Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah’s Witness Ki

Toabaita

ʼUfita, Fiila Ne Fulatoʼokaluʼa Toto Kai Sui?

ʼUfita, Fiila Ne Fulatoʼokaluʼa Toto Kai Sui?

O manata ʼufita sulia . . .

  • e mamana?

  • e aʼi?

  • ʼosi thaitoʼomana?

 ṈA BAEBOL E SOREʼA

“Tha God . . kai usua si kwakweʼe kafo fasia maada. Maea kai aʼi naʼa, kai aʼi naʼa ta tataʼo la, aṉia, ma fiila.” —Revelation 21:3, 4, New World Translation.

SI DO LEʼA KI NA OKI TODAA

Kuki riki thaitoʼomana afetaʼia ki e aʼi si lae mai fasia tha God.—James 1:13.

E faʼasukwai kulu sulaʼania kulu thaitoʼomana tha God e maʼalutaʼi leʼa ana afetaʼia ki ne fulatoʼokaluʼa.—Zechariah 2:8.

Kuki too ana manatatoʼoṉadoa ura fiila toto kai sui.—Psalm 37:9-11.

 UFITA, E TALAʼANA KUKI FAʼAMAMANEA BAEBOL?

Iu, i nunufana roo si do:

  • Tha God e aʼi si thathamiʼi rikia bonaʼa imole ki keki too ana fiila bia labataʼi lana ta imole. Baebol e soreʼa, tha Jehovah God e toʼomatafana ka taʼa asia naʼa ani nia asi maṉa na kera labatania imole nia baaki i naʼo mai.—Judges 2:18, New World Translation.

    Manatana tha God e aʼi si leʼa bonaʼa i sana toʼa na keki labatania imole ki. Malaʼana Baebol e uʼunu sulia tha Jehovah e lalakwa bonaʼa ana “abeʼe do na abuna wane ne kelowaneʼa e igwa fasia.”—Proverbs 6:16, 17.

  • Tha God e thai sulia teteʼe imole i ekeluʼa. Imole i talaʼana bana e aʼi ne thaitoʼomana “afetaʼia ma fiila la nia ki,” tha Jehovah mena e thaitoʼomana laʼu boʼo!—2 Chronicles 6:29, 30.

E kwaikaraṉi naʼa ura tha Jehovah kai arutoʼona Inotoa nia ura faʼadaṉa lana fiila ne fulatoʼona teteʼe imole i ekeluʼa. (Matthew 6:9, 10) Lae ka fula asi maṉa eri, nia kai faʼasukwaia imole ki na kera rofe mamana uri nia.—Acts 17:27; 2 Corinth 1:3, 4.

 MANATA FASI SULIA

Uria taa natha God ka alabatania fiila ka fulatoʼona imole ki?

ROME 5:12 bia 2 PETER 3:9 na kai luʼua soetoʼona la eri.