മത്തായി എഴുതിയത്‌ 18:1-35

18  അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ അടുത്ത്‌ വന്ന്‌ ചോദിച്ചു: “ശരിക്കും ആരാണു സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ?”+  യേശു ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ വിളിച്ച്‌ അവരുടെ നടുവിൽ നിറുത്തി  അവരോടു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തി* കുട്ടികളെപ്പോലെയാകുന്നില്ലെങ്കിൽ+ ഒരുതരത്തിലും നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കില്ല+ എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു.  അതുകൊണ്ട്‌ ഈ കുട്ടിയെപ്പോലെ താഴ്‌മയുള്ളവനായിരിക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ.+  ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ എന്റെ നാമത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ എന്നെയും സ്വീകരിക്കുന്നു.+  എന്നാൽ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരാൾ വിശ്വാസത്തിൽനിന്ന്‌ വീണുപോകാൻ ആരെങ്കിലും ഇടയാക്കിയാൽ, കഴുത തിരിക്കുന്നതുപോലുള്ള ഒരു തിരികല്ലു കഴുത്തിൽ കെട്ടി അയാളെ പുറങ്കടലിൽ താഴ്‌ത്തുന്നതാണ്‌ അയാൾക്കു കൂടുതൽ നല്ലത്‌.+  “തടസ്സങ്ങൾ വെച്ച്‌ ആളുകളെ വീഴിക്കാൻ നോക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ കാര്യം കഷ്ടം! മാർഗതടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകതന്നെ ചെയ്യും. എന്നാൽ തടസ്സങ്ങൾ വെക്കുന്നവന്റെ കാര്യം കഷ്ടം!  പാപം ചെയ്യാൻ* നിന്റെ കൈയോ കാലോ ഇടയാക്കുന്നെങ്കിൽ അതു വെട്ടി എറിഞ്ഞുകളയുക.+ രണ്ടു കൈയും രണ്ടു കാലും ഉള്ളവനായി ഒരിക്കലും കെടാത്ത തീയിലേക്ക്‌ എറിയപ്പെടുന്നതിനെക്കാൾ അംഗഹീനനോ മുടന്തനോ ആയി ജീവനിലേക്കു കടക്കുന്നതാണു നല്ലത്‌.+  പാപം ചെയ്യാൻ* നിന്റെ കണ്ണ്‌ ഇടയാക്കുന്നെങ്കിൽ അതു ചൂഴ്‌ന്നെടുത്ത്‌ എറിഞ്ഞുകളയുക. രണ്ടു കണ്ണും ഉള്ളവനായി എരിയുന്ന ഗീഹെന്നയിലേക്ക്‌ എറിയപ്പെടുന്നതിനെക്കാൾ ഒറ്റക്കണ്ണനായി ജീവനിലേക്കു കടക്കുന്നതാണു നല്ലത്‌.+ 10  ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരാളെപ്പോലും നിന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക; കാരണം സ്വർഗത്തിൽ അവരുടെ ദൂതന്മാർ എപ്പോഴും സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ മുഖം കാണുന്നവരാണെന്നു+ ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 11  —— 12  “നിങ്ങൾക്ക്‌ എന്തു തോന്നുന്നു? ഒരു മനുഷ്യന്‌ 100 ആടുണ്ടെന്നു കരുതുക. അവയിൽ ഒന്നു കൂട്ടംതെറ്റിപ്പോയാൽ+ അയാൾ 99-നെയും മലകളിൽത്തന്നെ വിട്ടിട്ട്‌ കൂട്ടംതെറ്റിയതിനെ തിരഞ്ഞുപോകില്ലേ?+ 13  അതിനെ കണ്ടെത്തിയാലുള്ള സന്തോഷം, കൂട്ടംതെറ്റിപ്പോകാത്ത 99-നെയും ഓർത്തുള്ള സന്തോഷത്തെക്കാൾ വലുതായിരിക്കും എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 14  അതുപോലെതന്നെ, ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരാൾപ്പോലും നശിച്ചുപോകുന്നതു സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്‌ ഇഷ്ടമല്ല.+ 15  “നിന്റെ സഹോദരൻ ഒരു പാപം ചെയ്‌താൽ നീയും ആ സഹോദരനും മാത്രമുള്ളപ്പോൾ+ ചെന്ന്‌ സംസാരിച്ച്‌ തെറ്റ്‌ അദ്ദേഹത്തിനു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുക.* അദ്ദേഹം നീ പറയുന്നതു കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നീ സഹോദരനെ നേടി.+ 16  അദ്ദേഹം നീ പറയുന്നതു കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെക്കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട്‌ ചെല്ലുക. അങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ സാക്ഷികളുടെ മൊഴിയുടെ* അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതു കാര്യവും* സ്ഥിരീകരിക്കാം.*+ 17  അദ്ദേഹം അവരെയും കൂട്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ* സഭയെ അറിയിക്കുക. സഭയെയും കൂട്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ* അദ്ദേഹത്തെ ജനതകളിൽപ്പെട്ടവനെപ്പോലെയും+ നികുതിപിരിവുകാരനെപ്പോലെയും കണക്കാക്കുക.+ 18  “ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എന്തു കെട്ടിയാലും അത്‌ അതിനു മുമ്പേ സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എന്ത്‌ അഴിച്ചാലും അത്‌ അതിനു മുമ്പേ സ്വർഗത്തിൽ അഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകും.+ 19  ഒരു കാര്യംകൂടി ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: പ്രാധാന്യമുള്ള ഏതൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേർ യോജിപ്പോടെ അപേക്ഷിച്ചാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവ്‌ അതു ചെയ്‌തുതരും.+ 20  രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എന്റെ നാമത്തിൽ കൂടിവന്നാൽ+ അവിടെ അവരുടെ ഇടയിൽ ഞാനുണ്ട്‌.” 21  അപ്പോൾ പത്രോസ്‌ വന്ന്‌ യേശുവിനോടു ചോദിച്ചു: “കർത്താവേ, എന്നോടു പാപം ചെയ്യുന്ന സഹോദരനോടു ഞാൻ എത്ര തവണ ക്ഷമിക്കണം? ഏഴു തവണ മതിയോ?” 22  യേശു പത്രോസിനോടു പറഞ്ഞു: “7 അല്ല, 77 തവണ+ എന്നു ഞാൻ പറയുന്നു. 23  “അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്വർഗരാജ്യത്തെ, തന്റെ അടിമകളുമായി കണക്കു തീർക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു രാജാവിനോടു താരതമ്യപ്പെടുത്താം. 24  കണക്കു തീർത്തുതുടങ്ങിയപ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്‌ 10,000 താലന്തു കൊടുത്തുതീർക്കാനുള്ള ഒരാളെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. 25  എന്നാൽ അതു കൊടുത്തുതീർക്കാൻ അയാൾക്കു വകയില്ലാത്തതുകൊണ്ട്‌ അയാളെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും ഉൾപ്പെടെ അയാൾക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ്‌ കടം വീട്ടാൻ രാജാവ്‌ കല്‌പിച്ചു.+ 26  അപ്പോൾ ആ അടിമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ വീണ്‌ താണുവണങ്ങി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: ‘എനിക്കു കുറച്ച്‌ സമയം തരണേ; ഞാൻ എല്ലാം തന്നുതീർത്തുകൊള്ളാം.’ 27  മനസ്സ്‌ അലിഞ്ഞ രാജാവ്‌ അടിമയെ വിട്ടയച്ചു; അയാളുടെ കടവും എഴുതിത്തള്ളി.+ 28  എന്നാൽ ആ അടിമ രാജാവിന്റെ മറ്റൊരു അടിമയെ പോയി കണ്ടു. തനിക്ക്‌ 100 ദിനാറെ തരാനുണ്ടായിരുന്ന അയാളുടെ കഴുത്തിനു പിടിച്ച്‌ ഞെരിച്ചുകൊണ്ട്‌, ‘എനിക്കു തരാനുള്ള കടം തന്നുതീർക്ക്‌ ’ എന്നു പറഞ്ഞു. 29  അപ്പോൾ ആ അടിമ അയാളുടെ മുന്നിൽ വീണ്‌ അയാളോടു കരഞ്ഞപേക്ഷിച്ചു: ‘എനിക്ക്‌ കുറച്ച്‌ സമയം തരണേ; ഞാൻ കടം തന്നുതീർത്തുകൊള്ളാം.’ 30  എന്നാൽ അയാൾ അതിനു സമ്മതിച്ചില്ല. പകരം, തനിക്കു തരാനുള്ളതു തന്നുതീർക്കുന്നതുവരെ അയാളെ ജയിലിലാക്കി. 31  ഇതു കണ്ടപ്പോൾ മറ്റ്‌ അടിമകൾക്ക്‌ ആകെ വിഷമമായി. അവർ ചെന്ന്‌, നടന്നതൊക്കെ രാജാവിനെ അറിയിച്ചു. 32  അപ്പോൾ രാജാവ്‌ അയാളെ വിളിപ്പിച്ച്‌ അയാളോടു പറഞ്ഞു: ‘ദുഷ്ടനായ അടിമേ, നീ കെഞ്ചിയപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ നിന്റെ കടമൊക്കെ ഞാൻ എഴുതിത്തള്ളിയില്ലേ? 33  ഞാൻ നിന്നോടു കരുണ കാണിച്ചതുപോലെ നീയും നിന്റെ സഹയടിമയോടു കരുണ കാണിക്കേണ്ടതല്ലായിരുന്നോ?’+ 34  അങ്ങേയറ്റം ദേഷ്യം വന്ന രാജാവ്‌, കടം മുഴുവൻ വീട്ടുന്നതുവരെ അയാളെ ജയിലിൽ അടയ്‌ക്കാൻ പറഞ്ഞ്‌ ജയിലധികാരികളെ ഏൽപ്പിച്ചു. 35  നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തനും സഹോദരനോടു ഹൃദയപൂർവം ക്ഷമിക്കാതിരുന്നാൽ എന്റെ സ്വർഗീയപിതാവ്‌ നിങ്ങളോടും ഇതുപോലെ ചെയ്യും.”+

