വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

 കുടുംങ്ങൾക്കുവേണ്ടി | മാതാപിതാക്കൾ

പറ്റില്ല എന്ന് എങ്ങനെ പറയാം?

പറ്റില്ല എന്ന് എങ്ങനെ പറയാം?

പ്രശ്‌നം

“പറ്റില്ല” എന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടി അത്‌ അംഗീരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. ആ വാക്കു പറയുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള അവന്‍റെ * പ്രതിണം നിങ്ങളുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെ ചെയ്‌തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അവനെ ശാന്തനാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അവൻ പറയുന്നത്‌ അംഗീരിക്കുല്ലാതെ മറ്റൊരു പോംഴിയുമില്ലെന്നു നിങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നു. ഒടുവിൽ, പറ്റില്ല എന്നു നിങ്ങൾ തീർത്തു പറഞ്ഞ വാക്ക് അവന്‍റെ ശല്യം സഹിക്കയ്യാതെ മനസ്സില്ലാസ്സോടെ ഉവ്വ് എന്നായി മാറുന്നു.

വീട്ടിൽ അരങ്ങേറുന്ന മടുപ്പുവാക്കുന്ന ഈ ശീലം നിങ്ങൾക്കു നിറുത്താൻ കഴിയും. എന്നാൽ അതിനുമുമ്പ്, ഇല്ല എന്നു പറയുന്നതിനോടു ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പരിചിന്തിക്കാം.

നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്‌

“പറ്റില്ല” എന്നു പറയുന്നത്‌ ക്രൂരയല്ല. എന്നാൽ ചില മാതാപിതാക്കൾ ഇതിനോട്‌ വിയോജിക്കുന്നു. അവരുടെ അഭിപ്രാത്തിൽ, നിങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുയോ വിശദീരിച്ചുകൊടുക്കുയോ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുവീഴ്‌ച്ച ചെയ്യുയോ ആണ്‌ വേണ്ടത്‌. പക്ഷേ എന്തുതന്നെയായാലും, ഇല്ല എന്ന വാക്ക് ഒഴിവാക്കണം. കാരണം, അത്‌ കുട്ടിക്കു നിങ്ങളോട്‌ ദേഷ്യം തോന്നാൻ ഇടയാക്കും എന്ന് അവർ പറയുന്നു.

“ഇല്ല” എന്ന വാക്ക്, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ ആദ്യം നിരാപ്പെടുത്തും എന്നത്‌ സത്യമാണ്‌. എന്നാൽ, യഥാർഥജീവിത്തിൽ എല്ലാറ്റിനും ഒരു പരിധിയുണ്ടെന്ന വിലയേറിയ പാഠം അത്‌ അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. നേരെറിച്ച് വിട്ടുവീഴ്‌ച ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അധികാരം ദുർബപ്പെടുക മാത്രമല്ല, വാശിപിടിച്ച് കരഞ്ഞാൽ കാര്യം നേടാമെന്ന സൂത്രം അവനെ പഠിപ്പിക്കുയുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്‌. കാലക്രമേണ കുട്ടിക്കു നിങ്ങളോടു ദേഷ്യം തോന്നാൻ അത്‌ ഇടയാക്കിയേക്കാം. സൂത്രത്തിലൂടെ തന്‍റെ വഴിക്കുകൊണ്ടുരാൻ കഴിയുന്ന മാതാപിതാക്കളോട്‌ കുട്ടിക്ക് എത്രത്തോളം ബഹുമാമുണ്ടായിരിക്കും?

പറ്റില്ല എന്ന നിങ്ങളുടെ വാക്ക് കൗമാത്തിനും യൗവനത്തിനും ആയി നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ ഒരുക്കുന്നു. സ്വയം ത്യജിക്കേണ്ടതിന്‍റെ പ്രയോങ്ങൾ അത്‌ അവനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഈ മൂല്യത്തായ പാഠം പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടി കൗമാപ്രാത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ, മയക്കുരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാനോ വിവാപൂർവ ലൈംഗിയിൽ ഉൾപ്പെടാനോ ഉള്ള സമ്മർദത്തിനു വഴിപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്‌.

പറ്റില്ല എന്ന നിങ്ങളുടെ വാക്ക് കുട്ടിയെ യൗവനത്തിനായും ഒരുക്കുന്നു. “നാം (പ്രായപൂർത്തിയാവർ) ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കു എല്ലായ്‌പോഴും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്‌ വാസ്‌തവം. . . . അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്തും ഈ ലോകം ഒരു വെള്ളിത്തളിയിൽ അവർക്കു നൽകുമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള നന്മ ചെയ്യുയായിരിക്കയില്ല” എന്ന് ഡോക്‌ടർ ഡേവിഡ്‌ വോൾഷ്‌ പറയുന്നു. *

 നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനാകുന്നത്‌

നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി സമർഥനായ, വൈകാരിക്വയുള്ള, വിജയപ്രനായ ഒരു വ്യക്തിയായിത്തീരാനാണ്‌ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌. എന്നാൽ അവൻ ചോദിക്കുന്ന എന്തും നൽകുയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ലക്ഷ്യത്തിനു വിപരീമായിട്ടായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്‌. “ബാല്യംമുതൽ ലാളിച്ചുളർത്തുന്നനോടു അവൻ ഒടുക്കം ദുശ്ശാഠ്യം കാണിക്കും” എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 29:21) അതുകൊണ്ട്, ഇല്ല എന്നു പറയുന്നത്‌ പ്രയോപ്രമായ ശിക്ഷണത്തിന്‍റെ ഒരു വശമാണ്‌. ഇത്തരം പരിശീനം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ സഹായിക്കുയാണ്‌ ചെയ്യുന്നത്‌, അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ദ്രോഹിക്കുയല്ല.—ബൈബിൾതത്ത്വം: സദൃശവാക്യങ്ങൾ 19:18.

