വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

JW വാർത്തകൾ

യഹോ​വ​യു​ടെ സാക്ഷി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചുള്ള വാർത്തകൾ ഓൺ​ലൈ​നാ​യി വായി​ക്കാം. നിയമ​വി​ദ​ഗ്‌ധർക്കും മാധ്യ​മ​പ്ര​വർത്ത​കർക്കും വേണ്ട വിവര​ങ്ങ​ളും ഇവി​ടെ​യുണ്ട്‌.

2022-ഭരണസം​ഘ​ത്തിൽനി​ന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ #4

കിഴക്കൻ യൂറോ​പ്പി​ലെ സഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മാതൃക അനുക​രി​ച്ചു​കൊണ്ട്‌ പരീക്ഷ​ണ​ങ്ങളെ സന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ, വിശ്വ​സ്‌ത​മാ​യി നേരി​ടാൻ ഭരണസം​ഘ​ത്തി​ലെ ഒരു അംഗം നമ്മളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

2022-ഭരണസം​ഘ​ത്തിൽനി​ന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ #4

കിഴക്കൻ യൂറോ​പ്പി​ലെ സഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മാതൃക അനുക​രി​ച്ചു​കൊണ്ട്‌ പരീക്ഷ​ണ​ങ്ങളെ സന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ, വിശ്വ​സ്‌ത​മാ​യി നേരി​ടാൻ ഭരണസം​ഘ​ത്തി​ലെ ഒരു അംഗം നമ്മളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

ആഗോള വാർത്തകൾ

2021-ഭരണസം​ഘ​ത്തിൽനി​ന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ #10

ഒരു ഭരണസം​ഘാം​ഗം മഹാമാ​രി​യോ​ടു ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ വിവര​ങ്ങ​ളും നമ്മുടെ സമയം ജ്ഞാന​ത്തോ​ടെ ഉപയോ​ഗി​ക്കാ​നുള്ള ചില വഴിക​ളും പറഞ്ഞു​ത​രു​ന്നു.

ആഗോള വാർത്തകൾ

2021-ഭരണസം​ഘ​ത്തിൽനി​ന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ #9

ഭരണസം​ഘ​ത്തി​ലെ ഒരു അംഗം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കുന്ന ചില വിവര​ങ്ങ​ളും പരീക്ഷ​ണാർഥ​ത്തിൽ ഒരുമി​ച്ചുള്ള മീറ്റിങ്ങ്‌ നടത്തി​യ​പ്പോ​ഴത്തെ നല്ല അനുഭ​വ​ങ്ങ​ളും പങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു.

ആഗോള വാർത്തകൾ

2021-ഭരണസം​ഘ​ത്തിൽനി​ന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ #8

ഭരണസം​ഘ​ത്തി​ലെ ഒരു അംഗം പുതിയ ചില വിവര​ങ്ങ​ളും 2022-ലെ വാർഷി​ക​വാ​ക്യ​വും അറിയി​ക്കു​ന്നു.

ആഗോള വാർത്തകൾ

2021-ഭരണസം​ഘ​ത്തിൽനി​ന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ #7

നമുക്കി​ട​യി​ലെ അമൂല്യ​മായ ഐക്യം കാത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കാൻ ഒരു ഭരണസം​ഘാം​ഗം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

ആഗോള വാർത്തകൾ

2021-ഭരണസം​ഘ​ത്തിൽനി​ന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ #6

ഭരണസം​ഘ​ത്തി​ലെ ഒരു അംഗം പ്രായ​മായ സഹോ​ദ​ര​ങ്ങളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്നു, നിർമാ​ണ​പ്ര​വർത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചുള്ള ചില പുതിയ വിവര​ങ്ങ​ളും പങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു.

ആഗോള വാർത്തകൾ

2021-ഭരണസം​ഘ​ത്തിൽനി​ന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ #5

മഹാമാ​രി​യു​ടെ സമയത്ത്‌ പിടി​ച്ചു​നിൽക്കാൻ കുടും​ബ​ങ്ങളെ സഹായി​ക്കുന്ന ചില നല്ല വിവര​ങ്ങ​ളും അനുഭ​വ​ങ്ങ​ളും ഭരണസം​ഘ​ത്തി​ലെ ഒരു അംഗം വിശദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

ആഗോള വാർത്തകൾ

2021-ഭരണസം​ഘ​ത്തിൽനി​ന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ #4

ചില പുതിയ വിവര​ങ്ങ​ളും, പ്രശ്‌ന​ങ്ങ​ളി​ലും ‘സമ്പൂർണ​വി​ജയം നേടി പുറത്ത്‌ വരാൻ’ യഹോവ തന്റെ ജനത്തെ സഹായി​ക്കു​ന്നത്‌ എങ്ങനെ​യെന്നു കാണി​ക്കുന്ന അനുഭ​വ​ങ്ങ​ളും ഭരണസം​ഘ​ത്തി​ലെ ഒരു അംഗം പങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു.