അടിക്കുറിപ്പുകള്‍

അഥവാ “തിരിഞ്ഞ്‌.”
അക്ഷ. “നീ ഇടറിവീഴാൻ.”
അക്ഷ. “നീ ഇടറിവീഴാൻ.”
അക്ഷ. “ചെന്ന്‌ അയാളെ ശാസിക്കുക.”
അക്ഷ. “നിൽക്കട്ടെ.”
അഥവാ “പറഞ്ഞതെല്ലാം.”
അക്ഷ. “വായുടെ.”
അഥവാ “ശ്രദ്ധിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ.”
അഥവാ “ശ്രദ്ധിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ.”

പഠനക്കുറിപ്പുകൾ

സത്യമാ​യി: ഗ്രീക്കിൽ അമീൻ. “അങ്ങനെ​യാ​കട്ടെ,” “തീർച്ച​യാ​യും” എന്നൊക്കെ അർഥമുള്ള ആമേൻ എന്ന എബ്രാ​യ​പ​ദ​ത്തി​ന്റെ ലിപ്യ​ന്ത​രണം. ഒരു പ്രസ്‌താ​വ​ന​യോ വാഗ്‌ദാ​ന​മോ പ്രവച​ന​മോ ഉച്ചരി​ക്കു​ന്ന​തി​നു മുമ്പ്‌ യേശു പലപ്പോ​ഴും ഈ പദം ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്‌. പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തികച്ചും സത്യവും ആശ്രയ​യോ​ഗ്യ​വും ആണെന്നു കാണി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു ഇത്‌. വിശു​ദ്ധ​ലി​ഖി​ത​ങ്ങ​ളിൽ “സത്യമാ​യും” (അമീൻ) എന്ന പദം ഈ രീതി​യിൽ ഉപയോ​ഗി​ച്ചതു യേശു മാത്ര​മാ​ണെന്നു പറയ​പ്പെ​ടു​ന്നു. യോഹ​ന്നാ​ന്റെ സുവി​ശേ​ഷ​ത്തിൽ ഉടനീളം മൂലഭാ​ഷ​യിൽ ഈ പദം അടുത്ത​ടുത്ത്‌ ആവർത്തിച്ച്‌ (അമീൻ അമീൻ) ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. അതിനെ മിക്കയി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും “സത്യം​സ​ത്യ​മാ​യി” എന്നാണു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നത്‌.​—യോഹ 1:51.

