വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

യേശു താമസി​ക്കു​ക​യും പഠിപ്പി​ക്കു​ക​യും ചെയ്‌ത പ്രദേ​ശങ്ങൾ

യേശു താമസി​ക്കു​ക​യും പഠിപ്പി​ക്കു​ക​യും ചെയ്‌ത പ്രദേ​ശങ്ങൾ

ഭൂപടത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ

 • ഫൊയ്‌നിക്യ

 • ഗലീല

 • ദക്കപ്പൊലി

 • ശമര്യ

 • പെരിയ

 • യഹൂദ്യ

 • സീദോൻ

 • സാരെഫാത്ത്‌

 • സോർ

 • ദമസ്‌കൊസ്‌

 • ഹെർമോൻ പർവതം

 • കൈസര്യഫിലിപ്പി

 • കോരസീൻ

 • ബേത്ത്‌സയിദ

 • കഫർന്നഹൂം

 • രഫാന

 • കാനാ

 • മഗദ

 • ഗലീലക്കടൽ

 • ഗെർഗെസ

 • തിബെര്യാസ്‌

 • ഹിപ്പോ(കൾ)

 • ഡിയോൺ

 • കനത്ത

 • നസറെത്ത്‌

 • ഗദര

 • അബില

 • നയിൻ

 • ശകപ്പൊളിസ്‌ (ബേത്ത്‌-ശെയാൻ)

 • ബഥാന്യ? (യോർദാന്‌ അക്കരെ)

 • പെല്ല

 • ശലേം

 • ഐനോൻ

 • ശബാസ്റ്റി (ശമര്യ)

 • ജരസ

 • സുഖാർ

 • ഗരിസീം പർവതം

 • യാക്കോബിന്റെ കിണർ

 • യോർദാൻ നദി

 • അരിമഥ്യ

 • എഫ്രയീം

 • ഫിലദെൽഫ്യ (രബ്ബ)

 • യരീഹൊ

 • രാമ

 • എമ്മാവൂസ്‌

 • യരുശലേം

 • ബേത്ത്‌ഫാഗ

 • ബഥാന്യ

 • ബേത്ത്‌ലെഹെം

 • ഹെബ്രോൻ

 • യഹൂദ്യ വിജന​ഭൂ​മി

 • ഉപ്പു കടൽ (ചാവു കടൽ)

 • യരുശലേം പ്രദേശം

 • രാമ

 • എമ്മാവൂസ്‌

 • ഒലിവു മല

 • യരുശലേം

 • ബേത്ത്‌ഫാഗ

 • ബഥാന്യ

 • ബേത്ത്‌ലെഹെം