വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

 ബൈബിളിന്‍റെ വീക്ഷണം

വിഷാദം

വിഷാദം

എന്താണ്‌ വിഷാദം?

“ഞാൻ കുനിഞ്ഞു ഏററവും കൂനിയിരിക്കുന്നു; ഞാൻ ഇടവിടാതെ ദുഃഖിച്ചുനടക്കുന്നു.”—സങ്കീർത്തനം 38:6.

ഗവേഷകർ പറ​യു​ന്നത്‌

ജീ​വിത​ത്തിൽ ഇടയ്‌​ക്കൊക്കെ നി​രുത്സാ​ഹം അനു​ഭ​വിക്കു​ന്നവ​രാണ്‌ എല്ലാ​വ​രും. എന്നാൽ ഒരു വ്യ​ക്തിയു​ടെ ദൈ​നംദി​നജീവി​തത്തെ തു​ടർച്ച​യായി ദുർബലമാ​ക്കുന്ന ഒന്നാണ്‌ വിഷാ​ദ​രോഗം. ഇടയ്‌​ക്കൊക്കെ തോന്നുന്ന വിഷാദം എന്താ​ണെ​ന്നോ വിഷാ​ദ​രോഗ​ത്തിൽ ഉൾ​പ്പെട്ടി​രിക്കു​ന്നത്‌ എന്താ​ണെ​ന്നോ എന്നതി​നെ​ക്കുറി​ച്ചു വിദഗ്‌ധർക്കുപോ​ലും ഒരേ അഭി​പ്രാ​യത്തിൽ എത്താൻ കഴി​ഞ്ഞി​ട്ടില്ല എന്നതാണു വാസ്‌തവം. എന്നി​രുന്നാ​ലും, ചിലർ അ​ങ്ങേയ​റ്റത്തെ നി​ഷേധാ​ത്മകവി​കാ​രങ്ങ​ളോ​ടൊപ്പം വില​കെട്ട​വനാ​ണെന്ന തോ​ന്ന​ലും അമി​ത​മായ കുറ്റ​ബോ​ധവും അനു​ഭവി​ക്കുന്ന​വരാ​ണെന്നു പറയു​ന്നതാ​വും ഉചിതം.

ബൈബിൾ പറ​യു​ന്നത്‌

നി​ഷേ​ധാത്മ​കവി​കാര​ങ്ങളി​ലൂടെ കട​ന്നു​പോയ അനേകം സ്‌ത്രീ​പു​രുഷ​ന്മാ​രെക്കു​റിച്ചു ബൈബിൾ പറയുന്നു. ഉദാ​ഹരണ​ത്തിന്‌, ഹന്നാ “മ​നോവ്യ​സന”ത്തിലായി എന്നു പറഞ്ഞി​രി​ക്കുന്നു. ഈ പദം “ഹൃദയം നു​റു​ങ്ങിയ,” “ആഴമായ നിരാ​ശയി​ലാണ്ട അവ​സ്ഥയി​ലായി” എന്നും പരി​ഭാ​ഷ​പ്പെടു​ത്തിയി​രി​ക്കുന്നു. (1 ശമൂവേൽ 1:10) അതു​പോ​ലെ, ഒരിക്കൽ അതീ​വദുഃ​ഖി​തനായ ഏലി​യാ​പ്രവാ​ചകൻ തന്‍റെ ജീവനെ എടു​ത്തുകൊൾവാ​നായി യഹോ​വ​യോടു പ്രാർഥി​ച്ചു.—1 രാജാക്കന്മാർ 19:4.

ഒന്നാം നൂ​റ്റാണ്ടി​ലെ ക്രി​സ്‌ത്യാ​നി​കൾക്ക് “വി​ഷാദ​മഗ്നരെ സാ​ന്ത്വ​നപ്പെ​ടുത്തു​വിൻ” എന്ന നിർ​ദേശം നൽകി​യി​രുന്നു. (1 തെസ്സലോനിക്യർ 5:14) “ജീവിതത്തിന്‍റെ ഉത്‌കണ്‌ഠക​ളാൽ തങ്ങൾ നിസ്സ​ഹായ​രാ​ണെന്നു താത്‌കാ​ലിക​മായി തോ​ന്നു​ന്നവരെ കുറി​ക്കാനാ​യിരി​ക്കാം” ‘വി​ഷാദ​മഗ്നർ’ എന്ന പദം ഉപ​യോ​ഗിച്ചി​രി​ക്കുന്ന​തെന്ന് ഒരു പരാമർശകൃതി പറയുന്നു. ഇതിന്‌ അർഥം, ചില സാഹ​ചര്യ​ങ്ങളിൽ വിശ്വസ്‌തരായ സ്‌ത്രീ​പുരു​ഷന്മാർക്കു​പോ​ലും വിഷാദം അനു​ഭവ​പ്പെട്ടി​രുന്നു എന്നാണ്‌.

