വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ​—പുതിയ ലോക ഭാഷാ​ന്തരം (പഠനപ്പ​തിപ്പ്‌)

ബൈബിൾപു​സ്‌ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ വിവര​പ്പ​ട്ടിക

എബ്രാ​യ​തി​രു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളി​ലെ പുസ്‌ത​കങ്ങൾ—ക്രിസ്‌തു​വി​നു മുമ്പു​ള്ളത്‌

പുസ്‌തകം

എഴുതി​യത്‌

എഴുതിയ സ്ഥലം

എഴുത്ത്‌ പൂർത്തി​യാ​യത്‌ (ബി.സി.)

ഉൾപ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കുന്ന കാലഘട്ടം (ബി.സി.)

ഉൽപത്തി

മോശ

വിജന​ഭൂ​മി

1513

“ആരംഭ​ത്തിൽ” തുടങ്ങി 1657 വരെ

പുറപ്പാട്‌

മോശ

വിജന​ഭൂ​മി

1512

1657-1512

ലേവ്യ

മോശ

വിജന​ഭൂ​മി

1512

1 മാസം (1512)

സംഖ്യ

മോശ

വിജന​ഭൂ​മി, മോവാ​ബ്‌ മരു​പ്ര​ദേശം

1473

1512-1473

ആവർത്തനം

മോശ

മോവാ​ബ്‌ മരു​പ്ര​ദേശം

1473

2 മാസം (1473)

യോശുവ

യോശുവ

കനാൻ

ഏ. 1450

1473–ഏ. 1450

ന്യായാധിപന്മാർ

ശമുവേൽ

ഇസ്രാ​യേൽ

ഏ. 1100

ഏ. 1450–ഏ. 1120

രൂത്ത്‌

ശമുവേൽ

ഇസ്രാ​യേൽ

ഏ. 1090

ന്യായാ​ധി​പ​ന്മാ​രു​ടെ കാലത്തെ 11 വർഷം

1 ശമുവേൽ

ശമുവേൽ; ഗാദ്‌; നാഥാൻ

ഇസ്രാ​യേൽ

ഏ. 1078

ഏ. 1180–1078

2 ശമുവേൽ

ഗാദ്‌; നാഥാൻ

ഇസ്രാ​യേൽ

ഏ. 1040

1077–ഏ. 1040

1 രാജാ​ക്ക​ന്മാർ

യിരെമ്യ

യഹൂദ

580

ഏ. 1040-911

2 രാജാ​ക്ക​ന്മാർ

യിരെമ്യ

യഹൂദ​യും ഈജി​പ്‌തും

580

ഏ. 920-580

1 ദിനവൃ​ത്താ​ന്തം

എസ്ര

യരുശ​ലേം (?)

ഏ. 460

1 ദിനവൃ​ത്താ​ന്തം 9:44-നു ശേഷം: ഏ. 1077-1037

2 ദിനവൃ​ത്താ​ന്തം

എസ്ര

യരുശ​ലേം (?)

ഏ. 460

ഏ. 1037-537

എസ്ര

എസ്ര

യരുശ​ലേം

ഏ. 460

537–ഏ. 467

നെഹമ്യ

നെഹമ്യ

യരുശ​ലേം

443-നു ശേ.

456-443-നു ശേ.

എസ്ഥേർ

മൊർദെ​ഖാ​യി

ശൂശൻ, ഏലാം

ഏ. 475

493–ഏ. 475

ഇയ്യോബ്‌

മോശ

വിജന​ഭൂ​മി

ഏ. 1473

1657-നും 1473-നും ഇടയി​ലുള്ള 140-ലധികം വർഷം

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ

ദാവീ​ദും മറ്റുള്ള​വ​രും

 

ഏ. 460

 

സുഭാഷിതങ്ങൾ

ശലോ​മോൻ; ആഗൂർ; ലമൂവേൽ

യരുശ​ലേം

ഏ. 717

 

സഭാപ്രസംഗകൻ

ശലോ​മോൻ

യരുശ​ലേം

1000-ത്തിനു മു.

 

ഉത്തമഗീതം

ശലോ​മോൻ

യരുശ​ലേം

ഏ. 1020

 

യശയ്യ

യശയ്യ

യരുശ​ലേം

732-നു ശേ.

ഏ. 778-732-നു ശേ.

യിരെമ്യ

യിരെമ്യ

യഹൂദ; ഈജി​പ്‌ത്‌

580

647-580

വിലാപങ്ങൾ

യിരെമ്യ

യരുശ​ലേ​മി​നു സമീപം

607

 

യഹസ്‌കേൽ

യഹസ്‌കേൽ

ബാബി​ലോൺ

ഏ. 591

613–ഏ. 591

ദാനിയേൽ

ദാനി​യേൽ

ബാബി​ലോൺ

ഏ. 536

618–ഏ. 536

ഹോശേയ

ഹോശേയ

ശമര്യ (ജില്ല)

745-നു ശേ.

804-നു മു.–745-നു ശേ.

യോവേൽ

യോവേൽ

യഹൂദ

ഏ. 820 (?)

 

ആമോസ്‌

ആമോസ്‌

യഹൂദ

ഏ. 804

 

ഓബദ്യ

ഓബദ്യ

 

ഏ. 607

 

യോന

യോന

 

ഏ. 844

 

മീഖ

മീഖ

യഹൂദ

717-നു മു.

ഏ. 777-717

നഹൂം

നഹൂം

യഹൂദ

632-നു മു.

 

ഹബക്കൂക്ക്‌

ഹബക്കൂക്ക്‌

യഹൂദ

ഏ. 628 (?)

