ഉള്ളടക്കം

ലൂക്കോസ്‌ എഴുതിയ സുവിശേഷം

യേശു ഒരു സ്‌ത്രീയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു