മത്തായി എഴുതിയത്‌ 13:1-58

13  അന്നു യേശു വീട്ടിൽനിന്ന്‌ ഇറങ്ങി കടൽത്തീരത്ത്‌ ചെന്ന്‌ ഇരുന്നു.  വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം യേശുവിന്റെ അടുത്ത്‌ വന്നുകൂടി. അതുകൊണ്ട്‌ യേശു ഒരു വള്ളത്തിൽ കയറി ഇരുന്നു. ജനക്കൂട്ടം കടൽത്തീരത്ത്‌ നിന്നു.+  യേശു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ+ ഉപയോഗിച്ച്‌ പല കാര്യങ്ങളും അവരോടു പറഞ്ഞു: “ഒരു വിതക്കാരൻ വിത്തു വിതയ്‌ക്കാൻ പോയി.+  വിതയ്‌ക്കുമ്പോൾ വിത്തുകളിൽ കുറെ വഴിയരികെ വീണു. പക്ഷികൾ വന്ന്‌ അവ തിന്നുകളഞ്ഞു.+  ചിലത്‌, അധികം മണ്ണില്ലാത്ത പാറസ്ഥലത്ത്‌ വീണു. മണ്ണിന്‌ ആഴമില്ലായിരുന്നതുകൊണ്ട്‌ അവ പെട്ടെന്നു മുളച്ചുപൊങ്ങിയെങ്കിലും+  സൂര്യൻ ഉദിച്ചപ്പോൾ വെയിലേറ്റ്‌ വാടി. വേരില്ലാത്തതുകൊണ്ട്‌ അവ ഉണങ്ങിപ്പോയി.  മറ്റു ചിലതു മുൾച്ചെടികൾക്കിടയിൽ വീണു. മുൾച്ചെടികൾ വളർന്ന്‌ അവയെ ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞു.+  വേറെ ചിലതു നല്ല മണ്ണിൽ വീണ്‌ ഫലം കായ്‌ച്ചു; ചിലത്‌ 100 മേനിയും ചിലത്‌ 60 മേനിയും വേറെ ചിലത്‌ 30 മേനിയും വിളവ്‌ നൽകി.+  ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ.”+ 10  ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ അടുത്ത്‌ ചെന്ന്‌, “അങ്ങ്‌ എന്തിനാണ്‌ അവരോടു ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്‌ സംസാരിക്കുന്നത്‌ ”+ എന്നു ചോദിച്ചു. 11  യേശു അവരോടു പറഞ്ഞു: “സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ പാവനരഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.+ പക്ഷേ അവരെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. 12  ഉള്ളവനു കൂടുതൽ കൊടുക്കും; അവനു സമൃദ്ധിയുണ്ടാകും. എന്നാൽ ഇല്ലാത്തവന്റെ പക്കൽനിന്ന്‌ ഉള്ളതുംകൂടെ എടുത്തുകളയും.+ 13  അതുകൊണ്ടാണ്‌ ഞാൻ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്‌ അവരോടു സംസാരിക്കുന്നത്‌. കാരണം അവർ നോക്കുന്നുണ്ട്‌. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട്‌ ഒരു കാര്യവുമില്ല. അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്‌. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട്‌ ഒരു ഗുണവുമില്ല. പറയുന്നതിന്റെ സാരം അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുമില്ല.+ 14  അങ്ങനെ യശയ്യയുടെ ഈ പ്രവചനം അവരിൽ നിറവേറുകയാണ്‌: ‘നിങ്ങൾ കേൾക്കും, പക്ഷേ അതിന്റെ സാരം മനസ്സിലാക്കില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കും, പക്ഷേ കാണില്ല.+ 15  കാരണം ഈ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയം തഴമ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.* ചെവികൊണ്ട്‌ കേൾക്കുന്നെങ്കിലും അവർ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല.* അവർ കണ്ണ്‌ അടച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവർക്കു കണ്ണുകൊണ്ട്‌ കാണാനോ ചെവികൊണ്ട്‌ കേൾക്കാനോ ഒരിക്കലും കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട്‌ കാര്യങ്ങളുടെ സാരം അവർ മനസ്സിലാക്കുകയോ* അവർ മനംതിരിഞ്ഞുവരുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. എനിക്ക്‌ അവരെ സുഖപ്പെടുത്താനുമാകുന്നില്ല.’+ 16  “എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കാണുന്നതുകൊണ്ടും ചെവികൾ കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടും അവ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാണ്‌.+ 17  കാരണം അനേകം പ്രവാചകന്മാരും നീതിമാന്മാരും നിങ്ങൾ കാണുന്നതു കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും കണ്ടില്ല,+ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതു കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും കേട്ടില്ല എന്നു ഞാൻ സത്യമായി നിങ്ങളോടു പറയുന്നു. 18  “ഇനി, വിതയ്‌ക്കുന്നവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം.+ 19  ഒരാൾ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വചനം കേട്ടിട്ട്‌ അതിന്റെ സാരം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിതച്ചതു ദുഷ്ടൻ+ വന്ന്‌ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇതാണു വഴിയരികെ വിതച്ച വിത്ത്‌.+ 20  പാറസ്ഥലത്ത്‌ വിതച്ച വിത്തിന്റെ കാര്യം: ഒരാൾ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്ന ഉടൻതന്നെ അതു സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു.+ 21  എന്നാൽ ഉള്ളിലേക്കു വേര്‌ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട്‌ കുറച്ച്‌ സമയത്തേക്കു മാത്രമേ അതു നിലനിൽക്കൂ. ദൈവവചനത്തിന്റെ പേരിൽ കഷ്ടതയോ ഉപദ്രവമോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അയാൾ പെട്ടെന്നു വീണുപോകുന്നു. 22  മുൾച്ചെടികൾക്കിടയിൽ വിതച്ച വിത്തിന്റെ കാര്യമോ: ഒരാൾ ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നെങ്കിലും ഈ വ്യവസ്ഥിതിയിലെ ഉത്‌കണ്‌ഠകളും+ ധനത്തിന്റെ വഞ്ചകശക്തിയും* വചനത്തെ ഞെരുക്കി അതിനെ* ഫലശൂന്യമാക്കുന്നു.+ 23  നല്ല മണ്ണിൽ വിതച്ചതോ, ഒരാൾ ദൈവവചനം കേട്ട്‌ അതിന്റെ സാരം മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്‌. അതു ഫലം കായ്‌ച്ച്‌ ചിലത്‌ 100 മേനിയും ചിലത്‌ 60 മേനിയും വേറെ ചിലത്‌ 30 മേനിയും വിളവ്‌ തരുന്നു.”+ 24  യേശു അവരോടു മറ്റൊരു ദൃഷ്ടാന്തം പറഞ്ഞു: “സ്വർഗരാജ്യത്തെ, തന്റെ വയലിൽ നല്ല വിത്തു വിതച്ച ഒരു മനുഷ്യനോട്‌ ഉപമിക്കാം.+ 25  ആളുകൾ ഉറക്കമായപ്പോൾ അയാളുടെ ശത്രു വന്ന്‌ ഗോതമ്പിന്റെ ഇടയിൽ കളകൾ വിതച്ചിട്ട്‌ പൊയ്‌ക്കളഞ്ഞു. 26  ഗോതമ്പു മുളച്ച്‌ വളർന്ന്‌ കതിരായപ്പോഴേക്കും കളകളും വളർന്നുവന്നു. 27  അപ്പോൾ വീട്ടുകാരന്റെ അടിമകൾ വന്ന്‌ ചോദിച്ചു: ‘യജമാനനേ, നല്ല വിത്തല്ലേ അങ്ങ്‌ വയലിൽ വിതച്ചത്‌? പിന്നെ കളകൾ എങ്ങനെ വന്നു?’ 28  അയാൾ അവരോട്‌, ‘ഇത്‌ ഒരു ശത്രുവിന്റെ പണിയാണ്‌ ’+ എന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ, ‘ഞങ്ങൾ ചെന്ന്‌ അതു പറിച്ചുകൂട്ടണോ’ എന്നു ചോദിച്ചു. 29  അയാൾ പറഞ്ഞു: ‘വേണ്ടാ; കളകൾ പറിക്കുമ്പോൾ ഗോതമ്പുംകൂടെ പിഴുതുപോരും. 