വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

 മുഖ്യലേനം

താളംതെറ്റിയ മനസ്സുകൾ—എങ്ങനെ സഹായിക്കാം?

താളംതെറ്റിയ മനസ്സുകൾ—എങ്ങനെ സഹായിക്കാം?

“ഒരു മാനസിരോഗിയാണെന്ന അപമാഭാരം സഹിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമായിരുന്നു. ജീവൻ പോയതുപോലെ എനിക്കു തോന്നി.” ഒരുതരം വിഷാരോവും മാനസികാഘാത്തിന്‍റെ ഫലമായുള്ള ക്രമക്കേടുളും ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ക്ലോഡിയുടെ പ്രതിണം ഇതായിരുന്നു.

“ഈ യാഥാർഥ്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കുറെ സമയമെടുത്തു. പക്ഷേ, എന്‍റെ ഭാര്യയെ മാനസിമായി പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതിലാണു ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീരിക്കേണ്ടതെന്നു ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.” എന്ന് ക്ലോഡിയുടെ ഭർത്താവായ മാർക്ക് പറയുന്നു.

നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങൾ സ്‌നേഹിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലുമോ ഒരു മാനസിപ്രശ്‌നമുണ്ടെന്നു പരിശോയിൽ കണ്ടെത്തുന്നെങ്കിൽ എന്തു തോന്നും? ഈ രോഗം സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നത്‌ ആശ്വാമാണ്‌. മാനസിപ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം. *

 മാനസികാരോഗ്യം—ചില അടിസ്ഥാവസ്‌തുതകൾ

“ലോകമെങ്ങുമുള്ള കോടിക്കക്കിന്‌ ആളുകൾ മാനസിപ്രശ്‌നങ്ങളാൽ വലയുന്നു. അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടരുടെ ജീവിത്തെയും അത്‌ ബാധിക്കുന്നു. നാലുപേരിൽ ഒരാൾക്ക് ജീവിത്തിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിന്‍റെ താളം തെറ്റുന്നുണ്ട്. ലോകത്ത്‌ മാനസിവൈല്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽനിൽക്കുന്നത്‌ വിഷാരോമാണ്‌. ചിത്തഭ്രമം, വിഷാദോന്മാരോഗം (വിഷാവും സന്തോവും മാറിമാറി വരുന്ന രോഗം) എന്നിവ ഏറ്റവും ഗുരുമായ മാനസിപ്രശ്‌നങ്ങളിൽപ്പെടുന്നു. . . . വളരെധികം ആളുകളെ ഇത്‌ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലരും അതു പുറത്തുയാറില്ല. അതുപോലെന്നെ അവർ അവഗണിക്കപ്പെടുയും അകറ്റിനിർത്തപ്പെടുയും ചെയ്യുന്നു.”—ഡബ്ലിയുഎച്ച്ഒ (ലോകാരോഗ്യ സംഘടന).

ഡബ്ലിയുഎച്ച്ഒ പറയുന്നനുരിച്ച്, മാനസിരോമുള്ള അനേകരും ചികിത്സ തേടാത്തത്‌ അതുമൂമുള്ള നാണക്കേട്‌ ഓർത്താണ്‌.

മിക്ക മാനസിപ്രശ്‌നങ്ങളും ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാവുന്നയാണ്‌. എങ്കിലും അനേകരും ചികിത്സ തേടുന്നില്ല. ഉദാഹത്തിന്‌, ഐക്യനാടുളിൽ മാനസിപ്രശ്‌നമുള്ള മുതിർന്നരിൽ ഏകദേശം 60 ശതമാനം പേരും 8 മുതൽ 15 വരെ പ്രായമുള്ളരിൽ 50 ശതമാനം പേരും കഴിഞ്ഞവർഷം ചികിത്സ തേടിയില്ല എന്ന് മാനസിരോവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഘടന റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്നു.

