വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

നിത്യം ദണ്ഡിപ്പി​ക്കുന്ന ഒരു നരകമു​ണ്ടോ?

നിത്യം ദണ്ഡിപ്പി​ക്കുന്ന ഒരു നരകമു​ണ്ടോ?

പല മതങ്ങളും പഠിപ്പി​ക്കു​ന്നതു മോശം ആളുകൾ മരിക്കു​മ്പോൾ ദൈവം അവരെ നിത്യ​മാ​യി ദണ്ഡിപ്പി​ക്കു​മെ​ന്നാണ്‌. ഇതു സത്യമാ​ണോ?