വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

മറ്റുള്ളവരോട്‌ എങ്ങനെ പെരുമാറണം?

മറ്റുള്ളവരോട്‌ എങ്ങനെ പെരുമാറണം?

 യേശുവിൽനിന്നു പഠിക്കുക

മറ്റുള്ളവരോട്‌ എങ്ങനെ പെരുമാറണം?

ദയ കാണിക്കേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ട്‌?

മറ്റുള്ളവർ ദയാരഹിതമായി പെരുമാറുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ദയയുള്ളവരാണോ? യേശുവിനെ അനുകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നപക്ഷം, നമ്മെ വെറുക്കുന്നവരോടുപോലും നാം ദയ കാണിക്കണം. യേശു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങളെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവരെ സ്‌നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കു എന്തു ഉപചാരം കിട്ടും? പാപികളും തങ്ങളെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവരെ സ്‌നേഹിക്കുന്നുവല്ലോ. . . . നിങ്ങളോ ശത്രുക്കളെ സ്‌നേഹിപ്പിൻ; . . . എന്നാൽ . . . നിങ്ങൾ അത്യുന്നതന്റെ മക്കൾ ആകും; അവൻ നന്ദികെട്ടവരോടും ദുഷ്ടന്മാരോടും ദയാലുവല്ലോ.”—ലൂക്കൊസ്‌ 6:32-36; 10:25-37.

ക്ഷമിക്കേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ട്‌?

തെറ്റുചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മോടു ക്ഷമിക്കണമെന്ന്‌ നാമാഗ്രഹിക്കുന്നു. അവനോടു ക്ഷമചോദിക്കുന്നത്‌ ഉചിതമാണെന്ന്‌ യേശു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്‌. (മത്തായി 6:12) എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരോടു നാം എത്രത്തോളം ക്ഷമിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളമേ ദൈവവും നമ്മോടു ക്ഷമിക്കുകയുള്ളുവെന്ന്‌ യേശു പറഞ്ഞു. “നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോടു  അവരുടെ പിഴകളെ ക്ഷമിച്ചാൽ, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവു നിങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കും. നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോടു പിഴകളെ ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാലോ നിങ്ങളുടെ പിതാവു നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കയില്ല.”—മത്തായി 6:14, 15.

കുടുംബസന്തുഷ്ടി എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം?

യേശു അവിവാഹിതനായിരുന്നെങ്കിലും, കുടുംബജീവിതം സന്തുഷ്ടമാക്കാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അവനിൽനിന്നു പഠിക്കാനാകും. വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും അവൻ മാതൃകവെച്ചിരിക്കുന്നു. താഴെപ്പറയുന്ന മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക:

1. ഭർത്താവ്‌ ഭാര്യയെ സ്വന്തം ശരീരത്തെപ്പോലെ സ്‌നേഹിക്കണം. ഭർത്താക്കന്മാർക്ക്‌ യേശു നല്ലൊരു മാതൃകയാണ്‌. ശിഷ്യന്മാരോട്‌ അവൻ പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്‌നേഹിക്കേണം എന്നു പുതിയോരു കല്‌പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു തരുന്നു.” ഏതളവോളം? “ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്‌നേഹിച്ചതുപോലെ,” അവൻ പറഞ്ഞു. (യോഹന്നാൻ 13:34) ഈ തത്ത്വം ഭർത്താക്കന്മാർക്കു ബാധകമാക്കിക്കൊണ്ട്‌ ബൈബിൾ പറയുന്നു: “ഭർത്താക്കന്മാരേ, ക്രിസ്‌തുവും സഭയെ സ്‌നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്‌നേഹിപ്പിൻ. . . . അവ്വണ്ണം ഭർത്താക്കന്മാരും തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്വന്ത ശരീരങ്ങളെപ്പോലെ സ്‌നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഭാര്യയെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെത്താൻ സ്‌നേഹിക്കുന്നു. ആരും തന്റെ ജഡത്തെ ഒരുനാളും പകെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ; ക്രിസ്‌തുവും സഭയെ ചെയ്യുന്നതുപോലെ അതിനെ പോറ്റി പുലർത്തുകയത്രേ ചെയ്യുന്നത്‌.”—എഫെസ്യർ 5:25, 28, 29.

2. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ വിശ്വസ്‌തരായിരിക്കണം. ദാമ്പത്യത്തിനു വെളിയിലുള്ള ലൈംഗികബന്ധം ദൈവത്തിനെതിരായ പാപമാണ്‌, അതു കുടുംബങ്ങളെ ശിഥിലമാക്കും. യേശു പറഞ്ഞു: “മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടു ഭാര്യയോടു പറ്റിച്ചേരും; ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും എന്നു . . . നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ? അതുകൊണ്ടു അവർ മേലാൽ രണ്ടല്ല, ഒരു ദേഹമത്രേ; ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത്‌. . . . ഞാനോ നിങ്ങളോടു പറയുന്നതു: പരസംഗം നിമിത്തമല്ലാതെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചു മറ്റൊരുത്തിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു.”—മത്തായി 19:4-9.

3. മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക്‌ കീഴ്‌പെട്ടിരിക്കണം. യേശു പൂർണനും അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അപൂർണരും ആയിരുന്നിട്ടും ഒരു കുട്ടിയെന്ന നിലയിൽ അവൻ അവരെ അനുസരിച്ചുപോന്നു. അവനു 12 വയസ്സായിരുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ച്‌ ബൈബിൾ പറയുന്നു: “അവൻ അവരോടുകൂടെ [മാതാപിതാക്കളോടുകൂടെ] ഇറങ്ങി, നസറെത്തിൽ വന്നു അവർക്കു കീഴടങ്ങിയിരുന്നു.”—ലൂക്കൊസ്‌ 2:51; എഫെസ്യർ 6:1-3.

ഈ തത്ത്വങ്ങൾ ബാധകമാക്കേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ട്‌?

ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: “ഇതു നിങ്ങൾ അറിയുന്നു എങ്കിൽ ചെയ്‌താൽ ഭാഗ്യവാന്മാർ.” (യോഹന്നാൻ 13:17) മറ്റുള്ളവരോട്‌ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നതു സംബന്ധിച്ച്‌ യേശു നൽകിയ ബുദ്ധിയുപദേശത്തിനു ചേർച്ചയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ സത്യക്രിസ്‌ത്യാനികളായിരിക്കാൻ നമുക്കു കഴിയൂ. “നിങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്‌നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്നു എല്ലാവരും അറിയും,” അവൻ പറഞ്ഞു.—യോഹന്നാൻ 13:35.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്‌ ബൈബിൾ യഥാർഥത്തിൽ എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നു? എന്ന പുസ്‌തകത്തിന്റെ 14-ാം അധ്യായം കാണുക. *

[അടിക്കുറിപ്പ്‌]

^ ഖ. 14 യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്‌.

[24, 25 പേജിലെ ചിത്രം]

മുടിയനായ പുത്രനെക്കുറിച്ചുള്ള യേശുവിന്റെ ഉപമ ദയയും ക്ഷമയും എത്ര പ്രധാനമാണെന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു.—ലൂക്കൊസ്‌ 15:11-32

[25-ാം പേജിലെ ചിത്രം]

ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ പരസ്‌പരം വിശ്വസ്‌തരായിരിക്കണം