കഴുത തിരി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലുള്ള ഒരു തിരി​കല്ല്‌: അഥവാ “ഒരു വലിയ തിരി​കല്ല്‌.” അക്ഷ. “ഒരു കഴുത​യു​ടെ തിരി​കല്ല്‌.” സാധ്യ​ത​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ 1.2-1.5 മീ. (4-5 അടി) വ്യാസ​മുള്ള അത്തരം ഒരു തിരി​ക​ല്ലി​നു നല്ല ഭാരമു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​തു​കൊണ്ട്‌ അതു തിരി​ക്കാൻ ഒരു കഴുത വേണമാ​യി​രു​ന്നു.

വീഴി​ക്കു​ന്ന തടസ്സങ്ങൾ . . . മാർഗ​ത​ട​സ്സങ്ങൾ: ഇത്തരത്തിൽ പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കുന്ന സ്‌കാൻഡ​ലോൺ എന്ന ഗ്രീക്കു​പദം ആദ്യകാ​ലത്ത്‌ ഒരു കെണിയെ കുറി​ക്കാ​നാണ്‌ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെന്നു കരുത​പ്പെ​ടു​ന്നു. അത്‌ ഒരു കെണി​യിൽ ഇരയെ കോർത്തു​വെ​ക്കുന്ന കമ്പി​നെ​യാണ്‌ അർഥമാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും ചിലർ അഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഒരാളു​ടെ കാൽ ഇടറാ​നോ അയാൾ ഇടറി​വീ​ഴാ​നോ ഇടയാ​ക്കുന്ന ഏതൊരു തടസ്സത്തെ കുറി​ക്കാ​നും പിൽക്കാ​ലത്ത്‌ അത്‌ ഉപയോ​ഗി​ച്ചു​തു​ടങ്ങി. ആലങ്കാ​രി​കാർഥ​ത്തിൽ ഈ പദത്തിന്‌ ഒരു വ്യക്തിയെ തെറ്റായ വഴിയി​ലേക്കു വശീക​രി​ക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ധാർമി​ക​മാ​യി ഇടറാ​നോ വീഴാ​നോ, പാപത്തിൽ വീണു​പോ​കാ​നോ ഇടയാ​ക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃ​ത്തി​യെ​യും സാഹച​ര്യ​ത്തെ​യും കുറി​ക്കാ​നാ​കും. മത്ത 18:8, 9-ൽ ഇതി​നോ​ടു ബന്ധമുള്ള സ്‌കാൻഡ​ലി​സോ എന്ന ക്രിയ​യാണ്‌ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. അവിടെ ‘പാപം ചെയ്യാൻ ഇടയാ​ക്കുക’ എന്നു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കുന്ന ആ പദത്തെ “ഒരു കെണി​യാ​യി​ത്തീ​രുക; ഇടറി​വീ​ഴാൻ ഇടയാ​ക്കുക” എന്നും പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താം.

ഗീഹെന്ന: ഗേ ഹിന്നോം എന്നീ എബ്രാ​യ​വാ​ക്കു​ക​ളിൽനിന്ന്‌ വന്ന പദപ്ര​യോ​ഗം. “ഹിന്നോ​മി​ന്റെ താഴ്‌വര” എന്നാണ്‌ ഇതിന്റെ അർഥം. പുരാ​ത​ന​യ​രു​ശ​ലേ​മി​ന്റെ പടിഞ്ഞാ​റും തെക്കും ആയി വ്യാപിച്ചുകിടന്ന ഒരു താഴ്‌വരയായിരുന്നു ഇത്‌. (അനു. ബി12-ലെ “യരുശ​ലേ​മും സമീപ​പ്ര​ദേ​ശ​വും” എന്ന ഭൂപടം കാണുക.) യേശു​വി​ന്റെ കാലമാ​യ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും ഈ താഴ്‌വര ചപ്പുച​വ​റു​കൾ കത്തിക്കാ​നുള്ള ഒരു സ്ഥലമായി മാറി​യി​രു​ന്നു. അതു​കൊ​ണ്ടു​തന്നെ “ഗീഹെന്ന” എന്ന പദം സമ്പൂർണ​നാ​ശ​ത്തി​ന്റെ ഉചിത​മായ ഒരു പ്രതീ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു.​—പദാവലി കാണുക.

എന്റെ പിതാ​വി​ന്റെ മുഖം കാണു​ന്നവർ: അഥവാ “എന്റെ പിതാ​വി​ന്റെ അടുത്ത്‌ ചെല്ലാൻ അനുവാ​ദ​മു​ള്ളവർ.” ആത്മവ്യ​ക്തി​കൾക്കു ദൈവ​സ​ന്നി​ധി​യിൽ ചെല്ലാൻ അനുവാ​ദ​മു​ള്ള​തു​കൊണ്ട്‌ അവർക്കു മാത്രമേ ദൈവ​ത്തി​ന്റെ മുഖം കാണാ​നാ​കൂ.​—പുറ 33:20.

ചില കൈ​യെ​ഴു​ത്തു​പ്ര​തി​ക​ളിൽ ഇവിടെ ഈ വാക്കുകൾ കാണാം: “കാണാ​തെ​പോ​യ​തി​നെ രക്ഷിക്കാ​നാ​ണ​ല്ലോ മനുഷ്യ​പു​ത്രൻ വന്നത്‌.” എന്നാൽ ഏറ്റവും കാലപ്പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള​തും ഏറെ വിശ്വാ​സ​യോ​ഗ്യ​വും ആയ കൈ​യെ​ഴു​ത്തു​പ്ര​തി​ക​ളിൽ ഈ വാക്കുകൾ കാണു​ന്നില്ല. പക്ഷേ സമാന​മായ ഒരു പ്രസ്‌താ​വന ലൂക്ക 19:10-ൽ കാണാം. അതാകട്ടെ, ദൈവ​പ്ര​ചോ​ദി​ത​മാ​യി രേഖ​പ്പെ​ടു​ത്തിയ തിരു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളു​ടെ ഭാഗമാ​ണു​താ​നും. ലൂക്കോ​സി​ന്റെ വിവര​ണ​ത്തി​ലെ ആ വാക്കുകൾ ആദ്യകാ​ലപ​കർപ്പെ​ഴു​ത്തു​കാ​രിൽ ആരെങ്കി​ലും മത്ത 18:11-ലേക്കു കടമെ​ടു​ത്ത​താ​കാം എന്നാണു ചിലരു​ടെ അഭി​പ്രാ​യം.​—അനു. എ3 കാണുക.