 

സെഫന്യ

സെഫന്യ

യഹൂദ

648-നു മു.

 

ഹഗ്ഗായി

ഹഗ്ഗായി

യരുശ​ലേം

520

112 ദിവസം (520)

സെഖര്യ

സെഖര്യ

യരുശ​ലേം

518

520-518

മലാഖി

മലാഖി

യരുശ​ലേം

443-നു ശേ.

 

ഗ്രീക്കു​തി​രു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളി​ലെ പുസ്‌ത​കങ്ങൾ—ക്രിസ്‌തു​വി​നു ശേഷമു​ള്ളത്‌

പുസ്‌തകം

എഴുതി​യത്‌

എഴുതിയ സ്ഥലം

എഴുത്ത്‌ പൂർത്തി​യാ​യത്‌ (എ.ഡി.)

ഉൾപ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കുന്ന കാലഘട്ടം

മത്തായി

മത്തായി

ഇസ്രായേൽ

ഏ. 41

ബി.സി. 2–എ.ഡി. 33

മർക്കോസ്‌

മർക്കോസ്‌

റോം

ഏ. 60-65

എ.ഡി. 29-33

ലൂക്കോസ്‌

ലൂക്കോസ്‌

കൈസര്യ

ഏ. 56-58

ബി.സി. 3–എ.ഡി. 33

യോഹന്നാൻ

യോഹ​ന്നാൻ അപ്പോ​സ്‌തലൻ

എഫെ​സൊ​സ്‌ അല്ലെങ്കിൽ സമീപം

ഏ. 98

ആമുഖ​ത്തി​നു ശേഷം, എ.ഡി. 29-33

പ്രവൃത്തികൾ

ലൂക്കോസ്‌

റോം

ഏ. 61

എ.ഡി. 33–ഏ. 61

റോമർ

പൗലോസ്‌

കൊരിന്ത്‌

ഏ. 56

 

1 കൊരി​ന്ത്യർ

പൗലോസ്‌

എഫെ​സൊസ്‌

ഏ. 55

 

2 കൊരി​ന്ത്യർ

പൗലോസ്‌

മാസി​ഡോ​ണിയ

ഏ. 55

 

ഗലാത്യർ

പൗലോസ്‌

കൊരി​ന്ത്‌ അല്ലെങ്കിൽ സിറി​യ​യി​ലെ അന്ത്യോ​ക്യ

ഏ. 50-52

 

എഫെസ്യർ

പൗലോസ്‌

റോം

ഏ. 60-61

 

ഫിലിപ്പിയർ

പൗലോസ്‌

റോം

ഏ. 60-61

 

കൊലോസ്യർ

പൗലോസ്‌

റോം

ഏ. 60-61

 

1 തെസ്സ​ലോ​നി​ക്യർ

പൗലോസ്‌

കൊരിന്ത്‌

ഏ. 50

 

2 തെസ്സ​ലോ​നി​ക്യർ

പൗലോസ്‌

കൊരിന്ത്‌

ഏ. 51

 

1 തിമൊ​ഥെ​യൊസ്‌

പൗലോസ്‌

മാസി​ഡോ​ണിയ

ഏ. 61-64

 

2 തിമൊ​ഥെ​യൊസ്‌

പൗലോസ്‌

റോം

ഏ. 65

 

തീത്തോസ്‌

പൗലോസ്‌

മാസി​ഡോ​ണിയ (?)

ഏ. 61-64

 

ഫിലേമോൻ

പൗലോസ്‌

റോം

ഏ. 60-61

 

എബ്രായർ

പൗലോസ്‌

റോം

ഏ. 61

 

യാക്കോബ്‌

യാക്കോ​ബ്‌ (യേശു​വി​ന്റെ അനിയൻ)

യരുശ​ലേം

62-നു മു.

 

1 പത്രോസ്‌

പത്രോസ്‌

ബാബി​ലോൺ

ഏ. 62-64

 

2 പത്രോസ്‌

പത്രോസ്‌

ബാബി​ലോൺ (?)

ഏ. 64

 

1 യോഹ​ന്നാൻ

യോഹ​ന്നാൻ അപ്പോ​സ്‌തലൻ

എഫെ​സൊ​സ്‌ അല്ലെങ്കിൽ സമീപം

ഏ. 98

 

2 യോഹ​ന്നാൻ

യോഹ​ന്നാൻ അപ്പോ​സ്‌തലൻ

എഫെ​സൊ​സ്‌ അല്ലെങ്കിൽ സമീപം

ഏ. 98

 

3 യോഹ​ന്നാൻ

യോഹ​ന്നാൻ അപ്പോ​സ്‌തലൻ

എഫെ​സൊ​സ്‌ അല്ലെങ്കിൽ സമീപം

ഏ. 98

 

യൂദ

യൂദ (യേശു​വി​ന്റെ അനിയൻ)

ഇസ്രായേൽ (?)

ഏ. 65

 

വെളിപാട്‌

യോഹ​ന്നാൻ അപ്പോ​സ്‌തലൻ

പത്മൊസ്‌

ഏ. 96

 

(ചില പുസ്‌ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ എഴുത്തു​കാ​രും എഴുതിയ സ്ഥലങ്ങളും അത്ര വ്യക്തമല്ല. പലതും ഏകദേ​ശ​തീ​യ​തി​ക​ളാണ്‌. “ഏ.” എന്നത്‌ “ഏകദേശം” എന്നും “മു.” എന്നത്‌ “മുമ്പ്‌” എന്നും “ശേ.” എന്നത്‌ “ശേഷം” എന്നും ആണ്‌.)