 വിഷാദരോഗം—ആരുടെ കുഴപ്പം?

“ഇന്നോളം സർവസൃഷ്ടിയും ഒന്നടങ്കം ഞരങ്ങി വേദനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു നാം അറിയുന്നുവല്ലോ.” —റോമർ 8:22.

ബൈബിൾ പറ​യു​ന്നത്‌

ആദ്യ​മനു​ഷ്യ​ജോ​ഡിക​ളുടെ മത്സരത്തിന്‍റെ ഫല​മായാ​ണു രോഗങ്ങൾ വന്നതെന്നു ബൈബിൾ നമ്മെ പഠി​പ്പി​ക്കുന്നു. ഉദാ​ഹരണ​ത്തിന്‌, സങ്കീർത്തനം 51:5 പ്രസ്‌താ​വിക്കു​ന്നത്‌: “ഞാൻ അകൃത്യത്തിൽ ഉരു​വാ​യി; പാപത്തിൽ എന്‍റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭംധ​രിച്ചു” എന്നാണ്‌. അതു​പോ​ലെ റോമർ 5:12 ഇങ്ങനെ വിശ​ദീക​രിക്കു​ന്നു: “ഏകമ​നുഷ്യ​നി​ലൂടെ (ആദ്യ​മനു​ഷ്യ​നായ ആദാം) പാപവും പാ​പത്തി​ലൂടെ മരണവും ലോ​ക​ത്തിൽ കടന്നു. അങ്ങനെ, എല്ലാ​വ​രും പാപം ചെയ്‌തതി​നാൽ മരണം സകല​മനുഷ്യ​രി​ലേക്കും വ്യാ​പി​ച്ചു.” ആദാ​മിൽനിന്നു പാര​മ്പര്യ​മായി നമു​ക്കോ​രോ​രുത്തർക്കും അപൂർണത കൈമാ​റി​ക്കിട്ടി​യി​രിക്കു​ന്നതി​നാൽ നാ​മെ​ല്ലാം ശാരീ​രി​കവും വൈ​കാ​രിക​വും ആയ രോ​ഗങ്ങൾക്ക് അടി​മക​ളാണ്‌. അതു​കൊണ്ട്, ബൈബിൾ ഇ​പ്രകാ​രം പറയുന്നു: “ഇന്നോളം സർവസൃഷ്ടിയും ഒന്നടങ്കം ഞരങ്ങി വേ​ദന​പ്പെട്ടി​രി​ക്കുന്നു.” (റോമർ 8:22) എന്നി​രുന്നാ​ലും ഒരു ഡോക്‌ടർക്കും നൽകാൻ കഴിയാത്ത ഉറപ്പു ബൈബിൾ വെച്ചു​നീ​ട്ടുന്നു—ദൈവത്തിന്‍റെ സമാ​ധാന​പൂർണമായ പുതിയ ലോ​ക​ത്തിൽ വിഷാദം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവിധ രോ​ഗങ്ങ​ളും വൈ​കല്യ​ങ്ങളും പൊയ്‌പ്പോ​കും.—വെ​ളിപാട്‌ 21:4.

വിഷാദത്തെ തരണം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും?

“ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്കു യഹോവ സമീപസ്ഥൻ; മനസ്സു തകർന്നവരെ അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു.” —സങ്കീർത്തനം 34:18.

അതു തിരി​ച്ചറി​യേ​ണ്ടത്‌ എന്തു​കൊണ്ട്?