എന്റെ: ചില പുരാതന കൈ​യെ​ഴു​ത്തു​പ്ര​തി​ക​ളിൽ “നിങ്ങളു​ടെ” എന്നാണു കാണു​ന്നത്‌.

സഭ: എക്ലേസിയ എന്ന ഗ്രീക്കു​പദം ആദ്യമാ​യി കാണു​ന്നി​ടം. ഈ പദം എക്‌ (“വേർതി​രി​ക്കുക”) എന്നും കലിയോ (“വിളി​ക്കുക”) എന്നും ഉള്ള രണ്ടു ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ങ്ങ​ളിൽനിന്ന്‌ വന്നതാണ്‌. ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യ​ത്തി​നോ പ്രവർത്ത​ന​ത്തി​നോ വേണ്ടി വിളി​ച്ചു​ചേർത്ത ഒരു കൂട്ടം ആളുക​ളെ​യാണ്‌ ഇത്‌ അർഥമാ​ക്കു​ന്നത്‌. (പദാവലി കാണുക.) ഒരു ‘ആത്മീയ​ഭ​വ​ന​മാ​യി പണിയ​പ്പെ​ടുന്ന’ “ജീവനുള്ള കല്ലുക​ളായ” അഭിഷി​ക്ത​ക്രി​സ്‌ത്യാ​നി​കൾ ചേർന്ന്‌ ക്രിസ്‌തീ​യസഭ രൂപം​കൊ​ള്ളു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചാ​ണു യേശു ഇവിടെ മുൻകൂ​ട്ടി​പ്പ​റ​ഞ്ഞത്‌. (1പത്ര 2:4, 5) “സഭ” എന്നു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കുന്ന എബ്രാ​യ​പ​ദ​ത്തി​നു തത്തുല്യ​മാ​യി സെപ്‌റ്റു​വ​ജി​ന്റി​ലും ഈ ഗ്രീക്കു​പദം ധാരാ​ള​മാ​യി ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്‌. അവിടെ അതു മിക്ക​പ്പോ​ഴും ദൈവ​ജ​നത്തെ മുഴുവൻ, അതായത്‌ ആ ജനതയെ ഒന്നാകെ, കുറി​ക്കു​ന്നു. (ആവ 23:3; 31:30) പ്രവൃ 7:38-ൽ, ഈജി​പ്‌തിൽനിന്ന്‌ വിളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വന്ന ഇസ്രാ​യേ​ല്യ​രെ “സഭ” എന്നാണു വിളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. സമാന​മാ​യി ‘ഇരുളിൽനിന്ന്‌ വിളി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രും’ ‘ലോക​ത്തിൽനിന്ന്‌ തിര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രും’ ആയ ക്രിസ്‌ത്യാ​നി​കൾ ചേർന്ന കൂട്ടത്തെ “ദൈവസഭ” എന്നും വിളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു.​—1പത്ര 2:9; യോഹ 15:19; 1കൊ 1:2.

സഭ: മോശ​യി​ലൂ​ടെ നൽകിയ നിയമ​ത്തിൻകീ​ഴിൽ, ഇസ്രാ​യേ​ല്യ​രു​ടെ സഭയെ പ്രതി​നി​ധീ​ക​രിച്ച്‌ നീതി​ന്യാ​യ കാര്യങ്ങൾ കൈകാ​ര്യം ചെയ്‌തി​രു​ന്നതു ന്യായാ​ധി​പ​ന്മാ​രും അധികാ​രി​ക​ളും ആയിരു​ന്നു. (ആവ 16:18) യേശു​വി​ന്റെ കാലത്ത്‌ ജൂതന്മാ​രി​ലെ മൂപ്പന്മാർ ന്യായാ​ധി​പ​ന്മാ​രാ​യി സേവിച്ച പ്രാ​ദേ​ശി​ക​കോ​ട​തി​ക​ളി​ലാ​ണു കുറ്റക്കാർ കണക്കു ബോധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നത്‌. (മത്ത 5:22) പിൽക്കാ​ലത്ത്‌ ഓരോ ക്രിസ്‌തീ​യ​സ​ഭ​യി​ലും ന്യായാ​ധി​പ​ന്മാ​രാ​യി സേവി​ക്കാൻ പരിശു​ദ്ധാ​ത്മാവ്‌ ആശ്രയ​യോ​ഗ്യ​രായ പുരു​ഷ​ന്മാ​രെ നിയമി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. (പ്രവൃ 20:28; 1കൊ 5:1-5, 12, 13) “സഭ” എന്ന പദത്തിന്റെ അർഥ​ത്തെ​ക്കു​റിച്ച്‌ അറിയാൻ മത്ത 16:18-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പും പദാവ​ലി​യും കാണുക.

ജനതക​ളിൽപ്പെ​ട്ട​വ​നെ​പ്പോ​ലെ​യും നികു​തി​പി​രി​വു​കാ​ര​നെ​പ്പോ​ലെ​യും: ജൂതന്മാർ സാധാ​ര​ണ​ഗ​തി​യിൽ ഇത്തരക്കാ​രു​മാ​യുള്ള അനാവ​ശ്യ​മായ ഇടപാ​ടു​കൾ ഒഴിവാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.​—പ്രവൃ 10:28 താരത​മ്യം ചെയ്യുക.

കെട്ടി​യാ​ലും . . . അഴിച്ചാ​ലും: അഥവാ “പൂട്ടി​യാ​ലും . . . തുറന്നാ​ലും.” ചില പ്രവർത്ത​ന​ങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവ​വി​കാ​സ​ങ്ങളെ തടയു​ന്ന​തോ അനുവ​ദി​ക്കു​ന്ന​തോ ആയ തീരു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണു തെളി​വ​നു​സ​രിച്ച്‌ ഇതു സൂചി​പ്പി​ക്കു​ന്നത്‌.​—മത്ത 18:18-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു താരത​മ്യം ചെയ്യുക.

അതിനു മുമ്പേ . . . കെട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും . . . അതിനു മുമ്പേ . . . അഴിച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും: അസാധാ​ര​ണ​മായ രീതി​യിൽ ഗ്രീക്കു​ക്രി​യകൾ കൂട്ടി​ച്ചേർക്കുന്ന ഒരു വ്യാക​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യാ​ണു മൂലഭാ​ഷ​യിൽ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. അതു സൂചി​പ്പി​ക്കു​ന്നത്‌, സ്വർഗ​ത്തിൽ ഒരു തീരു​മാ​നം എടുത്ത​ശേ​ഷ​മാ​യി​രി​ക്കും പത്രോസ്‌ അതേ തീരു​മാ​നം (“നീ . . . എന്തു കെട്ടി​യാ​ലും;” “നീ . . . എന്ത്‌ അഴിച്ചാ​ലും”) എടുക്കുക എന്നാണ്‌. അല്ലാതെ ആദ്യം തീരു​മാ​നം എടുക്കു​ന്നതു പത്രോസ്‌ ആയിരി​ക്കില്ല. മത്ത 18:18-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു താരത​മ്യം ചെയ്യുക.

