വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

 ഞങ്ങളുടെ വായനക്കാർ ചോദിക്കുന്നു . . .

ശക്തർ അശക്തരെ അടി​ച്ചമർത്തു​ന്നതു ദൈവം അനു​വദി​ക്കു​ന്നത്‌ എന്തു​കൊണ്ട്?

ശക്തർ അശക്തരെ അടി​ച്ചമർത്തു​ന്നതു ദൈവം അനു​വദി​ക്കു​ന്നത്‌ എന്തു​കൊണ്ട്?

ശക്തർ അശക്തരെ അടി​ച്ചമർത്തുന്ന ചില വേദ​നാക​രമായ സന്ദർഭങ്ങൾ ബൈബിൾ രേഖ​പ്പെ​ടുത്തു​ന്നു. ബി.സി. 10-‍ാ‍ം നൂ​റ്റാ​ണ്ടിൽ ഇസ്രാ​യേ​ലിലെ ഒരു രാജാ​വാ​യി​രുന്ന ആഹാബി​ന്‍റെ കാലത്തു ജീ​വിച്ചി​രുന്ന നാബോ​ത്തി​ന്‍റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ നി​ങ്ങളു​ടെ മന​സ്സി​ലേക്കു വന്നേക്കാം. നാബോ​ത്തി​ന്‍റെ മുന്തി​രി​ത്തോ​ട്ടം കൈ​വശമാ​ക്കാൻ നാ​ബോത്തി​നെ​യും പു​ത്രന്മാ​രെ​യും കൊ​ലപ്പെടു​ത്തുന്ന​തിന്‌ ആഹാബ്‌ തന്‍റെ ഭാ​ര്യ​യായ ഇസ​ബേലി​നെ അനു​വദി​ച്ചു. (1 രാജാ​ക്ക​ന്മാർ 21:1-16; 2 രാജാ​ക്ക​ന്മാർ 9:26) ഇത്ത​രത്തി​ലുള്ള ഒരു അധി​കാ​രദുർവി​നി​യോഗം ദൈവം അനു​വദി​ച്ചത്‌ എന്തു​കൊ​ണ്ടാണ്‌?

ദൈവം ‘ഭോഷ്‌കു പറയാൻ കഴി​യാ​ത്തവൻ.’—തീ​ത്തൊസ്‌ 1:1

ഒരു പ്രധാന കാരണം നമുക്കു ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാം: ദൈവത്തിന്‌ ഭോഷ്‌കു പറയാൻ കഴിയില്ല. (തീ​ത്തൊസ്‌ 1:1) ക്രൂ​ര​മായ അടി​ച്ചമർത്തലു​മായി ഈ സത്യം എങ്ങ​നെയാണ്‌ ബന്ധ​പ്പെട്ടി​രിക്കു​ന്നത്‌? തനി​ക്കെതി​രെ​യുള്ള മത്സരം വളരെ ദാ​രുണ​മായ ഫലത്തിൽ, അതായതു മരണത്തിൽ, കലാ​ശി​ക്കു​മെന്ന് ദൈവം തുട​ക്കത്തിൽത്തന്നെ മനു​ഷ്യവർഗത്തി​നു മു​ന്നറി​യിപ്പു കൊ​ടു​ത്തിരു​ന്നു. ദൈവ​ത്തി​ന്‍റെ വാ​ക്കുക​ളുടെ സത്യ​തയ്‌ക്കു തെ​ളി​വെന്ന നിലയിൽ, ഏ​ദെനി​ലെ മത്സരത്തെ തുടർന്ന് മരണം മനുഷ്യ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗമാ​യി. കയീൻ ഹാ​ബേലി​നെ കൊ​ലപ്പെടു​ത്തിയ​പ്പോൾ സംഭവിച്ച ആദ്യത്തെ മരണം യഥാർഥ​ത്തിൽ ഒരു അടിച്ച​മർത്ത​ലി​ന്‍റെ ഫലമാ​യി​രുന്നു.—ഉല്‌പത്തി 2:16, 17; 4:8.