30  കൊയ്‌ത്തുവരെ രണ്ടും ഒന്നിച്ച്‌ വളരട്ടെ. ആ സമയത്ത്‌ ഞാൻ കൊയ്‌ത്തുകാരോട്‌, ആദ്യം കളകൾ പറിച്ചുകൂട്ടി ചുട്ടുകളയേണ്ടതിനു കെട്ടുകളാക്കാനും പിന്നെ ഗോതമ്പ്‌ എന്റെ സംഭരണശാലയിൽ ശേഖരിക്കാനും പറയും.’”+ 31  യേശു അവരോടു മറ്റൊരു ദൃഷ്ടാന്തം പറഞ്ഞു: “സ്വർഗരാജ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ വയലിൽ വിതച്ച കടുകുമണിപോലെയാണ്‌.+ 32  വിത്തുകളിൽവെച്ച്‌ ഏറ്റവും ചെറുതാണെങ്കിലും അതു വളർന്ന്‌ തോട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള ഒരു മരമായിത്തീരുന്നു. ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾ വന്ന്‌ അതിന്റെ കൊമ്പുകളിൽ ചേക്കേറുന്നു.” 33  വേറെയും ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം യേശു അവരോടു പറഞ്ഞു: “സ്വർഗരാജ്യം പുളിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാവുപോലെയാണ്‌. ഒരു സ്‌ത്രീ അത്‌ എടുത്ത്‌ മൂന്നു സെയാ മാവിൽ കലർത്തിവെച്ചു; അങ്ങനെ അതു മുഴുവൻ പുളിച്ചു.”+ 34  യേശു ഇതൊക്കെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണു ജനക്കൂട്ടത്തോടു പറഞ്ഞത്‌. ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കൂടാതെ യേശു അവരോട്‌ ഒന്നും പറയാറില്ലായിരുന്നു.+ 35  അങ്ങനെ ഈ പ്രവാചകവചനം നിറവേറി: “ഞാൻ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്‌ സംസാരിക്കും. തുടക്കംമുതൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവ ഞാൻ പ്രസിദ്ധമാക്കും.”+ 36  ജനക്കൂട്ടത്തെ പറഞ്ഞയച്ചശേഷം യേശു വീട്ടിലേക്കു പോയി. അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അകത്ത്‌ ചെന്ന്‌, “വയലിലെ കളകളുടെ ദൃഷ്ടാന്തം ഞങ്ങൾക്കു വിശദീകരിച്ചുതരാമോ” എന്നു ചോദിച്ചു. 37  അപ്പോൾ യേശു അവരോടു പറഞ്ഞു: “നല്ല വിത്തു വിതയ്‌ക്കുന്നവൻ മനുഷ്യപുത്രൻ. 38  വയൽ ലോകം.+ നല്ല വിത്തു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ. കളകളോ ദുഷ്ടന്റെ പുത്രന്മാർ.+ 39  കളകൾ വിതച്ച ശത്രു പിശാച്‌. കൊയ്‌ത്ത്‌, വ്യവസ്ഥിതിയുടെ അവസാനകാലം. കൊയ്യുന്നവർ ദൂതന്മാർ. 40  കളകൾ പറിച്ചുകൂട്ടി തീയിലിട്ട്‌ ചുട്ടുകളയുന്നതുപോലെതന്നെ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ അവസാനകാലത്ത്‌ സംഭവിക്കും.+ 41  മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ ദൂതന്മാരെ അയയ്‌ക്കും; ആളുകളെ പാപത്തിൽ വീഴിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും നിയമലംഘകരെയും അവർ അവന്റെ രാജ്യത്തുനിന്ന്‌ ശേഖരിച്ച്‌ 42  തീച്ചൂളയിലേക്ക്‌ എറിഞ്ഞുകളയും.+ അവിടെ കിടന്ന്‌ അവർ കരഞ്ഞ്‌ നിരാശയോടെ പല്ലിറുമ്മും. 43  അന്നു നീതിമാന്മാർ തങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ സൂര്യനെപ്പോലെ പ്രകാശിക്കും.+ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ. 44  “സ്വർഗരാജ്യം വയലിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു നിധിപോലെയാണ്‌. ഒരു മനുഷ്യൻ അതു കണ്ടപ്പോൾ അവിടെത്തന്നെ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചിട്ട്‌ സന്തോഷത്തോടെ പോയി തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ്‌ ആ വയൽ വാങ്ങി.+ 45  “കൂടാതെ, സ്വർഗരാജ്യം മേന്മയേറിയ മുത്തുകൾ തേടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാരിയെപ്പോലെയാണ്‌. 46  അയാൾ വിലയേറിയ ഒരു മുത്തു കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ പോയി ഉടൻതന്നെ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ്‌ അതു വാങ്ങി.+ 47  “സ്വർഗരാജ്യം, കടലിലേക്ക്‌ ഇറക്കുന്ന ഒരു വലപോലെയുമാണ്‌, എല്ലാ തരം മീനുകളെയും പിടിക്കുന്ന ഒരു വല! 48  അതു നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അതു വലിച്ച്‌ കരയ്‌ക്കു കയറ്റി. പിന്നെ അവർ അവിടെ ഇരുന്ന്‌ കൊള്ളാവുന്നവയെയെല്ലാം+ പാത്രങ്ങളിൽ ശേഖരിച്ച്‌ കൊള്ളാത്തവയെ+ എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞു. 49  അങ്ങനെതന്നെയായിരിക്കും വ്യവസ്ഥിതിയുടെ അവസാനകാലത്തും സംഭവിക്കുന്നത്‌.+ ദൂതന്മാർ ചെന്ന്‌ നീതിമാന്മാരുടെ ഇടയിൽനിന്ന്‌ ദുഷ്ടന്മാരെ വേർതിരിച്ച്‌ 50  തീച്ചൂളയിലേക്ക്‌ എറിഞ്ഞുകളയും. അവിടെ കിടന്ന്‌ അവർ കരഞ്ഞ്‌ നിരാശയോടെ പല്ലിറുമ്മും. 51  “ഈ കാര്യങ്ങളുടെയെല്ലാം സാരം നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലായോ” എന്ന്‌ യേശു ചോദിച്ചപ്പോൾ, “മനസ്സിലായി” എന്ന്‌ അവർ പറഞ്ഞു. 52  യേശു അവരോടു പറഞ്ഞു: “നിങ്ങൾക്ക്‌ അതു മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക്‌ ഇതുംകൂടെ ഞാൻ പറയാം: സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച്‌ അറിവ്‌ നേടി അതു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏതൊരു ശിഷ്യനും തന്റെ അമൂല്യവസ്‌തുക്കളുടെ ശേഖരത്തിൽനിന്ന്‌ പുതിയതും പഴയതും പുറത്തെടുക്കുന്ന ഒരു വീട്ടുകാരനെപ്പോലെയാണ്‌.” 53  ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞുതീർന്നശേഷം യേശു അവിടെനിന്ന്‌ പോയി. 54  സ്വന്തം നാട്ടിലെത്തിയ+ യേശു സിനഗോഗിൽ ചെന്ന്‌ ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കാൻതുടങ്ങി. അവർ ആശ്ചര്യത്തോടെ പറഞ്ഞു: “ഈ ജ്ഞാനവും അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഇയാൾക്ക്‌ എവിടെനിന്ന്‌ കിട്ടി?+ 55  ഇയാൾ ആ മരപ്പണിക്കാരന്റെ മകനല്ലേ?+ ഇയാളുടെ അമ്മയുടെ പേര്‌ മറിയ എന്നല്ലേ? ഇയാളുടെ സഹോദരന്മാരല്ലേ യാക്കോബും യോസേഫും ശിമോനും യൂദാസും?+ 56  ഇയാളുടെ സഹോദരിമാരെല്ലാം നമ്മുടെകൂടെയില്ലേ? പിന്നെ, ഇയാൾക്ക്‌ ഇതൊക്കെ എവിടെനിന്ന്‌ കിട്ടി?”+ 57  ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ്‌ അവർ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നു.+ എന്നാൽ യേശു അവരോട്‌, “ഒരു പ്രവാചകനെ സ്വന്തം നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും മാത്രമേ ആദരിക്കാതിരിക്കൂ”+ എന്നു പറഞ്ഞു. 58  അവർക്കു വിശ്വാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്‌ യേശു അവിടെ അധികം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്‌തില്ല.

