ബൈ​ബി​ളി​ലെ പുസ്‌ത​കങ്ങൾ

കാണേണ്ട വിധം

എബ്രായ-അരമായ തിരുവെഴുത്തുകള്‍

ഉൽപത്തി പുറപ്പാട്‌ ലേവ്യ സംഖ്യ ആവർത്തനം യോശുവ ന്യായാധിപന്മാർ രൂത്ത്‌ 1 ശമുവേൽ 2 ശമുവേൽ 1 രാജാക്കന്മാർ 2 രാജാക്കന്മാർ 1 ദിനവൃത്താന്തം 2 ദിനവൃത്താന്തം എസ്ര നെഹമ്യ എസ്ഥേർ ഇയ്യോബ്‌ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ സുഭാഷിതങ്ങൾ സഭാപ്രസംഗകൻ ഉത്തമഗീതം യശയ്യ യിരെമ്യ വിലാപങ്ങൾ യഹസ്‌കേൽ ദാനിയേൽ ഹോശേയ യോവേൽ ആമോസ്‌ ഓബദ്യ യോന മീഖ നഹൂം ഹബക്കൂക്ക്‌ സെഫന്യ ഹഗ്ഗായി സെഖര്യ മലാഖി

ഗ്രീക്ക് തിരുവെഴുത്തുകള്‍

മത്തായി മർക്കോസ്‌ ലൂക്കോസ്‌ യോഹന്നാൻ പ്രവൃത്തികൾ റോമർ 1 കൊരിന്ത്യർ 2 കൊരിന്ത്യർ ഗലാത്യർ എഫെസ്യർ ഫിലിപ്പിയർ കൊലോസ്യർ 1 തെസ്സലോനിക്യർ 2 തെസ്സലോനിക്യർ 1 തിമൊഥെയൊസ്‌ 2 തിമൊഥെയൊസ്‌ തീത്തോസ്‌ ഫിലേമോൻ എബ്രായർ യാക്കോബ്‌ 1 പത്രോസ്‌ 2 പത്രോസ്‌ 1 യോഹന്നാൻ 2 യോഹന്നാൻ 3 യോഹന്നാൻ യൂദ വെളിപാട്‌