നി​ങ്ങളു​ടെ സാ​ഹചര്യ​ങ്ങളെ എല്ലായ്‌പോ​ഴും നിങ്ങൾക്കു നിയ​ന്ത്രി​ക്കാനാ​കില്ല; ചില സാഹ​ചര്യ​ങ്ങളിൽ മോ​ശ​മായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ബാധി​ക്കു​മെന്നു​ള്ളതു തീർച്ചയാണ്‌. (സഭാ​പ്ര​സംഗി 9:11, 12) എന്നി​രുന്നാ​ലും, നി​ഷേധാത്മ​കവികാ​രങ്ങൾ നി​ങ്ങളു​ടെ ജീ​വി​തത്തെ കീഴ്‌പ്പെടു​ത്താ​തിരി​ക്കാൻ പ്രാ​യോ​ഗിക​മായ നട​പടി​കൾ നിങ്ങൾക്കു വി​കസി​പ്പി​ച്ചെടു​ക്കാനാ​കും.

ബൈബിൾ പറ​യു​ന്നത്‌

രോ​ഗി​കൾക്കാണ്‌ വൈ​ദ്യ​നെക്കൊണ്ട് ആവ​ശ്യ​മെന്നു ബൈബിൾ പറയുന്നു. (ലൂ​ക്കോസ്‌ 5:31) ദുർബല​പ്പെടു​ത്തുന്ന വിഷാ​ദ​രോഗ​ത്താൽ നിങ്ങൾ കഷ്ട​പ്പെ​ടുക​യാ​ണെങ്കിൽ വൈ​ദ്യചി​കിത്സ തേ​ടുന്ന​തിൽ തെറ്റില്ല. അതു​പോ​ലെ, പ്രാർഥന​യുടെ മൂ​ല്യ​വും ബൈബിൾ എടു​ത്തു​കാട്ടു​ന്നു. ഉദാ​ഹരണ​ത്തിന്‌, സങ്കീർത്തനം 55:22 പറയുന്നത്‌ “നിന്‍റെ ഭാരം യഹോ​വയു​ടെ​മേൽ വെ​ച്ചു​കൊൾക; അവൻ നിന്നെ പു​ലർത്തും; നീ​തി​മാൻ കു​ലു​ങ്ങി​പ്പോകു​വാൻ അവൻ ഒരു​നാ​ളും സമ്മ​തിക്ക​യില്ല” എന്നാണ്‌. മനഃ​ശാസ്‌ത്രപ​രമായ ഒരു ഊ​ന്നുവ​ടിയല്ല പ്രാർഥന. മറിച്ച് “ഹൃദയം നുറു​ങ്ങി​യവർക്കു” സമീ​പസ്ഥ​നായ യ​ഹോവ​യാം ദൈവ​ത്തോടു നടത്തുന്ന ശരിക്കുള്ള ആശയ​വിനി​മയ​മാണ്‌ പ്രാർഥന.—സങ്കീർത്തനം 34:18.

ഒരു ഉറ്റ സുഹൃത്തുമായി നി​ങ്ങളു​ടെ വി​കാ​രങ്ങൾ പങ്കു​വെ​ക്കുന്ന​തും പ്ര​യോ​ജനം ചെയ്‌​തേക്കാം. (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 17:17) “എന്‍റെ വിഷാ​ദ​ത്തെക്കു​റിച്ചു തന്നോടു സം​സാരി​ക്കാൻ ഒരു സഹ​വിശ്വാ​സി എന്നെ പ്രോ​ത്സാ​ഹിപ്പി​ച്ചു” എന്ന് യ​ഹോവ​യുടെ സാ​ക്ഷി​യായ ഡാ​നി​യെല്ല പറയുന്നു. “ഇത്ത​രത്തി​ലുള്ള ഒരു സം​ഭാ​ഷണം വർഷങ്ങളാ​യി ഞാൻ ഒഴി​വാ​ക്കിയി​രു​ന്നെങ്കി​ലും ഇക്കാ​ലമ​ത്രയും എനിക്ക് ആവശ്യ​മാ​യിരു​ന്നത്‌ ഇതാ​യി​രുന്നു എന്നു ഞാൻ തി​രിച്ച​റിഞ്ഞു. ആ സംഭാ​ഷണ​ത്തിനു ശേഷം എനിക്ക് എ​ത്രമാ​ത്രം ആശ്വാസം തോ​ന്നി​യെന്നോ!” ▪ (g13-E 10)