അടിക്കുറിപ്പുകള്‍

അക്ഷ. “തടിച്ചിരിക്കുന്നു.”
അഥവാ “അതു മനസ്സില്ലാമനസ്സോടെയാണ്‌.”
അഥവാ “അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എത്തുകയോ.”
അഥവാ “സമ്പന്നനാകാനുള്ള പ്രലോഭനവും; സമ്പന്നതയുടെ വഞ്ചകമായ ആനന്ദവും.”
മറ്റൊരു സാധ്യത “അയാളെ.” അതായത്‌, “വചനം കേൾക്കുന്നയാളെ.”

പഠനക്കുറിപ്പുകൾ

ഇരുന്നു: ഇതു ജൂതന്മാ​രായ അധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ഒരു രീതിയായിരുന്നു.​—മത്ത 5:1, 2.

കടൽത്തീരത്ത്‌: ഗലീല​ക്ക​ടൽത്തീ​രത്ത്‌ പ്രകൃ​തി​തന്നെ ഒരുക്കിയ, വൃത്താ​കൃ​തി​യി​ലുള്ള നാടക​ശാ​ല​യോ​ടു (ആംഫിതിയേറ്റർ) രൂപസാ​ദൃ​ശ്യ​മുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്‌. കഫർന്ന​ഹൂ​മിന്‌ അടുത്താണ്‌ അത്‌. വള്ളത്തി​ലി​രുന്ന്‌ സംസാ​രി​ക്കുന്ന യേശു​വി​ന്റെ ശബ്ദം ഒരു വലിയ ജനക്കൂ​ട്ട​ത്തി​നു​പോ​ലും നന്നായി കേൾക്കാ​നാ​കുന്ന വിധത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ സ്ഥലത്തിന്റെ കിടപ്പ്‌.

ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ: അഥവാ “ദൃഷ്ടാന്തകഥകൾ.” ഇതിന്റെ ഗ്രീക്കു​പ​ദ​മായ പരബൊ​ളേ​യു​ടെ അക്ഷരാർഥം “അരികിൽ (ചേർത്ത്‌) വെക്കുക” എന്നാണ്‌. ഇതിന്‌ ഒരു ദൃഷ്ടാ​ന്ത​ക​ഥ​യെ​യോ പഴമൊ​ഴി​യെ​യോ ദൃഷ്ടാ​ന്ത​ത്തെ​യോ അർഥമാക്കാനാകും. പലപ്പോ​ഴും യേശു ഒരു കാര്യം വിശദീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നത്‌ അതിനെ സാമ്യ​മുള്ള എന്തി​ന്റെ​യെ​ങ്കി​ലും ‘അരികിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്‌,’ അഥവാ സാമ്യ​മുള്ള എന്തി​നോ​ടെ​ങ്കി​ലും താരത​മ്യം ചെയ്‌തു​കൊണ്ട്‌ ആയിരുന്നു. (മർ 4:30) ധാർമി​ക​മോ ആത്മീയ​മോ ആയ സത്യങ്ങൾ വേർതി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​വുന്ന ഹ്രസ്വ​മായ ദൃഷ്ടാ​ന്ത​ങ്ങ​ളാ​ണു യേശു ഉപയോഗിച്ചത്‌. പലപ്പോ​ഴും അവ സാങ്കൽപ്പികകഥകളായിരുന്നു.

പാറസ്ഥലം: ഇതു കുറിക്കുന്നത്‌, മണ്ണിൽ അവിട​വി​ടെ​യാ​യി പാറകൾ കാണ​പ്പെ​ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയല്ല, മറിച്ച്‌ മണ്ണിന്‌ അധികം ആഴമില്ലാത്ത, മണ്ണിന്‌ അടിയിൽ പാറകൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളെയാണ്‌. സമാന്ത​ര​വി​വ​ര​ണ​മായ ലൂക്ക 8:6-ൽ ചില വിത്തുകൾ “പാറപ്പു​റത്ത്‌ വീണു” എന്നാണു പറയുന്നത്‌. അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ വീഴുന്ന വിത്തു​കൾക്ക്‌ ആഴത്തിൽ വേരോടില്ല. അതു​കൊ​ണ്ടു​തന്നെ ആവശ്യ​മായ ഈർപ്പ​വും ലഭിക്കില്ല.

മുൾച്ചെടികൾക്കിടയിൽ: സാധ്യ​ത​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ യേശു​വി​ന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്‌, വളർന്നു​വ​ലു​തായ മുൾച്ചെടികളല്ല, മറിച്ച്‌ ഉഴുതി​ട്ടി​രി​ക്കുന്ന മണ്ണിൽനിന്ന്‌ നീക്കം ചെയ്യാത്ത കളകളാണ്‌. ഇവ വളർന്ന്‌, പുതു​താ​യി നട്ട വിത്തു​കളെ ഞെരുക്കിക്കളയുമായിരുന്നു.

സത്യമാ​യി: ഗ്രീക്കിൽ അമീൻ. “അങ്ങനെ​യാ​കട്ടെ,” “തീർച്ച​യാ​യും” എന്നൊക്കെ അർഥമുള്ള ആമേൻ എന്ന എബ്രാ​യ​പ​ദ​ത്തി​ന്റെ ലിപ്യ​ന്ത​രണം. ഒരു പ്രസ്‌താ​വ​ന​യോ വാഗ്‌ദാ​ന​മോ പ്രവച​ന​മോ ഉച്ചരി​ക്കു​ന്ന​തി​നു മുമ്പ്‌ യേശു പലപ്പോ​ഴും ഈ പദം ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്‌. പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തികച്ചും സത്യവും ആശ്രയ​യോ​ഗ്യ​വും ആണെന്നു കാണി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു ഇത്‌. വിശു​ദ്ധ​ലി​ഖി​ത​ങ്ങ​ളിൽ “സത്യമാ​യും” (അമീൻ) എന്ന പദം ഈ രീതി​യിൽ ഉപയോ​ഗി​ച്ചതു യേശു മാത്ര​മാ​ണെന്നു പറയ​പ്പെ​ടു​ന്നു. യോഹ​ന്നാ​ന്റെ സുവി​ശേ​ഷ​ത്തിൽ ഉടനീളം മൂലഭാ​ഷ​യിൽ ഈ പദം അടുത്ത​ടുത്ത്‌ ആവർത്തിച്ച്‌ (അമീൻ അമീൻ) ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. അതിനെ മിക്കയി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും “സത്യം​സ​ത്യ​മാ​യി” എന്നാണു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നത്‌.​—യോഹ 1:51.

വ്യവസ്ഥിതി: ഇതിന്റെ ഗ്രീക്കു​പ​ദ​മായ ഏയോൻ എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാ​നാർഥം “യുഗം” എന്നാണ്‌. ഏതെങ്കി​ലും ഒരു കാലഘ​ട്ടത്തെ അല്ലെങ്കിൽ യുഗത്തെ വേർതി​രി​ച്ചു​കാ​ണി​ക്കുന്ന പ്രത്യേ​ക​ത​ക​ളെ​യോ സാഹച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യോ സ്ഥിതി​വി​ശേ​ഷ​ത്തെ​യോ ഇതിനു കുറിക്കാനാകും. ഇവിടെ ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്‌, ഈ വ്യവസ്ഥി​തി​യി​ലെ ജീവി​ത​ത്തി​ന്റെ മുഖമു​ദ്ര​യായ ഉത്‌ക​ണ്‌ഠ​ക​ളോ​ടും പ്രശ്‌ന​ങ്ങ​ളോ​ടും ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ്‌.​—പദാവലി കാണുക.

ഗോത​മ്പി​ന്റെ ഇടയിൽ കളകൾ വിതച്ചു: ഇത്തരത്തിൽ ആരെ​യെ​ങ്കി​ലും ദ്രോ​ഹി​ക്കു​ന്നതു പണ്ടു മധ്യപൂർവ​ദേ​ശത്ത്‌ ഒരു അസാധാരണകാര്യമല്ലായിരുന്നു.