നിങ്ങൾ . . . എന്തു കെട്ടി​യാ​ലും . . . അഴിച്ചാ​ലും: സാധ്യ​ത​യ​നു​സ​രിച്ച്‌, ‘കെട്ടുക’ എന്ന പദത്തിന്റെ ഇവിടു​ത്തെ അർഥം “കുറ്റക്കാ​ര​നാ​യി കാണുക; കുറ്റക്കാ​ര​നെന്നു കണ്ടെത്തുക” എന്നെല്ലാ​മാണ്‌. ‘അഴിക്കുക’ എന്നതിന്റെ അർഥം “കുറ്റവി​മു​ക്ത​നാ​ക്കുക; നിരപ​രാ​ധി​യെന്നു കണ്ടെത്തുക” എന്നും. “നിങ്ങൾ” എന്ന സർവനാ​മം ബഹുവ​ച​ന​രൂ​പ​ത്തി​ലാണ്‌ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. അതു സൂചി​പ്പി​ക്കു​ന്നത്‌ അത്തരം തീരു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തിൽ പത്രോസ്‌ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള​വ​രും ഉൾപ്പെ​ടും എന്നാണ്‌.​—മത്ത 16:19-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു താരത​മ്യം ചെയ്യുക.

അതിനു മുമ്പേ . . . കെട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും . . . അതിനു മുമ്പേ . . . അഴിച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും: അസാധാ​ര​ണ​മായ രീതി​യിൽ ഗ്രീക്കു​ക്രി​യകൾ കൂട്ടി​ച്ചേർക്കുന്ന ഒരു വ്യാക​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യാ​ണു മൂലഭാ​ഷ​യിൽ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. അതു സൂചി​പ്പി​ക്കു​ന്നത്‌, സ്വർഗ​ത്തിൽ ഒരു തീരു​മാ​നം എടുത്ത​ശേ​ഷ​മാ​യി​രി​ക്കും ശിഷ്യ​ന്മാർ അതേ തീരു​മാ​നം (“നിങ്ങൾ . . . എന്തു കെട്ടി​യാ​ലും;” “നിങ്ങൾ . . . എന്ത്‌ അഴിച്ചാ​ലും”) എടുക്കുക എന്നാണ്‌. ഏതു കാര്യ​ത്തി​ലും ആദ്യം തീരു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ന്നതു ശിഷ്യ​ന്മാ​രല്ല സ്വർഗ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്നും, ശിഷ്യ​ന്മാർ എടുക്കുന്ന ഏതൊരു തീരു​മാ​ന​വും നേര​ത്തേ​തന്നെ ദൈവം (“സ്വർഗം”) വെച്ചി​ട്ടുള്ള തത്ത്വങ്ങ​ളു​ടെ അടിസ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും നമുക്കു മനസ്സി​ലാ​ക്കാം. ഭൂമി​യിൽ എടുത്ത ഒരു തീരു​മാ​നത്തെ സ്വർഗം പിന്തു​ണ​യ്‌ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചോ സ്ഥിരീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചോ അല്ല ഇവിടെ പറയു​ന്നത്‌. മറിച്ച്‌ ശിഷ്യ​ന്മാർക്കു സ്വർഗ​ത്തിൽനിന്ന്‌ മാർഗ​നിർദേശം ലഭിക്കു​മെ​ന്നാണ്‌ അതിന്‌ അർഥം. ഭൂമി​യിൽ എടുക്കുന്ന തീരു​മാ​നങ്ങൾ അതി​നോ​ടകം സ്വർഗ​ത്തിൽ എടുത്ത തീരു​മാ​ന​വു​മാ​യി യോജി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കിൽ അത്തരത്തി​ലുള്ള സ്വർഗീ​യ​വ​ഴി​ന​ട​ത്തി​പ്പു കൂടിയേ തീരൂ എന്ന വസ്‌തു​ത​യാ​ണു യേശു​വി​ന്റെ വാക്കുകൾ എടുത്തു​കാ​ട്ടു​ന്നത്‌.​—മത്ത 16:19-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു താരത​മ്യം ചെയ്യുക.

77 തവണ: അക്ഷ. “ഏഴ്‌ എഴുപതു തവണ.“ ഈ ഗ്രീക്കു പദപ്ര​യോ​ഗ​ത്തിന്‌, “7-ഉം 70-ഉം” (77 തവണ) എന്നോ “7-നെ 70 കൊണ്ട്‌ ഗുണി​ച്ചത്‌” (490 തവണ) എന്നോ അർഥം വരാം. ഇതേ പദപ്ര​യോ​ഗം സെപ്‌റ്റു​വ​ജി​ന്റിഉൽ 4:24-ലും കാണാം. ആ വാക്യ​ത്തി​ന്റെ എബ്രാ​യ​പാ​ഠ​ത്തിൽ കാണു​ന്നത്‌ “77 ഇരട്ടി” എന്നായ​തു​കൊണ്ട്‌ ഇവിടു​ത്തെ “77 തവണ” എന്ന പരിഭാഷ ശരിയാ​ണെന്നു കരുതാം. ഈ പദപ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ അർഥം ഇതിൽ ഏതുമാ​യി​ക്കൊ​ള്ളട്ടെ, ഏഴ്‌ എന്ന സംഖ്യ​യു​ടെ ആവർത്തനം ധ്വനി​പ്പി​ക്കു​ന്നത്‌ “അനന്തമാ​യി,” “പരിധി​യി​ല്ലാ​തെ” എന്ന ആശയമാണ്‌. പത്രോസ്‌ 7 തവണ എന്നു പറഞ്ഞത്‌ 77 ആക്കിയ​തി​ലൂ​ടെ യേശു ഉദ്ദേശി​ച്ചത്‌, ക്ഷമിക്കുന്ന കാര്യ​ത്തിൽ തന്റെ അനുഗാ​മി​കൾ സ്വന്തമാ​യി പരിധി​കൾ നിശ്ചയി​ക്ക​രുത്‌ എന്നായി​രു​ന്നു. അതേസ​മയം ബാബി​ലോ​ണി​യൻ തൽമൂദ്‌ (യോമ 86ബി) ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: “ഒരാൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ഒരു തെറ്റു ചെയ്‌താൽ അയാ​ളോ​ടു ക്ഷമിക്കും. എന്നാൽ നാലാം തവണ ക്ഷമിക്കില്ല.”

