ദൈവവചനം “ജീവനും ചൈതന്യവുമുള്ളത്‌” (മര്‍ക്കോസ് 4:35-5:43)

ഡൗണ്‍ലോഡ് സാധ്യതകള്‍