കളകൾ: പുല്ലു​വർഗ​ത്തിൽപ്പെട്ട ഡാർണെൽ (ലോലിയം റ്റെമുലെന്റം) എന്ന ചെടി​യാ​യി​രി​ക്കാം ഇതെന്നാ​ണു പൊതു​വേ കരുതപ്പെടുന്നത്‌. ഈ വിഷ​ച്ചെടി കണ്ടാൽ വളർച്ച​യു​ടെ ആദ്യഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലുള്ള ഗോതമ്പുചെടിപോലിരിക്കും.

ഗോത​മ്പും​കൂ​ടെ പിഴുതുപോരും: കളകളു​ടെ​യും ഗോത​മ്പി​ന്റെ​യും വേരുകൾ അതി​നോ​ടകം കെട്ടുപിണഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. അതു​കൊണ്ട്‌ കളകളെ തിരി​ച്ച​റി​യാൻ പറ്റിയാ​ലും അവ പിഴു​തു​മാ​റ്റി​യാൽ ഗോത​മ്പും അവയോ​ടൊ​പ്പം പോരുമായിരുന്നു.

കളകൾ: പുല്ലു​വർഗ​ത്തിൽപ്പെട്ട ഡാർണെൽ (ലോലിയം റ്റെമുലെന്റം) എന്ന ചെടി​യാ​യി​രി​ക്കാം ഇതെന്നാ​ണു പൊതു​വേ കരുതപ്പെടുന്നത്‌. ഈ വിഷ​ച്ചെടി കണ്ടാൽ വളർച്ച​യു​ടെ ആദ്യഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലുള്ള ഗോതമ്പുചെടിപോലിരിക്കും.

കളകൾ പറിച്ചുകൂട്ടി: വളർച്ച​യെ​ത്തിയ ഡാർണെൽ ചെടി​കളെ (മത്ത 13:25-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.) ഗോത​മ്പു​ചെ​ടി​യിൽനിന്ന്‌ വേർതി​രി​ച്ച​റി​യാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു.

കടുകുമണി: ഇസ്രാ​യേ​ലി​ലെ​ങ്ങും പലതരം കടുകു​ചെ​ടി​കൾ ധാരാ​ള​മാ​യി കാണാം. സാധാ​ര​ണ​യാ​യി കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഇനം, കറുത്ത കടുകാണ്‌ (ബ്രാസിക്ക നൈഗ്ര). വെറും 1-1.6 മി.മീ. വ്യാസ​വും 1 മി.ഗ്രാം ഭാരവും ഉള്ള, താരത​മ്യേന ചെറിയ ഈ വിത്തിൽനിന്ന്‌ കാഴ്‌ച​യ്‌ക്കു മരം​പോ​ലി​രി​ക്കുന്ന ഒരു ചെടി വളരുന്നു. ചിലയി​നം കടുകു​ചെ​ടി​കൾ 4.5 മീ. (15 അടി) വരെ ഉയരത്തിൽ വളരാറുണ്ട്‌.

വിത്തു​ക​ളിൽവെച്ച്‌ ഏറ്റവും ചെറുത്‌: ജൂതഭാ​ഷ​യി​ലെ പുരാ​ത​ന​ലി​ഖി​ത​ങ്ങ​ളിൽ, ഒരു വസ്‌തു തീരെ ചെറു​താ​ണെന്നു കാണി​ക്കാൻ ഒരു അലങ്കാ​ര​പ്ര​യോ​ഗ​മാ​യി കടുകു​മ​ണി​യെ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇന്ന്‌ അതിലും വലുപ്പം കുറഞ്ഞ വിത്തു​ക​ളെ​ക്കു​റിച്ച്‌ നമുക്ക്‌ അറിയാ​മെ​ങ്കി​ലും തെളി​വ​നു​സ​രിച്ച്‌ യേശു​വി​ന്റെ കാലത്ത്‌ ഗലീല​പ്ര​ദേ​ശത്തെ ആളുകൾ കൃഷി​ചെ​യ്‌തി​രുന്ന വിത്തു​ക​ളിൽ ഏറ്റവും ചെറു​താ​യി​രു​ന്നു ഇവ.

പുളി​പ്പി​ക്കാൻ ഉപയോ​ഗി​ക്കുന്ന മാവ്‌: പുളിച്ച മാവിൽനിന്ന്‌ എടുത്തു​മാ​റ്റി​വെ​ക്കുന്ന അല്‌പം മാവാണ്‌ ഇത്‌. പിന്നീട്‌, പുതിയ മാവ്‌ കുഴയ്‌ക്കു​മ്പോൾ പുളി​ച്ചു​പൊ​ങ്ങാ​നാ​യി ഇതും അതിൽ ചേർക്കും. അപ്പമു​ണ്ടാ​ക്കുന്ന സാധാ​ര​ണ​രീ​തി​യെ​ക്കു​റിച്ച്‌ പറയു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു യേശു ഇവിടെ. ‘പുളി​പ്പി​ക്കുന്ന മാവ്‌ ’ എന്ന പദപ്ര​യോ​ഗം പലപ്പോ​ഴും പാപത്തി​ന്റെ​യും വഷളത്ത​ത്തി​ന്റെ​യും പ്രതീ​ക​മാ​യി ബൈബി​ളിൽ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും (മത്ത 16:6-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.) എപ്പോ​ഴും ഇതിന്‌ അത്തരത്തിൽ മോശ​മാ​യൊ​രു അർഥമില്ല. (ലേവ 7:11-15) തെളി​വ​നു​സ​രിച്ച്‌ പുളി​പ്പി​ക്കൽപ്ര​ക്രിയ ഇവിടെ, നല്ല ഒരു സംഗതി​യു​ടെ വ്യാപ​ന​ത്തെ​യാ​ണു കുറിക്കുന്നത്‌.

സെയാ: ഒരു സെയാ = 7.33 ലി.​—പദാവ​ലിയും അനു. ബി14-ഉം കാണുക.

പുളിച്ച മാവ്‌: പലപ്പോ​ഴും വഷളത്ത​ത്തെ​യും പാപ​ത്തെ​യും കുറി​ക്കാൻ ബൈബി​ളിൽ ആലങ്കാ​രി​ക​മാ​യി ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇവിടെ തെറ്റായ ഉപദേ​ശ​ങ്ങളെ അർഥമാ​ക്കു​ന്നു.​—മത്ത 16:12; 1കൊ 5:6-8; മത്ത 13:33-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു താരത​മ്യം ചെയ്യുക.

യഹോവ (തന്റെ പ്രവാ​ച​ക​നി​ലൂ​ടെ) പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിറ​വേ​റേ​ണ്ട​തി​നാണ്‌: മത്തായി​യു​ടെ സുവി​ശേ​ഷ​ത്തിൽ ഇതും സമാന​മായ മറ്റു പ്രയോ​ഗ​ങ്ങ​ളും നിരവധി തവണ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്‌. യേശു​വാ​ണു വാഗ്‌ദ​ത്ത​മി​ശിഹ എന്ന കാര്യം ജൂതന്മാ​രു​ടെ മനസ്സിൽ പതിപ്പി​ക്കാ​നാ​യി​രി​ക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്‌തത്‌.​—മത്ത 2:15, 23; 4:14; 8:17; 12:17; 13:35; 21:4; 26:56; 27:9.

ലോകാ​രം​ഭം: ഇവിടെ കാണുന്ന ‘ആരംഭം’ എന്നതിന്റെ ഗ്രീക്കു​പദം എബ്ര 11:11-ൽ “ഗർഭി​ണി​യാ​കുക” എന്നാണു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. സാധ്യ​ത​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ ഈ വാക്യ​ത്തിൽ ‘ആരംഭം’ എന്ന പദം, ആദാമി​ന്റെ​യും ഹവ്വയു​ടെ​യും മക്കൾ ഗർഭത്തിൽ ഉരുവാ​യ​തി​നെ​യും അവർ ജനിച്ച​തി​നെ​യും ആണ്‌ കുറി​ക്കു​ന്നത്‌. യേശു ‘ലോകാ​രം​ഭത്തെ’ ഹാബേ​ലു​മാ​യി ബന്ധിപ്പി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്‌. സാധ്യ​ത​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ വീണ്ടെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടാ​വുന്ന മനുഷ്യ​വർഗ​ലോ​ക​ത്തി​ലെ ആദ്യമ​നു​ഷ്യ​നാ​ണു ഹാബേൽ. അത്തരത്തിൽ വീണ്ടെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടാ​വുന്നവ​രു​ടെ പേരുകൾ ‘ലോകാ​രം​ഭം​മു​തൽ’ ജീവന്റെ പുസ്‌ത​ക​ത്തിൽ എഴുത​പ്പെടുന്നുണ്ട്‌.​—ലൂക്ക 11:50, 51; വെളി 17:8.

അങ്ങനെ ഈ പ്രവാ​ച​ക​വ​ചനം നിറവേറി: സങ്ക 78:2-ൽനിന്നുള്ള ഉദ്ധരണി​യാണ്‌ ഇത്‌. ആ സങ്കീർത്ത​ന​ത്തിൽ അതിന്റെ രചയി​താവ്‌ (ഈ വാക്യ​ത്തിൽ ‘പ്രവാ​ചകൻ’ എന്നു വിളിച്ചിരിക്കുന്നു.) ഇസ്രാ​യേൽ ജനത​യോ​ടു ദൈവം ഇടപെ​ട്ട​തി​ന്റെ നീണ്ട ചരിത്രം വർണനാ​ത്മ​ക​മാ​യാ​ണു വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. സമാന​മാ​യി യേശുവും, തന്റെ ശിഷ്യ​ന്മാ​രെ​യും തന്നെ അനുഗ​മിച്ച ജനക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​യും പഠിപ്പി​ക്കാ​നാ​യി പറഞ്ഞ ധാരാളം ദൃഷ്ടാ​ന്ത​ങ്ങ​ളിൽ ആലങ്കാ​രി​ക​ഭാഷ നിർലോ​പം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്‌.​—മത്ത 1:22-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

തുടക്കംമുതൽ: മറ്റൊരു സാധ്യത “ലോകം സ്ഥാപിച്ചതുമുതൽ.” “ലോകം” എന്നതി​നുള്ള ഗ്രീക്കു​പദം പ്രത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടുന്ന ഈ പദപ്ര​യോ​ഗ​മാ​ണു ചില പുരാതന കൈ​യെ​ഴു​ത്തു​പ്ര​തി​ക​ളിൽ കാണുന്നത്‌. (മത്ത 25:34-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു താരത​മ്യം ചെയ്യുക.) എന്നാൽ മറ്റു പുരാതന കൈ​യെ​ഴു​ത്തു​പ്ര​തി​ക​ളിൽ ഈ വാക്യ​ത്തിൽ കാണുന്ന “തുടക്കം​മു​തൽ” എന്ന പദപ്രയോഗമാണുള്ളത്‌.

മനുഷ്യ​പു​ത്രൻ: അഥവാ “മനുഷ്യ​ന്റെ പുത്രൻ.” ഈ പദപ്ര​യോ​ഗം സുവി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളിൽ 80-ലധികം തവണ കാണാം. തന്നെത്തന്നെ ഇങ്ങനെ വിശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ, താൻ ഒരു സ്‌ത്രീ​യിൽനിന്ന്‌ ജനിച്ച യഥാർഥ​മ​നു​ഷ്യ​നാ​ണെ​ന്നും അതു​കൊ​ണ്ടു​തന്നെ ആദാമി​നു പകരം​വെ​ക്കാൻ എന്തു​കൊ​ണ്ടും അനു​യോ​ജ്യ​നാ​ണെ​ന്നും യേശു വ്യക്തമാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നി​രി​ക്കാം. അങ്ങനെ മനുഷ്യ​കു​ലത്തെ പാപത്തിൽനി​ന്നും മരണത്തിൽനി​ന്നും വീണ്ടെ​ടു​ക്കാൻ യേശു​വി​നു കഴിയു​മാ​യി​രു​ന്നു. (റോമ 5:12, 14, 15) ഈ പദപ്ര​യോ​ഗം, യേശു​ത​ന്നെ​യാ​ണു മിശിഹ അഥവാ ക്രിസ്‌തു എന്നും തിരി​ച്ച​റി​യി​ച്ചു.​—ദാനി 7:13, 14. പദാവലി കാണുക.

ലോകം: മനുഷ്യ​സ​മൂ​ഹത്തെ മുഴു​വ​നും കുറിക്കുന്നു.

വ്യവസ്ഥിതി: ഇതിന്റെ ഗ്രീക്കു​പ​ദ​മായ ഏയോൻ എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാ​നാർഥം “യുഗം” എന്നാണ്‌. ഏതെങ്കി​ലും ഒരു കാലഘ​ട്ടത്തെ അല്ലെങ്കിൽ യുഗത്തെ വേർതി​രി​ച്ചു​കാ​ണി​ക്കുന്ന പ്രത്യേ​ക​ത​ക​ളെ​യോ സാഹച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യോ സ്ഥിതി​വി​ശേ​ഷ​ത്തെ​യോ ഇതിനു കുറിക്കാനാകും. ഇവിടെ ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്‌, ഈ വ്യവസ്ഥി​തി​യി​ലെ ജീവി​ത​ത്തി​ന്റെ മുഖമു​ദ്ര​യായ ഉത്‌ക​ണ്‌ഠ​ക​ളോ​ടും പ്രശ്‌ന​ങ്ങ​ളോ​ടും ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ്‌.​—പദാവലി കാണുക.

വ്യവസ്ഥി​തി: അഥവാ “യുഗം.” ഗ്രീക്കു​പ​ദ​മായ ഏയോൻ ഇവിടെ അർഥമാ​ക്കു​ന്നത്‌ ഏതെങ്കി​ലും ഒരു കാലഘ​ട്ടത്തെ അല്ലെങ്കിൽ യുഗത്തെ വേർതി​രി​ച്ചു​കാ​ണി​ക്കുന്ന പ്രത്യേ​ക​ത​ക​ളെ​യോ സാഹച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യോ സ്ഥിതി​വി​ശേ​ഷ​ത്തെ​യോ ആണ്‌.​—പദാവ​ലി​യിൽ “വ്യവസ്ഥി​തി(കൾ)” കാണുക.

അവസാ​നി​ക്കാൻപോ​കു​ന്നു: അഥവാ “അവസാ​ന​കാ​ലം.” സുന്റേലയ എന്ന ഗ്രീക്കു​പ​ദ​മാണ്‌ ഇവിടെ കാണു​ന്നത്‌. അതിന്റെ അർഥം “ഒന്നിച്ചുള്ള അവസാനം; സംയു​ക്താ​ന്ത്യം; ഒരുമിച്ച്‌ അവസാ​നി​ക്കുക” എന്നെല്ലാ​മാണ്‌. (മത്ത 13:39, 40, 49; 28:20; എബ്ര 9:26) ഇത്‌ ഒരു കാലഘ​ട്ട​ത്തെ​യാണ്‌ അർഥമാ​ക്കു​ന്നത്‌. ആ സമയത്ത്‌ സംയു​ക്ത​മാ​യി നടക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ മത്ത 24:6, 14 വാക്യ​ങ്ങ​ളിൽ പറഞ്ഞി​രി​ക്കുന്ന സമ്പൂർണ​മായ “അവസാന”ത്തിലേക്കു നയിക്കും. അവിടെ ‘അവസാനം’ എന്നു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നത്‌, ടെലോസ്‌ എന്ന മറ്റൊരു ഗ്രീക്കു​പ​ദ​മാണ്‌.​—മത്ത 24:6, 14 എന്നിവ​യു​ടെ പഠനക്കു​റി​പ്പു​ക​ളും പദാവ​ലി​യിൽ “വ്യവസ്ഥി​തി​യു​ടെ അവസാ​ന​കാ​ലം” എന്നതും കാണുക.

വ്യവസ്ഥിതി: അഥവാ “യുഗം.”​—മത്ത 13:22; 24:3 എന്നിവ​യു​ടെ പഠനക്കു​റി​പ്പു​ക​ളും പദാവ​ലി​യിൽ “വ്യവസ്ഥി​തി​(കൾ)”; “വ്യവസ്ഥി​തി​യു​ടെ അവസാ​ന​കാ​ലം” എന്നിവ​യും കാണുക.