അന്നുമു​ത​ലു​ള്ള മനു​ഷ്യച​രി​ത്രത്തെ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ സം​ഗ്ര​ഹിച്ചു​പറ​യുന്നു: ‘മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ​ന്‍റെ മേൽ അവന്‍റെ ദോ​ഷത്തി​ന്നായി അധി​കാ​രം’ നടത്തുന്നു. (സഭാ​പ്ര​സംഗി 8:9) ആ വാക്കുകൾ സത്യ​മാ​യി ഭവിച്ചോ? തന്‍റെ ജനമായ ഇ​സ്രാ​യേല്യർ തന്നോടു നി​ലവി​ളി​ക്കത്തക്ക​രീതി​യിൽ അവരുടെ രാ​ജാക്ക​ന്മാർ അവരെ അടി​ച്ചമർത്തു​മെന്നു യഹോവ മു​ന്നറി​യിപ്പു കൊ​ടു​ത്തു. (1 ശമൂവേൽ 8:11-18) ജ്ഞാ​നി​യായ ശ​ലോ​മോൻപോ​ലും തന്‍റെ ജനത്തി​ന്‍റെ​മേൽ അമി​ത​മായ നികുതി ചുമത്തി. (1 രാജാ​ക്ക​ന്മാർ 11:43; 12:3, 4) അതിലും ക്രൂ​രമാ​യിരു​ന്നു ആഹാ​ബി​നെപ്പോ​ലുള്ള ദു​ഷ്ടരാ​ജാ​ക്കന്മാ​രുടെ ഭരണം. ഒന്നു ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ: ഇത്ത​രത്തി​ലുള്ള അടി​ച്ചമർത്തലു​കൾ ദൈവം തടഞ്ഞി​രു​ന്നെ​ങ്കിൽ, അവൻ പറഞ്ഞതു നു​ണയാ​ണെന്നു വരില്ലേ?

‘മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ​ന്‍റെ മേൽ അവന്‍റെ ദോ​ഷത്തി​ന്നായി അധി​കാ​രം’ നടത്തുന്നു.—സഭാ​പ്ര​സംഗി 8:9

സ്വാർഥ​കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാൽ മാ​ത്രമാണ്‌ ആളുകൾ ദൈവത്തെ സേ​വിക്കു​ന്നത്‌ എന്ന സാത്താന്‍റെ അവകാ​ശ​വാദ​വും ഓർക്കുക. (ഇയ്യോബ്‌ 1:9, 10; 2:4) എല്ലാ തര​ത്തി​ലുള്ള ആധി​പ​ത്യത്തിൽനി​ന്നും ദൈവം തന്‍റെ ദാ​സന്മാ​രെ സം​രക്ഷി​ച്ചാൽ സാത്താന്‍റെ അവകാ​ശവാ​ദങ്ങൾ ശരി​യാ​ണെന്നു സ്ഥി​രീ​കരി​ക്കുക​യായി​രി​ക്കില്ലേ? എല്ലാ മനു​ഷ്യ​രെയും സകലവിധ അടി​ച്ചമർത്തലു​കളിൽനി​ന്നും ദൈവം സംര​ക്ഷിക്കു​കയാ​ണെങ്കിൽ താൻ പറ​ഞ്ഞതെ​ല്ലാം വ്യാ​ജമാ​ണെന്നു സമ്മ​തി​ക്കുക​യായി​രി​ക്കില്ലേ? അത്തരം സംര​ക്ഷണത്തിൻകീ​ഴിൽ, മനു​ഷ്യർക്ക് ദൈവത്തെ കൂടാതെ തങ്ങ​ളെ​ത്തന്നെ വിജ​യകര​മായി ഭരിക്കാൻ കഴിയും എന്നു മി​ക്കവ​രും ചി​ന്തി​ച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ദൈവവ​ചനം പറ​യു​ന്നതു നേരെ മറി​ച്ചാണ്‌—മനു​ഷ്യന്‌ മനു​ഷ്യ​നെത്തന്നെ ഭരി​ക്കാ​നുള്ള കഴിവ്‌ അ​ശേഷ​മില്ല. (യി​രെമ്യാ​വു 10:23) നമുക്കു ദൈവരാ​ജ്യം ആവ​ശ്യമാണ്‌. കാരണം അപ്പോൾ മാത്രമേ അനീതി അവസാ​നി​ക്കുക​യുള്ളൂ.

