Skip to content

Jehovah’s Witness Ki

Select language Toabaita

O Manata ʼUfita Sulia Si Maṉa Lo Ki Na Kulu Naʼofia Kau?

O Manata ʼUfita Sulia Si Maṉa Lo Ki Na Kulu Naʼofia Kau?

E ʼufita, fanua nei iano . . .

  • kai too bana sula too lana?

  • e lae ura taʼa la?

  • e toto kai leʼa?

 ṈA BAEBOL E SOREʼA

“Tha God . . . kai usua si kwakweʼe kafo fasia maada. Maea kai aʼi naʼa, kai aʼi naʼa ta tataʼo la, aṉia, ma fiila. Si do ki sui boʼo i naʼo mai e aʼi teʼefau naʼa.”—Revelation 21:3, 4, New World Translation.

SI DO LEʼA KI NA OKI TODAA FASIA ALAṈAʼIA ERI

Si raa leʼa ki ne faʼaseʼethathala. —Isaiah 65:21-23.

Mataʼia ma fiila ki sui bana kai aʼi naʼa.—Isaiah 25:8; 33:24.

Bareʼe wela oe bia imole kwaimani ki muki too ana marukia leʼa ne toto si sui.—Psalm 37:11, 29.

 ʼUFITA, E TALAʼANA KUKI FAʼAMAMANEA BAEBOL?

Iu, i nunufana roo si do:

  • Tha God e too ana sukwaia ura ili lana si do eri ne alaṉania. I lana Baebol, si gwauṉaʼia eri “Abu Tautaumae,” talitoʼona tha Jehovah God bonaʼa na kera alaṉi nia ania sulaʼania sukwaia nia e aʼi si too ana ta susui la. (Revelation 15:3) Adelana boʼo nia ka farana ura kai faʼafalua fanua nei iano ura kai faalu malaʼana e alaṉania sui naʼa. Baebol e soreʼa, “tesi do si afetaʼi boʼo ana tha God.”—Matthew 19:26.

  • Tha God e thathamia asia naʼa ura kai ilia si do eri ne alaṉania. Malaʼana, tha Jehovah e thathamia asia naʼa ura kai tataʼea imole ki fasia maea.—Job 14:14, 15.

Baebol e uʼunu laʼu boʼo sulia Kaluwane tha God, tha Jesus e faʼakwaa imole ne mataʼi. Uria taa na ka ilia si do eri? Sulaʼania e thathamia asia naʼa. (Mark 1:40, 41) Tha Jesus e ʼuria laʼu boʼo Maka nia. Ni nia e thathamia asia naʼa ura kai adomia imole ki!—John 14:9.

Adelana boʼo, kusi manata fitala, sulaʼania tha Jehovah bia tha Jesus keki adomi kulu ura fulatoʼona lana seʼethathala la i la si maṉa lo ki!—Psalm 72:12-14; 145:16; 2 Peter 3:9.

 MANATA FASI SULIA

Tha God kai taala ʼufita ana fanua nei iano fasia kai leʼa laʼu?

MATTHEW 6:9, 10 bia DANIEL 2:44 na kai luʼua soetoʼona la eri.