അവസാനകാലം: “അവസാ​ന​കാ​ലം” എന്നു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കുന്ന സുന്റേലയ എന്ന ഗ്രീക്കു​പദം മത്ത 13:40, 49; 24:3; 28:20; എബ്ര 9:26 എന്നീ വാക്യ​ങ്ങ​ളി​ലും കാണുന്നുണ്ട്‌.​—മത്ത 24:3-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പും പദാവ​ലി​യിൽ “വ്യവസ്ഥി​തി​യു​ടെ അവസാ​ന​കാ​ലം” എന്നതും കാണുക.

നിയമ​ലം​ഘ​നം: “നിയമ​ലം​ഘനം” എന്നു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കുന്ന ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ത്തിന്‌ ആളുകൾ നിയമം തെറ്റി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​യും അതിനെ പുച്ഛി​ച്ചു​ത​ള്ളു​ന്ന​തി​നെ​യും അർഥമാ​ക്കാ​നാ​കും. നിയമ​ങ്ങളേ ഇല്ല എന്ന മട്ടിലാ​യി​രി​ക്കും അവരുടെ പെരു​മാ​റ്റം. ബൈബി​ളിൽ ഈ പദം ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നതു ദൈവ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ടുള്ള അവഗണ​നയെ കുറി​ക്കാ​നാണ്‌.​—മത്ത 7:23; 2കൊ 6:14; 2തെസ്സ 2:3-7; 1യോഹ 3:4.

പല്ലിറു​മ്മു​ക: അഥവാ “പല്ലുക​ടി​ക്കുക.” ഈ പ്രയോ​ഗ​ത്തി​നു സങ്കട​ത്തെ​യും നിരാ​ശ​യെ​യും ദേഷ്യ​ത്തെ​യും ഒക്കെ സൂചി​പ്പി​ക്കാ​നാ​കും. അതു വാക്കു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും അക്രമാ​സ​ക്ത​മായ പ്രവർത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും പുറത്തു​വ​രു​ക​യും ചെയ്‌തേ​ക്കാം.

നിരാ​ശ​യോ​ടെ പല്ലിറുമ്മും: മത്ത 8:12-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

തനിക്കുള്ളതെല്ലാം: ഒരു പുരാതന കൈ​യെ​ഴു​ത്തു​പ്രതി ഈ വാക്യ​ത്തിൽ “എല്ലാ; എല്ലാം” എന്നതി​നുള്ള പാന്റ എന്ന ഗ്രീക്കു​പദം വിട്ടു​ക​ള​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ആദ്യകാ​ല​ത്തെ​യും പിൽക്കാ​ല​ത്തെ​യും കൈ​യെ​ഴു​ത്തു​പ്ര​തി​കൾ ആ പദം ഉൾപ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നെ ശക്തമായി പിന്താങ്ങുന്നു.

മുത്ത്‌: ബൈബിൾക്കാ​ല​ങ്ങ​ളിൽ ചെങ്കടൽ, പേർഷ്യൻ കടലിടുക്ക്‌, ഇന്ത്യൻ മഹാസ​മു​ദ്രം എന്നിവി​ട​ങ്ങ​ളിൽനി​ന്നാ​ണു മേന്മ​യേ​റിയ മുത്തുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നത്‌. അതു​കൊ​ണ്ടാണ്‌ വ്യാപാ​രി മുത്തു തേടി സഞ്ചരി​ക്കു​ന്നു എന്നു യേശു പറഞ്ഞത്‌. നീണ്ട യാത്ര​യും കഠിന​ശ്ര​മ​വും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യമ​മാ​യി​രു​ന്നു അത്‌.

കൊള്ളാത്തവ: ഇവ മോശ​യി​ലൂ​ടെ കൊടുത്ത നിയമ​മ​നു​സ​രിച്ച്‌ അശുദ്ധ​മാ​യി കണക്കാക്കിയിരുന്ന, ചിറകും ചെതു​മ്പ​ലും ഇല്ലാത്ത മീനുകളായിരിക്കാം. അത്തരം മീനു​കളെ തിന്നു​ന്ന​തി​നു വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അവ, അവർക്കു കിട്ടിയ ഭക്ഷ്യ​യോ​ഗ്യ​മ​ല്ലാത്ത മറ്റു മീനുകളുമാകാം.​—ലേവ 11:9-12; ആവ 14:9, 10.

അവസാ​നി​ക്കാൻപോ​കു​ന്നു: അഥവാ “അവസാ​ന​കാ​ലം.” സുന്റേലയ എന്ന ഗ്രീക്കു​പ​ദ​മാണ്‌ ഇവിടെ കാണു​ന്നത്‌. അതിന്റെ അർഥം “ഒന്നിച്ചുള്ള അവസാനം; സംയു​ക്താ​ന്ത്യം; ഒരുമിച്ച്‌ അവസാ​നി​ക്കുക” എന്നെല്ലാ​മാണ്‌. (മത്ത 13:39, 40, 49; 28:20; എബ്ര 9:26) ഇത്‌ ഒരു കാലഘ​ട്ട​ത്തെ​യാണ്‌ അർഥമാ​ക്കു​ന്നത്‌. ആ സമയത്ത്‌ സംയു​ക്ത​മാ​യി നടക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ മത്ത 24:6, 14 വാക്യ​ങ്ങ​ളിൽ പറഞ്ഞി​രി​ക്കുന്ന സമ്പൂർണ​മായ “അവസാന”ത്തിലേക്കു നയിക്കും. അവിടെ ‘അവസാനം’ എന്നു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നത്‌, ടെലോസ്‌ എന്ന മറ്റൊരു ഗ്രീക്കു​പ​ദ​മാണ്‌.​—മത്ത 24:6, 14 എന്നിവ​യു​ടെ പഠനക്കു​റി​പ്പു​ക​ളും പദാവ​ലി​യിൽ “വ്യവസ്ഥി​തി​യു​ടെ അവസാ​ന​കാ​ലം” എന്നതും കാണുക.

അവസാനകാലം: “അവസാ​ന​കാ​ലം” എന്നു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കുന്ന സുന്റേലയ എന്ന ഗ്രീക്കു​പദം മത്ത 13:40, 49; 24:3; 28:20; എബ്ര 9:26 എന്നീ വാക്യ​ങ്ങ​ളി​ലും കാണുന്നുണ്ട്‌.​—മത്ത 24:3-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പും പദാവ​ലി​യിൽ “വ്യവസ്ഥി​തി​യു​ടെ അവസാ​ന​കാ​ലം” എന്നതും കാണുക.

വ്യവസ്ഥി​തി: അഥവാ “യുഗം.” ഗ്രീക്കു​പ​ദ​മായ ഏയോൻ ഇവിടെ അർഥമാ​ക്കു​ന്നത്‌ ഏതെങ്കി​ലും ഒരു കാലഘ​ട്ടത്തെ അല്ലെങ്കിൽ യുഗത്തെ വേർതി​രി​ച്ചു​കാ​ണി​ക്കുന്ന പ്രത്യേ​ക​ത​ക​ളെ​യോ സാഹച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യോ സ്ഥിതി​വി​ശേ​ഷ​ത്തെ​യോ ആണ്‌.​—പദാവ​ലി​യിൽ “വ്യവസ്ഥി​തി(കൾ)” കാണുക.

വ്യവസ്ഥി​തി​യു​ടെ അവസാനകാലം: മത്ത 13:39; 24:3 എന്നിവ​യു​ടെ പഠനക്കു​റി​പ്പു​ക​ളും പദാവ​ലി​യിൽ “വ്യവസ്ഥി​തി​(കൾ)”; “വ്യവസ്ഥി​തി​യു​ടെ അവസാ​ന​കാ​ലം” എന്നിവ​യും കാണുക.

