വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

ദൈവരാജ്യം 1914-ൽ ഭരണം തുടങ്ങി

ദൈവരാജ്യം 1914-ൽ ഭരണം തുടങ്ങി

1914-ൽ ദൈവ​രാ​ജ്യം സ്വർഗ​ത്തിൽ ഭരണം തുടങ്ങി​യെ​ന്നും അന്ന്‌ ‘അവസാ​ന​കാ​ലം’ ആരംഭി​ച്ചെ​ന്നും ബൈബിൾപ്ര​വ​ചനം തെളി​യി​ക്കു​ന്നത്‌ എങ്ങനെ​യെന്ന്‌ നോക്കാം.—2 തിമൊ​ഥെ​യൊസ്‌ 3:1.