 മാനസിപ്രശ്‌നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കു

എന്താണ്‌ മാനസിരോഗം? ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചിന്ത, വികാങ്ങളുടെമേലുള്ള നിയന്ത്രണം, പെരുമാറ്റം എന്നിവയിലുള്ള കാര്യമായ തകരാറ്‌ എന്നാണ്‌ വിദഗ്‌ധർ ഈ പ്രശ്‌നത്തെ നിർവചിക്കുന്നത്‌. ഈ രോഗാസ്ഥമൂലം മറ്റുള്ളരുമായി ഇടപെടാനും സാധാജീവിതം നയിക്കാനും ആ വ്യക്തിക്കു കഴിയാതെ പോകുന്നു.

മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ബലഹീളോ സ്വഭാദൂഷ്യങ്ങളോ മൂലമുണ്ടാകുന്നവയല്ല

ഓരോ രോഗത്തിനും സാഹചര്യത്തിനും വ്യക്തിക്കും അനുസരിച്ച്, രോഗക്ഷങ്ങളുടെ തീവ്രയും ദൈർഘ്യവും വ്യത്യാപ്പെട്ടേക്കാം. പ്രായം, വർഗം, മതം, ലിംഗം, സംസ്‌കാരം, വിദ്യാഭ്യാസം, സാമ്പത്തിനിവാരം എന്നീ വ്യത്യാങ്ങളില്ലാതെ ആരെയും ഇതു ബാധിക്കാം. ബലഹീളോ സ്വഭാദൂഷ്യങ്ങളോ മൂലമുണ്ടാകുന്നയല്ല ഇവ. ഉചിതമായ ചികിത്സയിലൂടെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്താനും അങ്ങനെ അവർക്ക് ഫലപ്രവും സംതൃപ്‌തിവും ആയ ജീവിതം നയിക്കാനും കഴിയും.

മാനസിപ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ തേടുക

മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധർക്ക് മിക്ക മാനസിപ്രശ്‌നങ്ങളും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട്, ഈ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ചികിത്സിച്ചു പരിചമുള്ള ഒരു ഡോക്‌ടറെയോ വിദഗ്‌ധനെയോ സമീപിച്ച് രോഗനിർണയം നടത്തുക എന്നതാണ്‌ സുപ്രധാകാര്യം.

ഉചിതമായ ചികിത്സ സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുമൂലം കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അത്തരം വിദഗ്‌ധരുടെ അനുഭരിത്തിൽനിന്ന് പൂർണപ്രയോനം നേടാൻ സാധിക്കൂ. ഇതിന്‌, മറ്റുള്ളരോട്‌ തങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നുയാനുള്ള മടി മാറ്റേണ്ടതുണ്ടായിരിക്കാം. പരിശീനം നേടിയ ആരോഗ്യവിദഗ്‌ധനുമായി സംസാരിക്കുന്നത്‌ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിരിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്‌, നിങ്ങളുടെ രോഗാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിത്തരാനും അതിനോടു ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും കഴിയും. കൂടാതെ, ചികിത്സ നിറുത്താതിരിക്കേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം ബോധ്യപ്പെടുത്തിത്തരിയും ചെയ്യും. ഇത്തരം കൂടിക്കാഴ്‌ചയുടെ സമയത്ത്‌, രോഗിയുടെ കുടുംബാംങ്ങൾക്കോ സുഹൃത്തിനോ അവർക്കുവേണ്ട ധൈര്യവും പിന്തുയും നൽകാനാകും.

മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ നിർദേപ്രകാരം ചികിത്സ സ്വീകരിക്കുയും തങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചു കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുയും ചെയ്‌തപ്പോൾ മാത്രമാണ്‌ മിക്ക ആളുകൾക്കും തങ്ങളുടെ മാനസിപ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉചിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്‌. മുമ്പ് പരാമർശിച്ച മാർക്ക് പറയുന്നു: “എന്‍റെ ഭാര്യയ്‌ക്ക് മാനസിരോമുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കു കാര്യമായി ഒന്നുംന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു. അഭിമുഖീരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി നേരിടാനും സാഹചര്യങ്ങളോടു പൊരുത്തപ്പെടാനും ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു. മാത്രമല്ല ഇക്കാലവിൽ മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരിൽനിന്നും അതുപോലെ  കുടുംബാംങ്ങളിൽനിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽനിന്നും ലഭിച്ച പിന്തുണ ഞങ്ങൾക്കു വളരെ പ്രയോപ്പെട്ടു.”