പഠിപ്പി​ക്കു​ന്ന ഏതൊരു ശിഷ്യനും: അഥവാ “പഠിപ്പുള്ളയാൾ.” ഗ്രമ്മറ്റ്യൂസ്‌ എന്ന ഗ്രീക്കു​പ​ദ​മാണ്‌ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. മോശ​യി​ലൂ​ടെ കൊടുത്ത നിയമ​ത്തിൽ പാണ്ഡി​ത്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രുന്ന ജൂതാ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​ക്കു​റിച്ച്‌ പറയു​മ്പോൾ ഈ പദം “ശാസ്‌ത്രി” എന്നാണു പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്‌. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ പദപ്ര​യോ​ഗം മറ്റുള്ള​വരെ പഠിപ്പി​ക്കാൻ പരിശീ​ലനം ലഭിച്ച ക്രിസ്‌തു​ശി​ഷ്യ​രെ​യാ​ണു കുറിക്കുന്നത്‌.

സ്വന്തം നാട്‌: അക്ഷ. “അപ്പന്റെ നാട്‌.” അതായത്‌, യേശു വളർന്നു​വന്ന നസറെത്ത്‌ എന്ന പട്ടണം. യേശു​വി​ന്റെ മാതാ​പി​താ​ക്കൾ അന്നാട്ടുകാരായിരുന്നു.

മരണപ്പ​ണി​ക്കാ​ര​ന്റെ മകൻ: “മരപ്പണി​ക്കാ​രൻ” എന്നു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കുന്ന ടെക്‌റ്റോൻ എന്ന ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ത്തി​നു വിശാ​ല​മായ അർഥമുണ്ട്‌. അതിൽ എല്ലാത്തരം കൈ​ത്തൊ​ഴി​ലും കെട്ടി​ട​നിർമാ​ണ​വും ഉൾപ്പെടും. എന്നാൽ മരപ്പണി​യാണ്‌ ഉദ്ദേശി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കിൽ അതിൽ വീടു​പ​ണി​യോ​ടു ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളും, വീട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ തടി​കൊ​ണ്ടുള്ള മറ്റു വസ്‌തു​ക്ക​ളു​ടെ​യോ നിർമാ​ണ​വും ഉൾപ്പെടാം. യേശു “മനുഷ്യ​രു​ടെ ഇടയി​ലാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോൾ ഒരു മരപ്പണി​ക്കാ​ര​നാ​യി കലപ്പയും നുകവും ഉണ്ടാക്കുന്ന” ജോലി ചെയ്‌തു എന്ന്‌ എ.ഡി. 2-ാം നൂറ്റാ​ണ്ടിൽ ജീവി​ച്ചി​രുന്ന ജസ്റ്റിൻ മാർട്ടയർ എഴുതി. പുരാ​ത​ന​ഭാ​ഷ​ക​ളി​ലെ ആദ്യകാല ബൈബിൾതർജ​മ​ക​ളും യേശു ഒരു മരപ്പണി​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു എന്ന ആശയത്തെ പിന്താങ്ങുന്നു. യേശു ‘മരപ്പണി​ക്കാ​രന്റെ മകൻ’ എന്നും ‘മരപ്പണി​ക്കാ​രൻ’ എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. (മർ 6:3) തെളിവനുസരിച്ച്‌, യേശു മരപ്പണി പഠിച്ചതു വളർത്ത​ച്ഛ​നായ യോസേഫിൽനിന്നാണ്‌. സാധാ​ര​ണ​യാ​യി ആൺകു​ട്ടി​കൾക്ക്‌ ഏതാണ്ട്‌ 12 അല്ലെങ്കിൽ 15 വയസ്സു​ള്ള​പ്പോൾത്തന്നെ അത്തരം തൊഴിൽപ​രി​ശീ​ലനം നൽകിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. അനേക​വർഷങ്ങൾ നീളുന്ന ഒരു പരിശീ​ല​ന​മാ​യി​രു​ന്നു അത്‌.

സഹോദരന്മാർ: അഡെൽഫോസ്‌ എന്ന ഗ്രീക്കു​പദം ബൈബി​ളിൽ ആത്മീയ​ബ​ന്ധത്തെ കുറി​ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. എന്നാൽ ഇവിടെ അതു യേശു​വി​ന്റെ അർധസഹോദരന്മാരെ, യോ​സേ​ഫി​ന്റെ​യും മറിയ​യു​ടെ​യും ഇളയ ആൺമക്കളെ, ആണ്‌ കുറിക്കുന്നത്‌. യേശു ജനിച്ച​ശേ​ഷ​വും മറിയ ഒരു കന്യക​യാ​യി​ത്തന്നെ തുടർന്നു എന്നു വിശ്വ​സി​ക്കു​ന്നവർ വാദിക്കുന്നത്‌, ഈ വാക്യ​ത്തി​ലെ അഡെൽഫോസ്‌ എന്ന പദം കുറി​ക്കു​ന്നതു യേശു​വി​ന്റെ മാതാ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സഹോദരപുത്രന്മാരെയാണെന്നാണ്‌. എന്നാൽ മാതാ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സഹോ​ദ​രീ​സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​രു​ടെ പുത്ര​ന്മാ​രെ കുറി​ക്കാൻ ഗ്രീക്കു​തി​രു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളിൽ വേറൊ​രു പദമാണ്‌ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. (കൊലോ 4:10-ലെ അനപ്‌സി​യോസ്‌ എന്ന ഗ്രീക്കുപദം.) ഇനി, “പൗലോ​സി​ന്റെ പെങ്ങളു​ടെ മകൻ” എന്നു പറയു​ന്നി​ടത്ത്‌ മറ്റൊരു ഗ്രീക്കു​പ​ദ​മാണ്‌ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. (പ്രവൃ 23:16) കൂടാതെ, ലൂക്ക 21:16-ൽ അഡെൽഫോസ്‌ (“സഹോ​ദ​രങ്ങൾ”), സിജെ​നെസ്‌ (“ബന്ധുക്കൾ”) എന്നീ രണ്ടു ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ബഹുവ​ച​ന​രൂ​പങ്ങൾ കാണുന്നു. ഗ്രീക്കു​തി​രു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളിൽ കുടും​ബ​ബ​ന്ധ​ങ്ങളെ സൂചി​പ്പി​ക്കുന്ന പദങ്ങൾ വളരെ വിവേചനയോടെ, ശ്രദ്ധാ​പൂർവ​മാണ്‌ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെന്ന്‌ ഈ ഉദാഹ​ര​ണങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു.

യാക്കോബ്‌: ഇതു യേശു​വി​ന്റെ അർധസ​ഹോ​ദ​ര​നായ യാക്കോബാണ്‌. തെളി​വ​നു​സ​രിച്ച്‌ പ്രവൃ 12:17; ഗല 1:19 എന്നീ വാക്യ​ങ്ങ​ളിൽ പറഞ്ഞി​രി​ക്കുന്ന യാക്കോബും, യാക്കോബ്‌ എന്ന ബൈബിൾപു​സ്‌തകം എഴുതിയ വ്യക്തി​യും ഇദ്ദേഹംതന്നെയാണ്‌.​—യാക്ക 1:1.

യൂദാസ്‌: യേശു​വി​ന്റെ അർധസ​ഹോ​ദ​ര​നായ ഇദ്ദേഹം​ത​ന്നെ​യാ​ണു തെളി​വ​നു​സ​രിച്ച്‌ യൂദ (ഗ്രീക്കിൽ, യിഊദാസ്‌) എന്ന പേരി​ലുള്ള ബൈബിൾപു​സ്‌തകം എഴുതിയ യൂദ.

ദൃശ്യാവിഷ്കാരം

ഗലീല​ക്കടൽ, കഫർന്ന​ഹൂ​മിന്‌ അടുത്തുള്ള ഭാഗം
ഗലീല​ക്കടൽ, കഫർന്ന​ഹൂ​മിന്‌ അടുത്തുള്ള ഭാഗം

യേശു​വി​ന്റെ കാലത്തി​നു ശേഷം നൂറ്റാ​ണ്ടു​കൾകൊണ്ട്‌ ഗലീല​ക്ക​ട​ലി​ന്റെ രൂപത്തി​നും അതിലെ ജലനി​ര​പ്പി​നും മാറ്റം സംഭവി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്‌. എങ്കിലും യേശു ഒരു വള്ളത്തി​ലി​രുന്ന്‌ ജനക്കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടു സംസാ​രി​ച്ചത്‌, ചിത്ര​ത്തിൽ കാണി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന സ്ഥലത്തു​വെ​ച്ചാ​ണെന്നു കരുത​പ്പെ​ടു​ന്നു. യേശു​വി​ന്റെ ശബ്ദം ജലോ​പ​രി​ത​ല​ത്തിൽ തട്ടി പ്രതി​ധ്വ​നി​ച്ച​പ്പോൾ അതിന്റെ തീവ്രത കൂടി​ക്കാ​ണും.

