ഉള്ളടക്കം

മർക്കൊസ്‌ എഴുതിയ സുവിശേഷം

യേശു കൊടുങ്കാറ്റിനെ ശാന്തമാക്കുന്നു