മാനസികപ്രശ്‌നങ്ങൾ ചികിത്സിച്ചു പരിചമുള്ള ഒരു ഡോക്‌ടറെയോ വിദഗ്‌ധനെയോ സമീപിച്ച് രോഗനിർണയം നടത്തുക എന്നതാണ്‌ സുപ്രധാന കാര്യം

ക്ലോഡിയും അതു സമ്മതിക്കുന്നു: “ജയിൽശിക്ഷയ്‌ക്കു വിധിച്ചതുപോലെയാണ്‌ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് അനുഭപ്പെട്ടത്‌. ഈ രോഗം ഞങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കുറെയൊക്കെ പരിമിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും, അതിജീവിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു കരുതിയ പല തടസ്സങ്ങളും മറികക്കാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു. അങ്ങനെ, എന്നെ ചികിത്സിക്കുന്നരോട്‌ സഹകരിച്ചും ആളുകളുമായുള്ള സുഹൃദ്‌ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തിയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി പരിഹരിച്ചും മാനസിരോവുമായി ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടുപോകുന്നു.”

ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിക്കു

ആത്മീയകൊണ്ട് രോഗം സൗഖ്യമാക്കാമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ലോകമെങ്ങുമുള്ള അനേകം കുടുംങ്ങൾ ബൈബിളിലെ പഠിപ്പിക്കലുളിൽനിന്ന് ആശ്വാവും ബലവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹത്തിന്‌, “ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവ”രെയും “മനസ്സു തകർന്നരെ”യും ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ സ്‌നേവാനായ സ്രഷ്ടാവ്‌ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ബൈബിൾ ഉറപ്പുനൽകുന്നു.—സങ്കീർത്തനം 34:18.

ആരോഗ്യരിപാത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്‌തമല്ല ബൈബിൾ. എങ്കിലും, വൈകാരിപ്രശ്‌നങ്ങളും ആശയറ്റ സാഹചര്യങ്ങളും തരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രയോമായ നിർദേങ്ങൾ അത്‌ നൽകുന്നുണ്ട്. രോഗമോ വേദനയോ ഇല്ലാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യായും ബൈബിൾ നൽകുന്നു. ദൈവത്തിലെ വാഗ്‌ദാനം ഇതാണ്‌: “അന്നു കുരുന്മാരുടെ കണ്ണു തുറന്നുരും; ചെകിന്മാരുടെ ചെവി അടഞ്ഞിരിക്കയുമില്ല. അന്നു മുടന്തൻ മാനിനെപ്പോലെ ചാടും; ഊമന്‍റെ നാവും ഉല്ലസിച്ചു ഘോഷിക്കും.”—യെശയ്യാവു 35:5, 6. (g14-E 12)

^ ഖ. 5 ഈ ലേഖനത്തിൽ മാനസിരോങ്ങൾ, പെരുമാറ്റ-മാനസിക വൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവയെ “മാനസിപ്രശ്‌നങ്ങൾ” എന്നാണു പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത്‌.

^ ഖ. 32 ഉണരുക! മാസിക ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ചികിത്സാരീതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല. തങ്ങൾ പിൻപറ്റുന്ന ഏതു ചികിത്സാരീതിയും ബൈബിൾതത്ത്വങ്ങളുടെ ലംഘനമാകുന്നില്ല എന്നു ഓരോരുത്തരും ഉറപ്പുരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

^ ഖ. 40 2014 മെയ്‌ ലക്കം ഉണരുക!യിലെ (ഇംഗ്ലീഷ്‌) “വൈകാരിപിരിമുറുക്കം നിയന്ത്രിക്കൽ” എന്ന ലേഖനംകൂടി കാണുക.