വിത്തു വിതയ്‌ക്കു​ന്നു
വിത്തു വിതയ്‌ക്കു​ന്നു

ബൈബിൾക്കാ​ല​ങ്ങ​ളിൽ, വിത്തു വിതയ്‌ക്കാൻ പല രീതി​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ചില വിതക്കാർ, വിത്തു കൊണ്ടു​പോ​കുന്ന സഞ്ചി ചുമലിൽ തൂക്കി, അരയിൽ കെട്ടി​നി​റു​ത്തു​മാ​യി​രു​ന്നു. എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ അവരുടെ പുറങ്കു​പ്പാ​യ​ത്തി​ന്റെ ഒരു ഭാഗം സഞ്ചി​പോ​ലെ​യാ​ക്കി അതിലാ​ണു വിത്തു കൊണ്ടു​പോ​യി​രു​ന്നത്‌. എന്നിട്ട്‌ അവർ ആ വിത്തു നല്ലതു​പോ​ലെ വീശി എറിയും. വയലു​ക​ളു​ടെ ഇടയി​ലുള്ള നടപ്പാ​ത​ക​ളി​ലെ മണ്ണു നല്ലവണ്ണം തറഞ്ഞു​കി​ട​ന്നി​രു​ന്ന​തു​കൊണ്ട്‌ വിത്തു വീഴു​ന്നതു നല്ല മണ്ണിൽത്ത​ന്നെ​യാ​ണെന്നു വിതക്കാ​രൻ ഉറപ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. പക്ഷികൾ വിത്തു കൊത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​തി​രി​ക്കാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന്‌ അതു മണ്ണ്‌ ഇട്ട്‌ മൂടി​യി​രു​ന്നു.

കൊയ്‌ത്തു​കാർ
കൊയ്‌ത്തു​കാർ

ബൈബിൾക്കാ​ല​ങ്ങ​ളിൽ ചില​പ്പോ​ഴൊ​ക്കെ കൊയ്‌ത്തു​കാർ ധാന്യ​ക്ക​തി​രു​കൾ ചെടി​യോ​ടെ പിഴു​തെ​ടു​ക്കാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എങ്കിലും ധാന്യ​ക്ക​തി​രു​കൾ അരിവാൾകൊണ്ട്‌ അരി​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു സാധാ​ര​ണ​രീ​തി. (ആവ 16:9; മർ 4:29) വിളഞ്ഞു​കി​ട​ക്കുന്ന ധാന്യം കൊയ്യു​ന്നതു പൊതു​വേ പലർ ചേർന്ന്‌ ചെയ്യുന്ന പണിയാ​യി​രു​ന്നു. (രൂത്ത്‌ 2:3; 2രാജ 4:18) ശലോ​മോൻ രാജാവ്‌, ഹോശേയ പ്രവാ​ചകൻ, പൗലോസ്‌ അപ്പോ​സ്‌തലൻ എന്നിങ്ങനെ ധാരാളം ബൈബി​ളെ​ഴു​ത്തു​കാർ പ്രാധാ​ന്യ​മേ​റിയ സത്യങ്ങൾ പഠിപ്പി​ക്കാൻ കൊയ്‌ത്തി​നെ ഒരു ദൃഷ്ടാ​ന്ത​മാ​യി ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്‌. (സുഭ 22:8; ഹോശ 8:7; ഗല 6:7-9) ശിഷ്യ​രാ​ക്കൽവേ​ല​യിൽ തന്റെ ശിഷ്യ​ന്മാർക്കും ദൂതന്മാർക്കും ഉള്ള പങ്കി​നെ​ക്കു​റിച്ച്‌ പറഞ്ഞ​പ്പോൾ യേശു​വും, ആളുകൾക്കു സുപരി​ചി​ത​മായ ഈ തൊഴിൽ ഒരു ദൃഷ്ടാ​ന്ത​മാ​യി ഉപയോ​ഗി​ച്ചു.—മത്ത 13:24-30, 39; യോഹ 4:35-38.

മസാദ​യി​ലെ പുരാ​ത​ന​സം​ഭ​ര​ണ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ നാശാ​വ​ശി​ഷ്ടങ്ങൾ
മസാദ​യി​ലെ പുരാ​ത​ന​സം​ഭ​ര​ണ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ നാശാ​വ​ശി​ഷ്ടങ്ങൾ

ഇസ്രാ​യേ​ലിൽ പണ്ട്‌ അങ്ങോ​ള​മി​ങ്ങോ​ളം സംഭര​ണ​ശാ​ല​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മെതി​ച്ചെ​ടുത്ത ധാന്യം സൂക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നത്‌ അവയി​ലാണ്‌. എണ്ണയും വീഞ്ഞും, ചില​പ്പോ​ഴൊ​ക്കെ അമൂല്യ​ലോ​ഹ​ങ്ങ​ളും രത്‌ന​ങ്ങ​ളും പോലും അവയിൽ സൂക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു.

കടുകു​മണി
കടുകു​മണി

തെളി​വ​നു​സ​രിച്ച്‌, ഗലീല​പ്ര​ദേ​ശത്തെ ആളുകൾ കൃഷി​ചെ​യ്‌തി​രുന്ന വിത്തു​ക​ളിൽ ഏറ്റവും ചെറു​താ​യി​രു​ന്നു കടുകു​മണി. ജൂതഭാ​ഷ​യി​ലെ പുരാ​ത​ന​ലി​ഖി​ത​ങ്ങ​ളിൽ, ഒരു വസ്‌തു തീരെ ചെറു​താ​ണെന്നു കാണി​ക്കാൻ ഒരു അലങ്കാ​ര​പ്ര​യോ​ഗ​മാ​യി കടുകു​മ​ണി​യെ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു.

മീൻപി​ടു​ത്ത​ക്കാർ വല വലിച്ചു​ക​യ​റ്റു​ന്നു
മീൻപി​ടു​ത്ത​ക്കാർ വല വലിച്ചു​ക​യ​റ്റു​ന്നു

സാധ്യ​ത​യ​നു​സ​രിച്ച്‌ യേശു​വി​ന്റെ കാലത്ത്‌ ഇത്തരം വലകൾ ഉണ്ടാക്കി​യി​രു​ന്നതു ഫ്‌ളാ​ക്‌സ്‌ ചെടി​ക​ളു​ടെ നാരു​കൊ​ണ്ടാണ്‌. ഇത്തരം ഒരു വലയ്‌ക്ക്‌ 300 മീ. (ഏതാണ്ട്‌ 1,000 അടി) നീളമു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​രി​ക്കാം എന്നാണു ചിലർ അഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നത്‌. വലയുടെ താഴത്തെ വിളു​മ്പിൽ ഭാരക്ക​ട്ടി​ക​ളും മുകളി​ലത്തെ വിളു​മ്പിൽ പൊങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കുന്ന വസ്‌തു​ക്ക​ളും പിടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്രേ. മീൻപി​ടു​ത്ത​ക്കാർ വള്ളത്തിൽ പോയാണ്‌ ഇത്തരം വലകൾ ഇറക്കി​യി​രു​ന്നത്‌. ചില​പ്പോ​ഴൊ​ക്കെ വലയുടെ രണ്ട്‌ അറ്റത്തു​മുള്ള നീണ്ട കയറുകൾ അവർ തീരത്ത്‌ നിൽക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ കൈയിൽ കൊണ്ടു​വന്ന്‌ കൊടു​ക്കു​ക​യും പലർ ചേർന്ന്‌ ആ വല പതിയെ കരയി​ലേക്കു വലിച്ചു​ക​യ​റ്റു​ക​യും ചെയ്യു​മാ​യി​രു​ന്നു. വല പോരുന്ന വഴിയി​ലു​ള്ള​തെ​ല്ലാം അതിൽ കുടു​ങ്ങും.