വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ?

നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ?

പുരാവസ്‌തുശാസ്‌ത്രം ബൈബിൾരേഖയെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നുണ്ടോ?

യെശയ്യാവു 20:1-ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അശ്ശൂർരാജാവായ സർഗ്ഗോൻ രണ്ടാമൻ

എബ്രാതിരുവെഴുത്തുളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള “കുറഞ്ഞത്‌ 50 പേരെങ്കിലും” കഴിഞ്ഞകാലത്ത്‌ ജീവിച്ചിരുന്നരാണെന്നതിന്‌ മതിയായ തെളിവുളുണ്ടെന്ന് പുരാവസ്‌തുശാസ്‌ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ആധുനിണ്ടെത്തലുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നതായി ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലേഖനത്തിൽ (Biblical Archaeology Review) പ്രസിദ്ധീരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവരിൽ, യെഹൂയിലും ഇസ്രായേലിലും ഉണ്ടായിരുന്ന 14 രാജാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടുന്നു: ദാവീദിനെയും ഹിസ്‌കീയാവിനെയും പോലെ പ്രശസ്‌തരായ വ്യക്തിളും മെനഹേം, പേക്കഹ്‌ പോലെയുള്ള അത്ര പ്രശസ്‌തല്ലാത്തരും. മാത്രമല്ല, ഈ പട്ടികയിൽ അഞ്ച് ഫറവോന്മാരും, അസീറിയ (അശ്ശൂർ), ബാബിലോണിയ, മോവാബ്‌, പേർഷ്യ, സിറിയ എന്നിവിങ്ങളിലെ 19 രാജാക്കന്മാരും ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കാലത്ത്‌ ഭരിച്ചിരുന്ന ഇത്തരം ഏകാധിതികൾ മാത്രമല്ല ബൈബിൾരേയിലും പുരാവസ്‌തുരേയിലും ഉള്ളത്‌. അത്ര പ്രശസ്‌തല്ലാത്ത മഹാപുരോഹിന്മാർ, പകർപ്പെഴുത്തുകാർ, മറ്റ്‌ ഉദ്യോസ്ഥന്മാർ തുടങ്ങിരും ഇതിലുണ്ട്.

ഈ വ്യക്തിളെല്ലാം ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്നതിന്‌, “വേണ്ടത്ര തെളിവുളുണ്ടെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ അംഗീരിക്കുന്ന”തായി ആ ലേഖനം പ്രസ്‌താവിക്കുന്നു. അതുപോലെ, ക്രിസ്‌ത്യൻ ഗ്രീക്ക് തിരുവെഴുത്തുളും പല ചരിത്രപുരുന്മാരെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അവരിൽ ചിലരായ ഹെരോദാവ്‌, പൊന്തിയൊസ്‌ പീലാത്തൊസ്‌, തിബെര്യൊസ്‌, കയ്യഫാവ്‌, സെർഗ്യൊസ്‌ പൗലോസ്‌ എന്നിവർ ചരിത്രവ്യക്തിളാണെന്നു സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്‌ ആവശ്യമായ പുരാവസ്‌തുതെളിവുളുമുണ്ട്.

ബൈബിൾദേങ്ങളിൽനിന്ന് സിംഹങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമായത്‌ എപ്പോൾ?

പുരാതന ബാബിലോണിലെ മിനുമാർന്ന ചെങ്കൽച്ചുരിലെ ചിത്രരചന

ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ സിംഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും, ആ മൃഗത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന 150 തിരുവെഴുത്തുളെങ്കിലുമുണ്ട്. അതിനാൽ, ബൈബിളെഴുത്തുകാർക്ക് ഈ മൃഗം വളരെ പരിചിമായിരുന്നുവെന്നാണ്‌ ഇത്‌ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്‌. മിക്ക പരാമർശങ്ങളും ആലങ്കാരികാർഥത്തിലാണ്‌ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിലും സിംഹവുമായി നേരിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹത്തിന്‌ ശിംശോൻ, ദാവീദ്‌, ബെനായാവ്‌ എന്നിവർ സിംഹങ്ങളെ കൊന്നതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (ന്യായാധിന്മാർ 14:5, 6; 1 ശമൂവേൽ 17:34, 35; 2 ശമൂവേൽ 23:20) നേരെറിച്ച്, സിംഹം ചിലരെ ആക്രമിച്ചു കൊന്നതായും ബൈബിളിൽ രേഖയുണ്ട്.—1 രാജാക്കന്മാർ 13:24; 2 രാജാക്കന്മാർ 17:25.

പുരാതന നാളുളിൽ ഏഷ്യയിലെ സിംഹങ്ങൾ (പാന്തറ ലിയോ പെർസിക്ക) ഏഷ്യാമൈനർ, ഗ്രീസ്‌ തുടങ്ങി പലസ്‌തീൻ, സിറിയ, മെസൊപ്പൊട്ടേമിയ, വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യ വരെ സ്വൈവിഹാരം നടത്തിയിരുന്നു. ഭയത്തോടെയും ബഹുമാത്തോടെയും വീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഈ മൃഗം പൗരസ്‌ത്യളിൽ ഇടംനേടിയിരുന്നു. കൂടാതെ, പുരാതന ബാബിലോണിലുള്ള ഘോഷയാത്രാവീഥിളിൽ മിനുമാർന്ന ചെങ്കൽച്ചുരുകൾക്ക് സിംഹങ്ങളുടെ മനോമായ ചിത്രനകൾ അഴകേകിയിട്ടുണ്ട്.

12-‍ാ‍ം നൂറ്റാണ്ടിന്‍റെ അവസാത്തോടെ കുരിശുയുദ്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന പടയാളികൾ പലസ്‌തീനിലുള്ള സിംഹങ്ങളെ വേട്ടയാടിയിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, 1300 കഴിഞ്ഞതോടെ ആ പ്രദേങ്ങളിൽ സിംഹങ്ങൾ ഇല്ലാതായി. എന്നാൽ, 19-‍ാ‍ം നൂറ്റാണ്ടുവരെ മെസൊപ്പൊട്ടേമിയിലും സിറിയിലും, 20-‍ാ‍ം നൂറ്റാണ്ടിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ ഇറാനിലും ഇറാഖിലും അവ ഉണ്ടായിരുന്നതായി സൂചനളുണ്ട്. ▪(w15-E 05/01)