Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah’s Witness Ki

Toabaita

Fanua Nei Iano e Too i Faara Sukwaia Ni Tei?

Fanua Nei Iano e Too i Faara Sukwaia Ni Tei?

O manata ʼufita sulia . . .

  • tha God?

  • wane ni bana?

  • tha Satan?

 ṈA BAEBOL E SOREʼA

“Fanua nei iano laulaʼu e too i faara sukwaia tha Satan.”—1 John 5:19.

“Ṉa Kaluwane tha God e lae mai . . . ura kai faʼafunuʼia raa tha Devil.”—1 John 3:8, New World Translation.

SI DO LEʼA KI NA OKI TODAA

Oki too ana thaitoʼomeʼedoa ne kokoto sulia afetaʼia ki ne raa i la fanua nei iano.—Revelation 12:12.

Oki too ana faʼamamane la ura toto fanua nei iano kai leʼa laʼu.—1 John 2:17.

 ʼUFITA, E TALAʼANA KUKI FAʼAMAMANEA BAEBOL?

Iu, i nunufana ulu si do:

  • Kwaitalai lana tha Satan e lae bonaʼa ura sui la. Tha Jehovah e thauṉaʼi manataa sui naʼa ura faʼadaṉa lana sukwaia natha Satan e too ania ura kwaitalai la. Ni nia e alaṉania ura kai “faʼadaṉaa . . . tha Devil” bia kai kokotoa taʼa la ki sui boʼo ne kwalusitafa i nunufana tha Satan.—Hebrew 2:14, New World Translation.

  • Tha God e filia sui naʼa tha Jesus Christ ura kai kwaitalai fafia fanua nei iano. Kwaitalai lana tha Satan e susuala bia ni nia e aʼi si manataia ta imole. Tha Jesus e eʼeta bonaʼa fasia tha Satan. Tha God e sore una eri sulia kwaitalai lana tha Jesus: “Nia kai tatakomia imole ki na kera kelowaneʼa bia kesi too ana tesi do . . . Nia kai suʼusi kera fasia toʼa na kera isusuʼa bia afetaʼi ki.”—Psalm 72:13, 14.

  • E afetaʼi ura tha God kai lole. Baebol e soreʼa: “E afetaʼi ka tatha ura tha God kai lole.” (Hebrew 6:18) Asi maṉa natha Jehovah e alaṉania uria kai ilia tesi do, ni ka ilia bonaʼa! (Isaiah 55:10, 11) “Ni nia kai u ania wane eri ne kwaitalai fafia fanua nei iano.”—John 12:31.

 MANATA FASI SULIA

Fanua nei iano kai ʼufita i buriana kera u ania tha Satan fasia?

PSALM 37:10, 11 bia REVELATION 21:3, 4 na kai luʼua soetoʼona la eri.

TO′OA LA′U TEI SI DO

SI FA’AROṈOA LE’A FASIA THA GOD!

Si Mantaa ’Ufita Natha God e Too Ania Sulia Fanua Nei Iano?

Baebol e infitaa uria taa natha God ka thauṉania fanua nei iano, si maṉa taa na fiila kai sui, bia fanua nei iano toto kai ’ufita bia imole ki na kera too iei