100 ദിനാറെ: 10,000 താലന്തി​നോ​ടുള്ള (6,00,00,000 ദിനാറെ) താരത​മ്യ​ത്തിൽ 100 ദിനാറെ വലിയ തുകയ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അത്‌ അത്ര നിസ്സാ​ര​മായ സംഖ്യ​യ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. കാരണം ഒരു കൂലി​പ്പ​ണി​ക്കാ​രന്റെ 100 ദിവസത്തെ കൂലിക്കു തുല്യ​മാ​യി​രു​ന്നു അത്‌.​—അനു. ബി14 കാണുക.

10,000 താലന്ത്‌: വെറും ഒരു താലന്ത്‌ എന്നു പറയു​ന്നത്‌, ഒരു സാധാരണ കൂലി​പ്പ​ണി​ക്കാ​രന്റെ ഏകദേശം 20 വർഷത്തെ കൂലിക്കു തുല്യ​മാ​യി​രു​ന്നി​രി​ക്കാം. അതു​കൊ​ണ്ടു​തന്നെ ആയിര​ക്ക​ണ​ക്കി​നു മനുഷ്യാ​യുസ്സ്‌ പണി​യെ​ടു​ത്താൽ മാത്രമേ ഒരു കൂലി​പ്പ​ണി​ക്കാ​രന്‌ അത്രയും വലിയ ഒരു കടം വീട്ടാ​നാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. ആ കടം വീട്ടു​ന്നതു തികച്ചും അസാധ്യ​മാ​ണെന്നു കാണി​ക്കാൻ യേശു ഇവിടെ അതിശ​യോ​ക്തി അലങ്കാരം ഉപയോ​ഗി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെന്നു വ്യക്തം. 10,000 താലന്ത്‌ വെള്ളി എന്നത്‌ 6,00,00,000 ദിനാ​റെക്കു തുല്യ​മാ​യി​രു​ന്നു.​—മത്ത 18:28-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പും പദാവ​ലി​യിൽ “താലന്ത്‌” എന്നതും അനു. ബി14-ഉം കാണുക.

യേശു​വി​നെ വണങ്ങി: അഥവാ “യേശു​വി​നെ കുമ്പിട്ട്‌ നമസ്‌ക​രി​ച്ചു; യേശു​വി​നെ ആദരിച്ചു.” പ്രവാ​ച​ക​ന്മാ​രെ​യോ രാജാ​ക്ക​ന്മാ​രെ​യോ ദൈവ​ത്തി​ന്റെ മറ്റു പ്രതി​നി​ധി​ക​ളെ​യോ കണ്ടപ്പോൾ ആളുകൾ അവരുടെ മുന്നിൽ കുമ്പി​ട്ട​താ​യി എബ്രാ​യ​തി​രു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളി​ലും പറഞ്ഞി​ട്ടുണ്ട്‌. (1ശമു 25:23, 24; 2ശമു 14:4-7; 1രാജ 1:16; 2രാജ 4:36, 37) ആളുകളെ സുഖ​പ്പെ​ടു​ത്താൻ കഴിവുള്ള, ദൈവ​ത്തി​ന്റെ ഒരു പ്രതി​നി​ധി​യോ​ടാ​ണു താൻ സംസാ​രി​ക്കു​ന്ന​തെന്നു സാധ്യ​ത​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ ആ മനുഷ്യ​നു മനസ്സി​ലാ​യി​രു​ന്നു. യഹോ​വ​യു​ടെ നിയു​ക്ത​രാ​ജാ​വി​നു മുന്നിൽ ആദരസൂ​ച​ക​മാ​യി കുമ്പി​ടു​ന്നത്‌ ഉചിത​മാ​യി​രു​ന്നു.​—മത്ത 9:18; ഇവിടെ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ത്തെ​ക്കു​റിച്ച്‌ കൂടുതൽ അറിയാൻ മത്ത 2:2-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

വണങ്ങാൻ: അഥവാ “കുമ്പിട്ട്‌ നമസ്‌ക​രി​ക്കാൻ.” ഗ്രീക്കിൽ പ്രൊ​സ്‌കി​നി​യോ. ഒരു ദൈവത്തെ അഥവാ ഏതെങ്കി​ലും ദേവീ​ദേ​വ​ന്മാ​രെ ആരാധി​ക്കുക എന്ന്‌ അർഥം വരുന്നി​ടത്ത്‌ ഈ ഗ്രീക്കു ക്രിയാപദം, “ആരാധി​ക്കുക” എന്നാണു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. എന്നാൽ ഇവിടെ “ജൂതന്മാ​രു​ടെ രാജാ​വാ​യി പിറന്നവ”നെ കാണാ​നാ​ണു ജ്യോ​ത്സ്യ​ന്മാർ വന്നത്‌. അതു​കൊണ്ട്‌ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യ​രാ​ജാ​വി​നെ വണങ്ങു​ന്ന​തോ അദ്ദേഹ​ത്തോട്‌ ആദരവ്‌ കാണി​ക്കു​ന്ന​തോ ആണ്‌ ഉദ്ദേശി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെന്നു വ്യക്തം, അല്ലാതെ ഒരു ദൈവത്തെ ആരാധി​ക്കു​ന്നതല്ല. പടയാ​ളി​കൾ പരിഹാ​സ​ത്തോ​ടെ യേശു​വി​നെ “ജൂതന്മാ​രു​ടെ രാജാവേ” എന്നു വിളിച്ച്‌ ‘വണങ്ങു​ന്ന​താ​യി’ പറയുന്ന മർ 15:18, 19 വാക്യ​ങ്ങ​ളി​ലും സമാന​മായ അർഥത്തി​ലാണ്‌ ഈ വാക്ക്‌ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌.​—മത്ത 18:26-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

താണു​വ​ണ​ങ്ങി: അഥവാ “കുമ്പിട്ട്‌ നമസ്‌ക​രി​ച്ചു; ആദരവ്‌ കാണിച്ചു.” ഒരു ദൈവ​ത്തെ​യോ ദേവ​നെ​യോ ആരാധി​ക്കുക എന്ന്‌ അർഥം വരുന്നി​ടത്ത്‌ പ്രൊ​സ്‌കി​നി​യോ എന്ന ഗ്രീക്കു​ക്രിയ “ആരാധി​ക്കുക” എന്നാണു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. എന്നാൽ ഒരു അടിമ തന്റെ മേൽ അധികാ​ര​മുള്ള വ്യക്തി​യോട്‌ ആദരവും കീഴ്‌പെ​ട​ലും കാണി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​യാണ്‌ ഇവിടെ ഈ പദം അർഥമാ​ക്കു​ന്നത്‌.​—മത്ത 2:2; 8:2 എന്നിവ​യു​ടെ പഠനക്കു​റി​പ്പു​കൾ കാണുക.

