Translation.

SI DO LEʼA KI NA OKI TODAA

Liothaua.—Ephesus 5:28, 29.

Farebaita la.—Ephesus 5:33.

Too la ana teʼesi manataleʼedo.—Mark 10:6-9.

 ʼUFITA, E TALAʼANA KUKI FAʼAMAMANEA BAEBOL?

Iu, i nunufana roo si do:

  • Tha God ne thafalia lumaʼa. Ṉa Baebol e uʼunu sulia bareʼe wela ni sui bana kera fulatoʼona thatada fasia tha Jehovah God. (Ephesus 3:14, 15) Si do eri e toʼolaṉania, bareʼe wela ni sui bana kera too sulaʼania tha Jehovah ne thauṉaʼi kera. Uria taa na si do eri ka gwauṉaʼi?

    Manata fasi sulia: Masa oko arutoʼona tesi faṉa ne mamasiʼa asia naʼa ma oko thathamiʼi thaitoʼomana ta na kera alua iei, ni tei na fuliṉana sa oki soetoʼona? Imole eri ne naʼarea mai si faṉa eri.

    ʼUria laʼu boʼo masa kuka thathamiʼi thaitoʼomana si do na kai adomia bareʼe wela ura keki seʼethathala, kuki lio bonaʼa ura tha Jehovah ne thafalia lumaʼa.—Genesis 2:18-24.

  • Tha God e thai suli oe. Bareʼe wela ki na kera too asi manataleʼedo ne kokoto, keki rofe uria si baʼea ni kwaiadomia fasia baʼelana tha Jehovah ne too i la Baebol. Uria taa? ‘Sulaʼania ni nia e thai suli kulu.’ (1 Peter 5:6, 7) Tha Jehovah e manata fifii asia naʼa i ekeluʼa ura kuki too ana leʼa la ma baʼelana ka kwaiadomi leʼa asi maṉa ki sui bana!—Proverbs 3:5, 6; Isaiah 48:17, 18.

 MANATA FASI SULIA

Si taa ni boʼo na kai adomia maka mado thaina, mado roo waikwaina ura thai leʼa la sulia toaa kera ki?

EPHESUS 5:1, 2 bia COLOSSAE 3:18-21 na kai luʼua soetoʼona la eri.