Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah’s Witness Ki

Toabaita

I Fei Na Kuki Todaa Luʼu Lana Soetoʼona La Gwauṉaʼi Ki i La Marukia Kulu?

I Fei Na Kuki Todaa Luʼu Lana Soetoʼona La Gwauṉaʼi Ki i La Marukia Kulu?

Kuki fulatoʼona fasia . . .

  • toʼa gwauṉaʼi ana toʼodoa ki?

  • laniṉi?

  • Baebol?

 TEʼE WANE NE KEDAA BAEBOL E ṈATA ʼUNA ERI URA THA GOD

“Falea thaitoʼomeʼedo la i feku . . . Baʼe lamu na ṉa mamana la” Psalm 119:144, 160, New World Translation.

Moleʼe imole oro kera todaa luʼu lana soetoʼona la kera ki fasia Baebol.

E ʼufita, o thathamia laʼu boʼo?

Web site eri jw.org kai adomi oe.

TEʼEMANIA i la Web site eri

RIKIA Baebol video ki sulia

DAONLODIM buka ki

 SOETOʼONA LA TAA ANA SOE LA EKI NO MANATA FIFI SULIA?

TO′OA LA′U TEI SI DO

TEI NA KERA ABULA SULIA THATHAMI LA THA JEHOVAH I TARAʼENA?

Si Taa Ki Boʼo Ne Ni i La Web Site Kamiliʼa?

Oki toʼoa si do oro suli kamiliʼa ma faʼamamane la kamiliʼa bia luʼu lana soetoʼona la ki ne ṉado ana Baebol.