വചനം കേൾക്കുന്നവരും ചെയ്യുന്നവരും ആയിരിപ്പിന്‍ (ലൂക്കോസ് 4:1-30; 1 രാജാക്കന്‍മാര്‍ 17:8-24)

ഡൗണ്‍ലോഡ് സാധ്യതകള്‍