വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകൾ​—പുതിയ ലോക ഭാഷാ​ന്തരം (പഠനപ്പ​തിപ്പ്‌)

അനുബന്ധം എ

 1. എ1 ബൈബിൾപ​രി​ഭാ​ഷ​യിൽ പിൻപ​റ്റിയ തത്ത്വങ്ങൾ

 2. എ2 ഈ പരിഭാ​ഷ​യു​ടെ പ്രത്യേ​ക​തകൾ

 3. എ3 ബൈബിൾ നമ്മുടെ കൈയിൽ എത്തിയത്‌

 4. എ4 ദൈവ​നാ​മം എബ്രാ​യ​തി​രു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളിൽ

 5. എ5 ദൈവ​നാ​മം ഗ്രീക്കു​തി​രു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളിൽ

 6. എ6-എ ചാർട്ട്‌: യഹൂദ​യി​ലെ​യും ഇസ്രാ​യേ​ലി​ലെ​യും പ്രവാ​ച​ക​ന്മാ​രും രാജാ​ക്ക​ന്മാ​രും (ഭാഗം 1)

 7. എ6-ബി ചാർട്ട്‌: യഹൂദ​യി​ലെ​യും ഇസ്രാ​യേ​ലി​ലെ​യും പ്രവാ​ച​ക​ന്മാ​രും രാജാ​ക്ക​ന്മാ​രും (ഭാഗം 2)

 8. എ7-എ ഭൂമി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോൾ യേശു​വി​ന്റെ ജീവി​ത​ത്തിൽ നടന്ന പ്രധാ​ന​സം​ഭ​വങ്ങൾ—യേശു ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പുള്ള സംഭവങ്ങൾ

 9. എ7-ബി ഭൂമി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോൾ യേശു​വി​ന്റെ ജീവി​ത​ത്തിൽ നടന്ന പ്രധാ​ന​സം​ഭ​വങ്ങൾ—യേശു​വി​ന്റെ ശുശ്രൂ​ഷ​യു​ടെ ആരംഭം

 10. എ7-സി ഭൂമി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോൾ യേശു​വി​ന്റെ ജീവി​ത​ത്തിൽ നടന്ന പ്രധാ​ന​സം​ഭ​വങ്ങൾ—ഗലീല​യി​ലെ യേശു​വി​ന്റെ ബൃഹത്തായ ശുശ്രൂഷ (ഭാഗം 1)

 11. എ7-ഡി ഭൂമി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോൾ യേശു​വി​ന്റെ ജീവി​ത​ത്തിൽ നടന്ന പ്രധാ​ന​സം​ഭ​വങ്ങൾ—ഗലീല​യി​ലെ യേശു​വി​ന്റെ ബൃഹത്തായ ശുശ്രൂഷ (ഭാഗം 2)

 12. എ7-ഇ ഭൂമി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോൾ യേശു​വി​ന്റെ ജീവി​ത​ത്തിൽ നടന്ന പ്രധാ​ന​സം​ഭ​വങ്ങൾ—യേശു​വി​ന്റെ ബൃഹത്തായ ശുശ്രൂഷ: ഗലീല​യി​ലെയും (ഭാഗം 3) യഹൂദ്യ​യി​ലെ​യും

 13. എ7-എഫ്‌ ഭൂമി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോൾ യേശു​വി​ന്റെ ജീവി​ത​ത്തിൽ നടന്ന പ്രധാ​ന​സം​ഭ​വങ്ങൾ—യോർദാ​ന്റെ കിഴക്ക്‌ യേശു​വി​ന്റെ പിൽക്കാ​ല​ശു​ശ്രൂഷ

 14. എ7-ജി ഭൂമി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോൾ യേശു​വി​ന്റെ ജീവി​ത​ത്തിൽ നടന്ന പ്രധാ​ന​സം​ഭ​വങ്ങൾ—യരുശ​ലേ​മിൽ യേശു​വി​ന്റെ ശുശ്രൂ​ഷ​യു​ടെ അവസാ​ന​നാ​ളു​കൾ (ഭാഗം 1)

 15. എ7-എച്ച്‌ ഭൂമി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോൾ യേശു​വി​ന്റെ ജീവി​ത​ത്തിൽ നടന്ന പ്രധാ​ന​സം​ഭ​വങ്ങൾ—യരുശ​ലേ​മിൽ യേശു​വി​ന്റെ ശുശ്രൂ​ഷ​യു​ടെ അവസാ​ന​നാ​ളു​കൾ (ഭാഗം 2)