Skip to content

Jehovah’s Witness Ki

Select language Toabaita

Fanua Nei Iano e Too i Faara Sukwaia Ni Tei?

Fanua Nei Iano e Too i Faara Sukwaia Ni Tei?

O manata ʼufita sulia . . .

  • tha God?

  • wane ni bana?

  • tha Satan?

 ṈA BAEBOL E SOREʼA

“Fanua nei iano laulaʼu e too i faara sukwaia tha Satan.”—1 John 5:19.

“Ṉa Kaluwane tha God e lae mai . . . ura kai faʼafunuʼia raa tha Devil.”—1 John 3:8, New World Translation.

SI DO LEʼA KI NA OKI TODAA

Oki too ana thaitoʼomeʼedoa ne kokoto sulia afetaʼia ki ne raa i la fanua nei iano.—Revelation 12:12.

Oki too ana faʼamamane la ura toto fanua nei iano kai leʼa laʼu.—1 John 2:17.

 ʼUFITA, E TALAʼANA KUKI FAʼAMAMANEA BAEBOL?

Iu, i nunufana ulu si do:

  • Kwaitalai lana tha Satan e lae bonaʼa ura sui la. Tha Jehovah e thauṉaʼi manataa sui naʼa ura faʼadaṉa lana sukwaia natha Satan e too ania ura kwaitalai la. Ni nia e alaṉania ura kai “faʼadaṉaa . . . tha Devil” bia kai kokotoa taʼa la ki sui boʼo ne kwalusitafa i nunufana tha Satan.—Hebrew 2:14, New World Translation.

  • Tha God e filia sui naʼa tha Jesus Christ ura kai kwaitalai fafia fanua nei iano. Kwaitalai lana tha Satan e susuala bia ni nia e aʼi si manataia ta imole. Tha Jesus e eʼeta bonaʼa fasia tha Satan. Tha God e sore una eri sulia kwaitalai lana tha Jesus: “Nia kai tatakomia imole ki na kera kelowaneʼa bia kesi too ana tesi do . . . Nia kai suʼusi kera fasia toʼa na kera isusuʼa bia afetaʼi ki.”—Psalm 72:13, 14.

  • E afetaʼi ura tha God kai lole. Baebol e soreʼa: “E afetaʼi ka tatha ura tha God kai lole.” (Hebrew 6:18) Asi maṉa natha Jehovah e alaṉania uria kai ilia tesi do, ni ka ilia bonaʼa! (Isaiah 55:10, 11) “Ni nia kai u ania wane eri ne kwaitalai fafia fanua nei iano.”—John 12:31.

 MANATA FASI SULIA

Fanua nei iano kai ʼufita i buriana kera u ania tha Satan fasia?

PSALM 37:10, 11 bia REVELATION 21:3, 4 na kai luʼua soetoʼona la eri.