വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

ബൈബിൾ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

ബൈബിൾ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

ഒരു നല്ല മാതാവോ പിതാവോ ആയിരിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയും?

ദൈവത്തെ സ്‌നേഹിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?

മാതാപിതാക്കൾ പരസ്‌പരം സ്‌നേഹിക്കുയും ബഹുമാനിക്കുയും ചെയ്യുന്ന ചുറ്റുപാടായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് വളർന്നുരാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല സാഹചര്യം. (കൊലോസ്യർ 3:14, 19) യഹോയാം ദൈവം തന്‍റെ പുത്രനെ അഭിനന്ദിച്ചതുപോലെ നല്ല മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സ്‌നേഹിക്കുയും അഭിനന്ദിക്കുയും ചെയ്യുന്നു.—മത്തായി 3:17 വായിക്കുക.

നമ്മുടെ സ്വർഗീപിതാവ്‌ തന്‍റെ ദാസന്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കുയും അവരുടെ വികാരങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുയും ചെയ്യുന്നു. ഈ മാതൃക അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറയാനുള്ളത്‌ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം കേൾക്കുന്നു. (യാക്കോബ്‌ 1:19) കൂടാതെ, കുട്ടിളുടെ വിപരീചിന്തകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വികാപ്രനങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ പരിഗണിക്കുയും ചെയ്യണം.—സംഖ്യാപുസ്‌തകം 11:11, 15 വായിക്കുക.

മക്കളെ ഉത്തരവാദിത്വബോമുള്ളരായി എങ്ങനെ വളർത്താം?

മാതാപിതാക്കൾ എന്നനിയിൽ നിയമങ്ങൾ വെക്കാനുള്ള അധികാരം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. (എഫെസ്യർ 6:1) അതിനായി ദൈവത്തിന്‍റെ മാതൃയിൽനിന്നു പഠിക്കുക. ദൈവം, നിയമങ്ങൾ വ്യക്തമായി വിശദീരിക്കുയും അത്‌ അനുസരിക്കാത്തപക്ഷം പരിണലങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും എന്നു പറയുയും ചെയ്‌തുകൊണ്ട് തന്‍റെ മക്കളോടുള്ള സ്‌നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. (ഉല്‌പത്തി 3:3) നിർബന്ധിച്ച് അനുസരിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം ശരി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോങ്ങളും ദൈവം അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.—യെശയ്യാവു 48:18, 19 വായിക്കുക.

ദൈവത്തെ സ്‌നേഹിക്കാൻ മക്കളെ സഹായിക്കുയെന്നത്‌ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമാക്കുക. അപ്പോൾ അവർ തനിച്ചായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽപോലും ജ്ഞാനപൂർവം പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർക്കാകും. തന്‍റെ മാതൃയിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ, നിങ്ങളുടെ മാതൃയിലൂടെ ദൈവത്തെ സ്‌നേഹിക്കാൻ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുക.—ആവർത്തപുസ്‌തകം 6:5-7; എഫെസ്യർ 4:32; 5:1 വായിക്കുക. (w15-E 06/01)