കടം എഴുതി​ത്തള്ളി: അഥവാ “അയാളു​ടെ കടം (വായ്‌പ) ക്ഷമിച്ചു.” ആലങ്കാ​രി​കാർഥ​ത്തിൽ കടങ്ങൾക്കു പാപങ്ങളെ കുറി​ക്കാ​നാ​കും.​—മത്ത 6:12-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

കടങ്ങൾ: പാപങ്ങളെ കുറി​ക്കു​ന്നു. ആരോ​ടെ​ങ്കി​ലും പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ആ വ്യക്തിക്ക്‌ ഒരു കടം കൊടു​ത്തു​തീർക്കാ​നു​ള്ള​തു​പോ​ലെ​യാണ്‌ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി​യോ​ടു കടപ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യാണ്‌. അതു​കൊ​ണ്ടു​തന്നെ അയാൾ ആ വ്യക്തി​യു​ടെ ക്ഷമ തേടേ​ണ്ട​തുണ്ട്‌. ഒരാൾ തന്നോടു കടപ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രോട്‌, അതായത്‌ തന്നോടു പാപം ചെയ്‌ത​വ​രോട്‌, ക്ഷമിച്ചാൽ മാത്രമേ അയാൾക്കു ദൈവ​ത്തി​ന്റെ ക്ഷമ കിട്ടു​ക​യു​ള്ളൂ.​—മത്ത 6:14, 15; 18:35; ലൂക്ക 11:4.

100 ദിനാറെ: 10,000 താലന്തി​നോ​ടുള്ള (6,00,00,000 ദിനാറെ) താരത​മ്യ​ത്തിൽ 100 ദിനാറെ വലിയ തുകയ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും അത്‌ അത്ര നിസ്സാ​ര​മായ സംഖ്യ​യ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. കാരണം ഒരു കൂലി​പ്പ​ണി​ക്കാ​രന്റെ 100 ദിവസത്തെ കൂലിക്കു തുല്യ​മാ​യി​രു​ന്നു അത്‌.​—അനു. ബി14 കാണുക.

നിന്റെ കടമൊ​ക്കെ ഞാൻ എഴുതി​ത്ത​ള്ളി​യി​ല്ലേ?: അഥവാ “നിന്റെ കടമൊ​ക്കെ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചി​ല്ലേ?”​—മത്ത 6:12-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

ക്ഷമിക്കുക: ഈ ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ത്തി​ന്റെ അക്ഷരാർഥം “വിട്ടു​ക​ള​യുക” എന്നാ​ണെ​ങ്കി​ലും അതിനു മത്ത 18:27, 32 വാക്യ​ങ്ങ​ളിൽ കാണു​ന്ന​തു​പോ​ലെ “ഒരു കടം എഴുതി​ത്ത​ള്ളുക” എന്ന അർഥവും വരാം.

ഞങ്ങളെ ഉപദ്ര​വി​ക്കാൻ: ഇതി​നോ​ടു ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രീക്കു​പ​ദ​മാ​ണു മത്ത 18:34-ൽ ‘ജയില​ധി​കാ​രി​കൾ’ എന്നു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. അതു​കൊണ്ട്‌ ഇവിടെ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന ‘ഉപദ്ര​വി​ക്കുക’ എന്ന പദം, ലൂക്ക 8:31-ലെ സമാന്ത​ര​വി​വ​ര​ണ​ത്തിൽ കാണുന്ന ‘അഗാധ​ത്തിൽ’ അടയ്‌ക്കു​ന്ന​തി​നെ അഥവാ തളച്ചി​ടു​ന്ന​തി​നെ ആയിരി​ക്കാം കുറി​ക്കു​ന്നത്‌.

ജയില​ധി​കാ​രി​കൾ: ബസാനി​സ്റ്റസ്‌ എന്ന ഗ്രീക്കു​പ​ദ​മാ​ണു “ജയില​ധി​കാ​രി​കൾ” എന്നു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. അതിന്റെ അടിസ്ഥാ​നാർഥം “ദണ്ഡിപ്പി​ക്കു​ന്നവർ” എന്നാണ്‌. ജയില​ധി​കാ​രി​കൾ പലപ്പോ​ഴും തടവു​കാ​രെ ക്രൂര​മായ പീഡന​മു​റ​കൾക്കു വിധേ​യ​രാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു എന്നതാ​യി​രി​ക്കാം ഇതിനു കാരണം. എന്നാൽ തടവു​കാ​രെ ക്രൂര​മാ​യി ഉപദ്ര​വി​ച്ചാ​ലും ഇല്ലെങ്കി​ലും, പൊതു​വേ എല്ലാ ജയില​ധി​കാ​രി​ക​ളെ​യും കുറി​ക്കാൻ ഈ പദം പിന്നീട്‌ ഉപയോ​ഗി​ച്ചു​തു​ടങ്ങി. തടവു​തന്നെ ഒരു പീഡന​മാ​യി കണക്കാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​കാം ഇത്‌.​— മത്ത 8:29-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

ദൃശ്യാവിഷ്കാരം

തിരി​കല്ല്‌—മുകളി​ല​ത്തെ​യും താഴ​ത്തെ​യും
തിരി​കല്ല്‌—മുകളി​ല​ത്തെ​യും താഴ​ത്തെ​യും

ഇവിടെ കാണി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന തരം വലിയ തിരി​കല്ലു കഴുത​യെ​പ്പോ​ലുള്ള വളർത്തു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണു തിരി​ച്ചി​രു​ന്നത്‌. ധാന്യം പൊടി​ക്കാ​നും ഒലിവ്‌ ആട്ടാനും അവ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇതിൽ മുകളി​ലത്തെ കല്ലിന്‌ 1.5 മീറ്റ​റോ​ളം (5 അടി) വ്യാസം വരും. അതിലും വ്യാസം കൂടിയ മറ്റൊരു കല്ലിൽവെ​ച്ചാണ്‌ അതു തിരി​ക്കുക.

