വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

വിഗ്ര​ഹാ​രാ​ധ​നയെ ദൈവം എങ്ങനെ​യാ​ണു കാണു​ന്നത്‌?

വിഗ്ര​ഹാ​രാ​ധ​നയെ ദൈവം എങ്ങനെ​യാ​ണു കാണു​ന്നത്‌?

ദൈവത്തെ ആർക്കും കാണാ​നാ​കില്ല. ആ സ്ഥിതിക്കു നമുക്ക്‌ എങ്ങനെ ദൈവ​ത്തോട്‌ അടുക്കാൻ കഴിയും? ഇനി, കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കി​ലും വസ്‌തു​ക്കൾ ഉപയോ​ഗിച്ച്‌ ആരാധി​ച്ചാൽ ദൈവ​ത്തോട്‌ അടുക്കാ​നാ​കു​മോ?