അടിച്ച​മർത്ത​ലി​നെ​തി​രെ ദൈവം ഒന്നും ചെയ്യു​ന്നി​ല്ലെന്നാ​ണോ ഇതിന്‌ അർഥം? അല്ല. അവൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ പരി​ചിന്തി​ക്കുക: ഒന്നാമത്‌, ദുഷ്ടത എന്താ​ണെന്ന് അവൻ തുറ​ന്നു​കാട്ടു​ന്നു. ഉദാ​ഹരണ​ത്തിന്‌, നാ​ബോ​ത്തിന്‌ എതി​രെ​യുള്ള ഇസബേ​ലി​ന്‍റെ ഗൂഢത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ എല്ലാ വശങ്ങളും അവന്‍റെ വചനം കാണി​ച്ചു​തരു​ന്നു. മാത്രമല്ല, തന്‍റെ അസ്‌തി​ത്വം മറ​ച്ചു​വെക്കാ​നാ​ഗ്രഹി​ക്കുന്ന ശക്തനായ ഒരു ഭര​ണാ​ധികാ​രി​യാണ്‌ ഇത്തരം ദുഷ്‌പ്ര​വൃ​ത്തി​കൾ ഉന്ന​മി​പ്പിക്കു​ന്ന​തെന്നും ബൈബിൾ വ്യ​ക്തമാ​ക്കുന്നു. (യോ​ഹ​ന്നാൻ 14:30; 2 കൊരി​ന്ത്യർ 11:14) ബൈബിൾ അവനെ പി​ശാ​ചായ സാത്താൻ എന്ന് വെളി​പ്പെ​ടുത്തു​ന്നു. ദു​ഷ്ടത​യും അടി​ച്ചമർത്തലും അവയുടെ കൃത്യ​മാ​യ ഉറവിടം സഹിതം തുറ​ന്നുകാ​ണി​ച്ചു​കൊണ്ട് ദുഷ്ട​തയിൽനി​ന്നു സ്വ​ത​ന്ത്രരാ​യിരി​ക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹാ​യി​ക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ നമ്മുടെ നി​ത്യഭാ​വി സുര​ക്ഷിത​മാക്കു​ന്നു.

രണ്ടാമ​താ​യി, ദൈവം അടി​ച്ചമർത്തലിന്‌ അറു​തിവ​രുത്തു​മെന്ന ഉറച്ച പ്രത്യാശ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ആഹാ​ബി​നെയും ഇസ​ബേലി​നെ​യും അവ​രെപ്പോ​ലുള്ള മറ്റ​നേക​രെയും തുറ​ന്നുകാ​ട്ടി​യതും ന്യായം വി​ധിച്ച​തും ശി​ക്ഷിച്ച​തും, ഒരു ദിവസം എല്ലാ ദുഷ്‌പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്കാ​രെ​യും താൻ ശി​ക്ഷിക്കു​മെന്ന ദൈവ​ത്തി​ന്‍റെ വാഗ്‌ദാ​നത്തി​ലുള്ള നമ്മുടെ വി​ശ്വാ​സം ഉറ​പ്പിക്കു​ന്നു. (സങ്കീർത്ത​നം 52:1-5) കൂടാതെ, ദൈവത്തെ സ്‌നേഹി​ക്കു​ന്നവർ നേ​രി​ടുന്ന ദു​ഷ്ടതയു​ടെ ദൂ​ഷ്യഫ​ലങ്ങൾ താൻ തുട​ച്ചുനീ​ക്കു​മെന്ന ഉറച്ച പ്ര​ത്യാ​ശയും അവൻ നൽകുന്നു. * അതു​കൊണ്ട് വിശ്വസ്‌തനായ നാ​ബോത്ത്‌, താനും പു​ത്രന്മാ​രും ഒരു നാൾ അനീ​തിയിൽനി​ന്നു വി​മുക്ത​മായ ഒരു പറു​ദീ​സാ​ഭൂമി​യിൽ നിത്യം ജീവി​ക്കു​ന്നതാ​യി കാണും.—സങ്കീർത്ത​നം 37:34.▪ (w14-E 02/01)