1 ദിനവൃത്താന്തം 3:1-24

3  ദാവീ​ദി​നു ഹെ​ബ്രോ​നിൽവെച്ച്‌ ജനിച്ച ആൺമക്കൾ+ ഇവരാ​യി​രു​ന്നു: മൂത്ത മകൻ അമ്‌നോൻ;+ ജസ്രീൽക്കാ​രി​യായ അഹീനോവമായിരുന്നു+ അമ്‌നോ​ന്റെ അമ്മ. രണ്ടാമൻ ദാനി​യേൽ; കർമേ​ല്യ​സ്‌ത്രീ​യായ അബീഗയിലായിരുന്നു+ ദാനി​യേ​ലി​ന്റെ അമ്മ.  മൂന്നാമൻ അബ്‌ശാ​ലോം;+ ഗശൂർരാ​ജാ​വായ തൽമാ​യി​യു​ടെ മകൾ മാഖയാ​യി​രു​ന്നു അബ്‌ശാ​ലോ​മി​ന്റെ അമ്മ. നാലാമൻ ഹഗ്ഗീത്തി​ന്റെ മകൻ അദോ​നിയ.+  അഞ്ചാമൻ അബീതാ​ലി​ന്റെ മകൻ ശെഫത്യ. ആറാമൻ ദാവീ​ദി​ന്റെ ഭാര്യ​യായ എഗ്ലയുടെ മകൻ യി​ത്രെ​യാം.  ഈ ആറു പേരാണു ഹെ​ബ്രോ​നിൽവെച്ച്‌ ദാവീ​ദി​നു ജനിച്ച ആൺമക്കൾ. ദാവീദ്‌ ഏഴു വർഷവും ആറു മാസവും അവിടെ ഭരിച്ചു. ദാവീദ്‌ 33 വർഷം യരുശ​ലേ​മിൽ ഭരണം നടത്തി.+  യരുശലേമിൽവെച്ച്‌ ദാവീ​ദി​നു ജനിച്ച ആൺമക്കൾ:+ ശിമെയ, ശോബാ​ബ്‌, നാഥാൻ,+ ശലോ​മോൻ.+ ഇവർ നാലു പേരും അമ്മീ​യേ​ലി​ന്റെ മകളായ ബത്ത്‌-ശേബയിലാണു+ ജനിച്ചത്‌.  മറ്റ്‌ ഒൻപത്‌ ആൺമക്കൾ ഇവരാ​യി​രു​ന്നു: യിബ്‌ഹാർ, എലീശാമ, എലീ​ഫേ​ലെത്ത്‌,  നോഗഹ്‌, നേഫെഗ്‌, യാഫീയ,  എലീശാമ, എല്യാദ, എലീ​ഫേ​ലെത്ത്‌.  ഇവരായിരുന്നു ദാവീ​ദി​ന്റെ ആൺമക്കൾ. ഇവരുടെ പെങ്ങളാ​യി​രു​ന്നു താമാർ.+ ഉപപത്‌നി​മാ​രി​ലും ദാവീ​ദിന്‌ ആൺമക്കൾ ഉണ്ടായി. 10  ശലോമോന്റെ മകനാ​യി​രു​ന്നു രഹബെ​യാം.+ രഹബെ​യാ​മി​ന്റെ മകൻ അബീയ;+ അബീയ​യു​ടെ മകൻ ആസ;+ ആസയുടെ മകൻ യഹോ​ശാ​ഫാത്ത്‌;+ 11  യഹോശാഫാത്തിന്റെ മകൻ യഹോ​രാം;+ യഹോ​രാ​മി​ന്റെ മകൻ അഹസ്യ;+ അഹസ്യ​യു​ടെ മകൻ യഹോ​വാശ്‌;+ 12  യഹോവാശിന്റെ മകൻ അമസ്യ;+ അമസ്യ​യു​ടെ മകൻ അസര്യ;+ അസര്യ​യു​ടെ മകൻ യോഥാം;+ 13  യോഥാമിന്റെ മകൻ ആഹാസ്‌;+ ആഹാസി​ന്റെ മകൻ ഹിസ്‌കിയ;+ ഹിസ്‌കി​യ​യു​ടെ മകൻ മനശ്ശെ;+ 14  മനശ്ശെയുടെ മകൻ ആമോൻ;+ ആമോന്റെ മകൻ യോശിയ.+ 15  യോശിയയുടെ ആൺമക്കൾ: മൂത്ത മകൻ യോഹാ​നാൻ; രണ്ടാമൻ യഹോ​യാ​ക്കീം;+ മൂന്നാമൻ സിദെ​ക്കിയ;+ നാലാമൻ ശല്ലൂം. 16  യഹോയാക്കീമിന്റെ ആൺമക്കൾ: യഖൊന്യ,+ യഖൊ​ന്യ​യു​ടെ മകൻ സിദെ​ക്കിയ. 17  തടവുകാരനായ യഖൊ​ന്യ​യു​ടെ ആൺമക്കൾ: ശെയൽതീ​യേൽ, 18  മൽക്കീരാം, പെദായ, ശെനസ്സർ, യക്കമ്യ, ഹോശാമ, നെദബ്യ. 19  പെദായയുടെ ആൺമക്കൾ: സെരു​ബ്ബാ​ബേൽ,+ ശിമെയി. സെരു​ബ്ബാ​ബേ​ലി​ന്റെ ആൺമക്കൾ: മെശു​ല്ലാം, ഹനന്യ. (അവരുടെ പെങ്ങളാ​യി​രു​ന്നു ശെലോ​മീത്ത്‌.) 20  മറ്റ്‌ അഞ്ച്‌ ആൺമക്കൾ ഇവരാണ്‌: ഹശൂബ, ഓഹെൽ, ബേരെഖ്യ, ഹസദ്യ, യൂശബ്‌-ഹേസെദ്‌. 21  ഹനന്യയുടെ ആൺമക്കൾ: പെലത്യ, എശയ്യ. എശയ്യയു​ടെ മകൻ* രഫായ. രഫായ​യു​ടെ മകൻ* അർന്നാൻ. അർന്നാന്റെ മകൻ* ഓബദ്യ. ഓബദ്യ​യു​ടെ മകൻ* ശെഖന്യ. 22  ശെഖന്യയുടെ ആൺമക്കൾ: ശെമയ്യ​യും ശെമയ്യ​യു​ടെ ആൺമക്ക​ളായ ഹത്തൂശ്‌, ഈഗാൽ, ബറിയ, നെയര്യ, ശാഫാത്ത്‌ എന്നിവ​രും. ആകെ ആറു പേർ. 23  നെയര്യയുടെ മൂന്ന്‌ ആൺമക്കൾ: എല്യോ​വേ​നാ​യി, ഹിസ്‌കീയ, അസ്രി​ക്കാം. 24  എല്യോവേനായിയുടെ ഏഴ്‌ ആൺമക്കൾ: ഹോദവ്യ, എല്യാ​ശീബ്‌, പെലായ, അക്കൂബ്‌, യോഹാ​നാൻ, ദലായ, അനാനി.

അടിക്കുറിപ്പുകള്‍

അക്ഷ. “പുത്ര​ന്മാർ.”
അക്ഷ. “പുത്ര​ന്മാർ.”
അക്ഷ. “പുത്ര​ന്മാർ.”
അക്ഷ. “പുത്ര​ന്മാർ.”

പഠനക്കുറിപ്പുകൾ

ദൃശ്യാവിഷ്കാരം