ആഗോള വാർത്തകൾ

2021-ഭരണസം​ഘ​ത്തിൽനി​ന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ #3

മഹാമാ​രി​യു​ടെ സമയത്ത്‌ ശുശ്രൂ​ഷയെ യഹോവ അനു​ഗ്ര​ഹി​ച്ചെന്നു വ്യക്തമാ​ക്കുന്ന ചില വിവര​ങ്ങ​ളും അനുഭ​വ​ങ്ങ​ളും ഒരു ഭരണസം​ഘാം​ഗ​ത്തിൽനിന്ന്‌ കേൾക്കാം.

ആഗോള വാർത്തകൾ

2021-ഭരണസം​ഘ​ത്തിൽനി​ന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ #2

മഹാമാ​രി​യു​ടെ സമയത്ത്‌ ബഥേൽ പ്രവർത്ത​ന​ങ്ങളെ യഹോവ അനു​ഗ്ര​ഹി​ച്ചെന്നു വ്യക്തമാ​ക്കുന്ന ചില വിവര​ങ്ങ​ളും അനുഭ​വ​ങ്ങ​ളും ഒരു ഭരണസം​ഘാം​ഗ​ത്തിൽനിന്ന്‌ കേൾക്കാം.

ആഗോള വാർത്തകൾ

2021-ഭരണസം​ഘ​ത്തിൽനി​ന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ #1

ഈ വീഡി​യോ റിപ്പോർട്ടിൽ, മഹാമാ​രി​യു​ടെ സമയത്തും പ്രസം​ഗ​പ്ര​വർത്തനം നന്നായി പോകു​ന്നു എന്ന്‌ വ്യക്തമാ​ക്കുന്ന അനുഭ​വങ്ങൾ ഭരണസം​ഘ​ത്തി​ലെ ഒരു അംഗം പങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു.

ആഗോള വാർത്തകൾ

2020-ഭരണസം​ഘ​ത്തിൽനി​ന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ #5

മഹാമാ​രി​യു​ടെ ഈ സമയത്ത്‌ യഹോവ തന്റെ ജനത്തോട്‌ എങ്ങനെ​യാണ്‌ ആർദ്ര​സ്‌നേഹം കാണി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെന്ന്‌ ഭരണസം​ഘ​ത്തി​ലെ ഒരു അംഗം വിശദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

ആഗോള വാർത്തകൾ

2020-ഭരണസം​ഘ​ത്തിൽനി​ന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ #4

ദിവ്യാ​ധി​പത്യ പ്രവർത്ത​നങ്ങൾ വീണ്ടും തുടങ്ങ​ണോ എന്നു തീരു​മാ​നി​ക്കാൻ സഹായി​ക്കുന്ന ചില തത്ത്വങ്ങൾ ഭരണസം​ഘ​ത്തി​ലെ ഒരു അംഗം വിശദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു.

ആഗോള വാർത്തകൾ

2020-ഭരണസം​ഘ​ത്തിൽനി​ന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ #3

പ്രത്യേ​ക​പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​നും സ്‌മാ​ര​ക​ത്തി​നും വേണ്ടി ചെയ്‌ത ക്രമീ​ക​ര​ണ​ങ്ങളെ യഹോവ അനു​ഗ്ര​ഹി​ച്ചത്‌ എങ്ങനെ​യെന്ന്‌ കേൾക്കൂ!

ആഗോള വാർത്തകൾ

2020-ഭരണസം​ഘ​ത്തിൽനി​ന്നുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ #2

പ്രശ്‌ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സമയത്ത്‌ യഹോവ തന്റെ സംഘട​നയെ വഴിന​യി​ക്കു​ന്നത്‌ എങ്ങനെ​യെ​ന്നും സ്‌നേ​ഹ​മുള്ള ഇടയന്മാ​രി​ലൂ​ടെ നമുക്കു​വേണ്ടി കരുതു​ന്നത്‌ എങ്ങനെ​യെ​ന്നും മനസ്സി​ലാ​ക്കുക.