തിരി​കല്ല്‌
തിരി​കല്ല്‌

ധാന്യം പൊടി​ക്കാ​നും ഒലിവു​കാ​യ്‌കൾ ആട്ടി എണ്ണ എടുക്കാ​നും തിരി​കല്ല്‌ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. കൈ​കൊണ്ട്‌ തിരി​ക്കാ​വുന്ന ചെറിയ തിരി​ക​ല്ലും മൃഗങ്ങ​ളെ​ക്കൊണ്ട്‌ മാത്രം തിരി​ക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയ തിരി​ക​ല്ലും ഉണ്ടായി​രു​ന്നു. ഇത്തരത്തി​ലുള്ള വലി​യൊ​രു തിരി​ക​ല്ലി​ലാ​യി​രി​ക്കാം ഫെലി​സ്‌ത്യർ ശിം​ശോ​നെ​ക്കൊണ്ട്‌ ധാന്യം പൊടി​പ്പി​ച്ചത്‌. (ന്യായ 16:21) മൃഗങ്ങളെ ഉപയോ​ഗിച്ച്‌ തിരി​ക്കുന്ന തിരി​ക​ല്ലു​കൾ ഇസ്രാ​യേ​ലിൽ മാത്രമല്ല റോമൻ സാമ്രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങ​ളി​ലും സർവസാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു.

ഹിന്നോം താഴ്‌വര (ഗീഹെന്ന)
ഹിന്നോം താഴ്‌വര (ഗീഹെന്ന)

ഗ്രീക്കിൽ ഗീഹെന്ന എന്നു വിളി​ക്കുന്ന ഹിന്നോം താഴ്‌വര പുരാ​ത​ന​യ​രു​ശേ​ല​മി​നു തെക്കും തെക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റും ആയി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇടുങ്ങിയ ഒരു താഴ്‌വ​ര​യാണ്‌. യേശു​വി​ന്റെ കാലത്ത്‌, അവിടം ചപ്പുച​വ​റു​കൾ കത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാ​യി​രു​ന്നു. അതു​കൊ​ണ്ടു​തന്നെ ആ പദം സമ്പൂർണ​നാ​ശത്തെ കുറി​ക്കാൻ എന്തു​കൊ​ണ്ടും യോജി​ക്കും.

ഇടയനും ആടുക​ളും
ഇടയനും ആടുക​ളും

ഒരു ഇടയന്റെ ജീവിതം പൊതു​വേ ബുദ്ധി​മു​ട്ടു നിറഞ്ഞ​താ​യി​രു​ന്നു. ചൂടും തണുപ്പും സഹിക്കണം, രാത്രി​ക​ളിൽ ഉറക്കമി​ള​ച്ചി​രി​ക്കണം. (ഉൽ 31:40; ലൂക്ക 2:8) സിംഹം, ചെന്നായ്‌, കരടി എന്നീ ഇരപി​ടി​യ​ന്മാ​രിൽനി​ന്നും കള്ളന്മാ​രിൽനി​ന്നും ആട്ടിൻപ​റ്റത്തെ സംരക്ഷി​ക്കുക (ഉൽ 31:39; 1ശമു 17:34-36; യശ 31:4; ആമോ 3:12; യോഹ 10:10-12), ആടുകൾ ചിതറി​പ്പോ​കാ​തെ നോക്കുക (1രാജ 22:17), കാണാ​തെ​പോയ ആടുകളെ തേടി കണ്ടെത്തുക (ലൂക്ക 15:4) എന്നിവ​യെ​ല്ലാം ഇടയന്റെ ഉത്തരവാ​ദി​ത്വ​മാ​യി​രു​ന്നു. ആരോ​ഗ്യ​മി​ല്ലാത്ത ആട്ടിൻകു​ട്ടി​ക​ളെ​യും ക്ഷീണിച്ച്‌ തളർന്ന​വ​യെ​യും അദ്ദേഹം തന്റെ കൈയി​ലോ (യശ 40:11) തോള​ത്തോ എടുക്കും. രോഗ​മു​ള്ള​തി​നെ​യും പരിക്കു​പ​റ്റി​യ​തി​നെ​യും ശുശ്രൂ​ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന​തും ഇടയനാണ്‌. (യഹ 34:3, 4; സെഖ 11:16) ബൈബിൾ പലപ്പോ​ഴും ഇടയന്മാ​രെ​യും അവർ ചെയ്‌തി​രുന്ന ജോലി​യെ​യും കുറിച്ച്‌ ആലങ്കാ​രി​ക​മാ​യി പറഞ്ഞി​ട്ടുണ്ട്‌. ഉദാഹ​ര​ണ​ത്തിന്‌ തന്റെ ആടുകളെ, അതായത്‌ തന്റെ ജനത്തെ സ്‌നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ പരിപാ​ലി​ക്കുന്ന ഒരു ഇടയനാ​യി യഹോ​വയെ ബൈബിൾ വരച്ചു​കാ​ട്ടു​ന്നു. (സങ്ക 23:1-6; 80:1; യിര 31:10; യഹ 34:11-16; 1പത്ര 2:25) ‘വലിയ ഇടയൻ’ (എബ്ര 13:20) എന്നും ‘മുഖ്യ​യി​ടയൻ’ എന്നും ബൈബിൾ വിളി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന യേശു​വി​ന്റെ മാർഗ​നിർദേ​ശ​ത്തിൻകീ​ഴിൽ ക്രിസ്‌തീ​യ​സ​ഭ​യി​ലെ മേൽവി​ചാ​ര​ക​ന്മാർ ദൈവ​ത്തി​ന്റെ ആട്ടിൻകൂ​ട്ടത്തെ മേയ്‌ക്കു​ന്നു. മനസ്സോ​ടെ​യും അതീവ​താ​ത്‌പ​ര്യ​ത്തോ​ടെ​യും നിസ്സ്വാർഥ​മാ​യാണ്‌ അവർ അതു ചെയ്യു​ന്നത്‌.—1പത്ര 5:2-4