വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

അടിക്കു​റി​പ്പു​ക​ളി​ലെ ചുരു​ക്കെ​ഴു​ത്തു​കൾ

അക്ഷ.

അക്ഷരാർഥം

അനു.

അനുബന്ധം

മേലെ

മേലെ​ഴുത്ത്‌

കി.ഗ്രാം

കിലോ​ഗ്രാം

മീ.

മീറ്റർ

ലി.

ലിറ്റർ

സെ.മീ.

സെന്‍റി​മീ​റ്റർ