Skip to content

Skip to secondary menu

Jehovah’s Witness Ki

Toabaita

Si Manataa ʼUfita No Too Ania Sulia Baebol?

Si Manataa ʼUfita No Too Ania Sulia Baebol?

O manata ʼufita sulia, nia ṉa . . .

  • buka sulia manateʼe wane ni bana?

  • buka sulia ṉa uʼunua ni bana?

  • Baʼelana tha God?

 ṈA BAEBOL E SOREʼA

“Kekedaa abu eki sui boʼo e lae mai fasia tha God.”—2 Timothy 3:16, New World Translation.

SI DO LEʼA KI NA OKI TODAA FASIA BAEBOL

Luʼu la ne kokoto i fana soetoʼona la gwauṉaʼi ki.—Proverbs 2:1-5.

Si baʼea ki na kai adomi kulu afa boṉi ki sui bana.—Psalm 119:105.

Manatatoʼoṉadoa mamana.—Rome 15:4.

 ʼUFITA, E TALAʼANA KUKI FAʼAMAMANEA BAEBOL?

Iu, i nunufana ulu si do:

  • Buka laulaʼu eri e alaofu. Fai tafulu wane na kera kedaa Baebol i la 1,600 fa ṉali, ma oro lada e aʼi kesi toda kera u boʼo. Ka una eri mena, uʼunua i la buka laulaʼu eri e alaofu bia ka fareinoto ana thatana tha God bia kwaitalai la nia!

  • E uʼunu kokoto sulia uʼunua mamana ki i naʼo mai. Oro lana si maṉa, toʼa oro na kera kekeda sulia si do ne tatha ki naʼa kera thaʼufunia uʼunua ki sulia si kula na imole kera ki kera oli kukuru iei. Ma toʼa na kera kedaa Baebol kera uʼunu mamana sulia si kula na kera i talaʼada kera oli kukuru iei bia kuleʼe wane kera ki.—2 Chronicles 36:15, 16; Psalm 51:1-4.

  • Uʼurodo lana e mamana teʼefau. E talua 700 fa ṉali sui feteʼi tha Jesus ka futa, Baebol e uʼurodo sulia Messiah natha God e alaṉania kai futa i Bethlehem, teʼe kali toaa susu i Judah. (Micah 5:2) Ma toaa susu eri bonaʼa natha Jesus e futa iei.—Matthew 2:1-6.

Uʼurodoa oro e mamana sui naʼa. Si do ki sui boʼo na uʼurodoa eki e ṉata sulia e mamana teʼefau. Maka talaʼana bonaʼa sulaʼania Baebol nia ṉa Baʼelana tha God!—2 Peter 1:21.

 MANATA FASI SULIA

Baʼelana tha God kai adomi ʼufita boʼo ani oe?

ISAIAH 48:17, 18 bia 2 TIMOTHY 3:16, 17 na kai luʼua soetoʼona la eri.