വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ​—പുതിയ ലോക ഭാഷാ​ന്തരം (പഠനപ്പ​തിപ്പ്‌)

ബി14-എ

ക്രയവി​ക്ര​യ​വും വാണി​ജ്യ​വും

 • ദ്രാവക അളവുകൾ

 • കോർ (10 ബത്ത്‌ / 60 ഹീൻ)

  220 ലി. / 58.1 ഗ്യാലൻ

 • ബത്ത്‌ (6 ഹീൻ)

  22 ലി. / 5.81 ഗ്യാലൻ

 • ഹീൻ (12 ലോഗ്‌)

  3.67 ലി. / 7.75 പൈന്റ്‌

 • ലോഗ്‌ (1/12 ഹീൻ)

  0.31 ലി. / 0.66 പൈന്റ്‌

 • ഖര അളവുകൾ

 • ഹോമർ (1 കോർ / 10 ഏഫാ)

  220 ലി. / 200 ഖര ക്വാർട്ട്‌

 • ഏഫാ (3 സെയാ / 10 ഓമെർ)

  22 ലി. / 20 ഖര ക്വാർട്ട്‌

 • സെയാ (31/3 ഓമെർ)

  7.33 ലി. / 6.66 ഖര ക്വാർട്ട്‌

 • ഓമെർ (14/5 കാബ്‌)

  2.2 ലി. / 2 ഖര ക്വാർട്ട്‌

 • കാബ്‌

  1.22 ലി. / 1.11 ഖര ക്വാർട്ട്‌

 • ക്വാർട്ട്‌

  1.08 ലി. / 0.98 ഖര ക്വാർട്ട്‌

 • രേഖീയ അളവുകൾ

 • വലിയ മുഴ​ക്കോൽ (6 വലിയ മുഴം)

  3.11 മീ. / 10.2 അടി

 • മുഴ​ക്കോൽ (6 മുഴം)

  2.67 മീ. / 8.75 അടി

 • ആൾ താഴ്‌ച (മാറ്‌)

  1.8 മീ. / 6 അടി

 • വലിയ മുഴം (7 നാലു വിരൽ കനം)

  51.8 സെ.മീ. / 20.4 ഇഞ്ച്‌

 • മുഴം (2 ചാൺ / 6 നാലു വിരൽ കനം)

  44.5 സെ.മീ. / 17.5 ഇഞ്ച്‌

 • ചെറിയ മുഴം

  38 സെ.മീ. / 15 ഇഞ്ച്‌

 • 1 റോമൻ സ്റ്റേഡിയം

  1/8 റോമൻ മൈൽ = 185 മീ. / 606.95 അടി

 1. 1 ഒരു വിരൽ കനം (നാലു വിരൽ കനത്തിന്റെ 1/4)

  1.85 സെ.മീ. / 0.73 ഇഞ്ച്‌

 2. 2 നാലു വിരൽ കനം (നാലു വിരലു​കൾ ചേർത്തു​വെച്ച വീതി)

  7.4 സെ.മീ. / 2.9 ഇഞ്ച്‌

 3. 3 ചാൺ (12 വിരൽ കനം)

  22.2 സെ.മീ. / 8.75 ഇഞ്ച്‌