പറ്റില്ല എന്നു പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി നിങ്ങൾക്കു സമനല്ല. അതുകൊണ്ട്, പറ്റില്ല എന്നു പറഞ്ഞതിന്‍റെ കാരണം അവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയേ മതിയാവൂ എന്ന മട്ടിൽ നിങ്ങൾ വാദപ്രതിവാദം നടത്തേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ, കുട്ടികൾ വളർന്നുവേ അവർ “ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാൻ തക്കവിധം ഉപയോത്താൽ തങ്ങളുടെ വിവേനാപ്രാപ്‌തിയെ പരിശീലിപ്പി”ക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നത്‌ ശരിയാണ്‌. (എബ്രായർ 5:14) അതുകൊണ്ട് കുട്ടിയുമായി ന്യായവാദം ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയോട്‌ പറ്റില്ല എന്നു പറഞ്ഞതിന്‍റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാൻ അവനുമായി നീണ്ട തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തർക്കിക്കുന്തോറും, പറ്റില്ല എന്നു പറഞ്ഞത്‌ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാമല്ല പിന്നെയോ അത്‌ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടല്ലേ എന്ന് കുട്ടിയോട്‌ ചോദിക്കുന്നതുപോലെയായിരിക്കും.—ബൈബിൾതത്ത്വം: എഫെസ്യർ 6:1.

നിങ്ങളുടെ തീരുമാത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുക. നിങ്ങൾ തീരുമാത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവോ എന്ന് കുട്ടി ചിണുങ്ങിക്കൊണ്ടോ കെഞ്ചിക്കൊണ്ടോ പരീക്ഷിച്ചേക്കാം. വീട്ടിൽവെച്ച് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും? കുട്ടിളെ വളർത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്‌തകം പറയുന്നു: “കുട്ടിയെ കുറച്ചുനേത്തേക്കു നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽനിന്നു മാറ്റി നിറുത്തുക. നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടിയോട്‌ ഇങ്ങനെ പറയാം: ‘ചിണുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാനാണ്‌ നിനക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോ, പക്ഷേ എനിക്ക് അത്‌ കേൾക്കേണ്ട. നിന്‍റെ മുറിയിൽ പോയി ആവശ്യത്തിനു കരഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ മതി.’” തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഉറച്ച നിലപാട്‌ എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയേക്കാം, അതു സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കും. എന്നാൽ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു എന്നു കുട്ടി കാണുമ്പോൾ അവന്‍റെ എതിർപ്പു കുറഞ്ഞുരാനാണ്‌ സാധ്യത.—ബൈബിൾതത്ത്വം: യാക്കോബ്‌ 5:12.

നിങ്ങൾ പറ്റില്ല എന്നു പറയുന്നത്‌ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അധികാരം കുട്ടിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിലായിരിക്കരുത്‌

ന്യായബോമുള്ളവർ ആയിരിക്കുക. നിങ്ങൾ പറ്റില്ല എന്നു പറയുന്നത്‌ മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അധികാരം കുട്ടിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിലായിരിക്കരുത്‌. പകരം, അവർ “നിങ്ങളുടെ ന്യായബോധം അറിയട്ടെ.” (ഫിലിപ്പിയർ 4:5) അതെ, നിങ്ങൾക്കു കുട്ടിയോട്‌ ഉവ്വ് എന്നു പറയാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ട്; അത്‌ കുട്ടി കേവലം വാശിപിടിച്ചു കരഞ്ഞതുകൊണ്ടായിരിക്കരുത്‌, പകരം അവന്‍റെ ആവശ്യങ്ങൾ ന്യായമാണെന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിതുകൊണ്ടായിരിക്കണം.—ബൈബിൾതത്ത്വം: കൊലോസ്യർ 3:21.▪ (g14-E 08)

^ ഖ. 4 പുല്ലിംഗത്തിലാണ്‌ കുട്ടിയെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന തത്ത്വങ്ങൾ പെൺകുട്ടികൾക്കും ബാധകമാണ്‌.

^ ഖ. 10 എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള കുട്ടികൾ “ഇല്ല” എന്ന് കേൾക്കേണ്ടത്‌ എന്തുകൊണ്ട്—മാതാപിതാക്കൾക്ക് അത്‌ പറയാൻ കഴിയുന്ന വിധങ്ങൾ (ഇംഗ്ലീഷ്‌) എന്ന പുസ്‌തത്തിൽനിന്ന്.