Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah’s Witness Ki

Toabaita

ʼUfita, Imole Ki Na Kera Mae Toto Keki Maruki Laʼu?

ʼUfita, Imole Ki Na Kera Mae Toto Keki Maruki Laʼu?

O manata ʼufita sulia . . .

  • e mamana?

  • e aʼi?

  • ʼosi thaitoʼomana?

 ṈA BAEBOL E SOREʼA

“Tha God kai tataʼea imole ki fasia maea.”—Acts 24:15, New World Translation.

SI DO LEʼA KI NA OKI TODAA

E faʼainomaruki kulu asi maṉa na maea e toʼe kulu.—2 Corinth 1:3, 4.

E lube kulu fasia faoro la i faara maea.—Hebrew 2:15.

Too ana manataṉadoa uria kuki rikia laʼu imole kulu ki na kera mae.—John 5:28, 29.

 ʼUFITA, E TALAʼANA KUKI FAʼAMAMANEA BAEBOL?

Iu, i nunufana ulu si do:

  • Marukia e lae mai fasia tha God. Baebol e soreʼa “marukia e lae mai fasia” tha Jehovah God. (Psalm 36:9; Acts 17:24, 25) Sulaʼania tha God ne falea marukia i fana do maruki ki sui boʼo, ni nia ne talaʼana kai faʼamarukia laʼu imole ne mae.

  • I naʼo mai tha God e faʼamarukia imole ki na kera mae. Baebol e uʼunu sulia kwalu imole na kera tataʼe fasia maea i fanua nei iano. Imole eki ṉa wela biʼi baita ki, araʼi ki, wane ki, ma kini ki laʼu boʼo. Tei imole iada kera tataʼe fasia maea i la fa thato eri u boʼo na kera mae, ma teʼe noniʼi wane e mae ka teo i la kwaiṉaʼia sulia fai fa thato!—John 11:39-44.

  • Tha God e thathamia asia naʼa ura kai ilia laʼu si do eri. Tha Jehovah e lalakwa asia naʼa ana maea, ma ka toʼolaṉania maea mala maʼalimae. (1 Corinth 15:26) Nia e thathamia asia naʼa uria kai faʼadaṉaa maʼalimae eri, asi maṉa na kai tataʼea imole ki fasia maea uria keki too laʼu i fafona fanua nei iano.—Job 14:14, 15.

 MANATA FASI SULIA

Uria taa na kuka fulatoʼona araʼia ma maea?

GENESIS 3:17-19 bia ROME 5:12 na kai luʼua soetoʼona la eri.

TO′OA LA′U TEI SI DO

SI FA’AROṈOA LE’A FASIA THA GOD!

Manatato’oṉadoa ’Ufita Ne Too i Fana Imole Ne Mae?

Asi maṉa na kulu mae kulu ’ufita? E ’ufita, toto kuki rikia la’u imole liliothaua kulu ki na kera mae?