വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

 ഭാഗം 13

നല്ല രാജാക്കന്മാരും ദുഷ്ട രാജാക്കന്മാരും

നല്ല രാജാക്കന്മാരും ദുഷ്ട രാജാക്കന്മാരും

ഇസ്രായേൽ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു. പല രാജാക്കന്മാരും ഇസ്രായേൽജയെ ഭരിക്കുന്നു. അവരിൽ മിക്കവരും ദൈവത്തോട്‌ അവിശ്വസ്‌തത കാണിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ബാബിലോണിയർ യെരുലേമിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു

ശലോമോൻ സത്യാരായിൽനിന്ന് വ്യതിലിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് യഹോവ മുൻകൂട്ടിപ്പഞ്ഞതുപോലെ സംഭവിച്ചു: ഇസ്രായേൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിലേക്കു നയിച്ചത്‌ എന്താണെന്നു നോക്കാം. ശലോമോന്‍റെ പിൻഗാമിയായിവന്ന അവന്‍റെ മകൻ രെഹബെയാം നിർദനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽഗോത്രങ്ങളിൽ പത്തെണ്ണം രാജാവിനോടു മത്സരിച്ച് വേറിട്ട ഒരു രാജ്യത്തിന്‌, വടക്കെ രാജ്യമായ ഇസ്രായേലിന്‌, രൂപംനൽകി. എന്നാൽ ബാക്കി രണ്ടുഗോത്രങ്ങൾ കലഹത്തിലുൾപ്പെടാതെ യെരുലേമിലെ ദാവീദിന്‍റെ സിംഹാത്തിലിരുന്നു ഭരിക്കുന്ന രാജാവിനോടു കൂറുപുലർത്തി. അവരുടെ ദേശം തെക്കേ രാജ്യമായ യെഹൂദ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു.

രണ്ടുരാജ്യങ്ങളുടെയും ചരിത്രം പ്രക്ഷുബ്ധമായിരുന്നു. രാജാക്കന്മാരുടെ വിശ്വാരാഹിത്യവും അനുസക്കേടും ആയിരുന്നു പ്രധാന കാരണം. ഇസ്രായേലിന്‍റെ സ്ഥിതി യെഹൂയെക്കാൾ മോശമായിരുന്നു. തുടക്കംമുതൽ അവിടത്തെ രാജാക്കന്മാർ ദേശത്ത്‌ വ്യാജാരാധന ഊട്ടിളർത്തി. അക്കാലത്ത്‌ ഇസ്രായേലിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പ്രവാന്മാരായിരുന്നു ഏലിയാവും എലീശയും. അവർ മരിച്ചരെ ഉയിർപ്പിക്കുപോലും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവാന്മാരുടെ അത്ഭുതപ്രവൃത്തികൾ കണ്ടിട്ടും ഇസ്രായേല്യർ വീണ്ടുംവീണ്ടും തെറ്റിലേക്കു വീണു. ഒടുവിൽ വടക്കെ രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ദൈവം അസീറിക്കാരെ അനുവദിച്ചു.

ഇസ്രായേൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടുഴിഞ്ഞും ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം യെഹൂദ നിലനിന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട്‌ അതും ദിവ്യശിക്ഷാവിധി ഏറ്റുവാങ്ങി. ദൈവത്തിന്‍റെ പ്രവാന്മാരുടെ മുന്നറിയിപ്പിനു ചെവികൊടുക്കാനും ജനത്തെ യഹോയിലേക്കു തിരിച്ചുകൊണ്ടുരാനും യെഹൂയിലെ ചില രാജാക്കന്മാർ മാത്രമേ ശ്രമിച്ചുള്ളൂ. അവരിൽ ഒരുവനാണ്‌ യോശീയാരാജാവ്‌. അവൻ യെഹൂയിൽനിന്ന് വ്യാജാരാധന തുടച്ചുനീക്കി യഹോയുടെ ആലയം പുനരുദ്ധരിച്ചു. ആലയത്തിന്‍റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കിടെ മോശെയിലൂടെ നൽകപ്പെട്ട ന്യായപ്രമാത്തിന്‍റെ മൂലപ്രതി കണ്ടെത്തിയത്‌ യോശീയാവിനെ ആവേശരിനാക്കി. തന്‍റെ പരിഷ്‌ക്കാങ്ങൾ അവൻ ഊർജിമാക്കി.

എന്നാൽ യോശീയാവിന്‍റെ പിൻമുക്കാർ നല്ലവരായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് യെഹൂയെ കീഴടക്കാനും തലസ്ഥാമായ യെരുലേമിനെയും അവിടത്തെ ദേവാത്തെയും നശിപ്പിക്കാനും യഹോവ ബാബിലോണിരെ അനുവദിച്ചു. കൊല്ലപ്പെടാതെ ശേഷിച്ചരെ ബാബിലോണിയർ പ്രവാസിളായി കൊണ്ടുപോയി. 70 വർഷം ഇസ്രായേല്യർക്കു പ്രവാസിളായി ജീവിക്കേണ്ടിരുമെന്ന് ദൈവം മുൻകൂട്ടിപ്പഞ്ഞു. അക്കാലത്രയും യെഹൂദ ശൂന്യമായിക്കിന്നു. ഒടുവിൽ യഹോവ വാഗ്‌ദാനംചെയ്‌തതുപോലെ അവർ സ്വന്തം മണ്ണിൽ തിരിച്ചെത്തി.

എന്നാൽ വാഗ്‌ദത്ത വിമോനായ മിശിഹാ ഭരണമേറ്റെടുക്കുന്നതുവരെ, ദാവീദിന്‍റെ ഗോത്രത്തിലെ ആരും മേലാൽ രാജാക്കന്മാരായി വാഴുയില്ലായിരുന്നു. യെരുലേമിൽ ദാവീദിന്‍റെ സിംഹാത്തിലിരുന്നു വാഴ്‌ചത്തിയ രാജാക്കന്മാരിൽ മിക്കവരും, അപൂർണ മനുഷ്യർക്ക് നല്ല ഭരണം കാഴ്‌ചവെക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് തെളിയിച്ചരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരിൽ അവസാത്തെ രാജാവിനോട്‌ യഹോവ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: “ഞാൻ മകുടം നീക്കി കിരീടം എടുത്തുയും. . . . അതിന്നു അവകാമുള്ളവൻ വരുവോളം അതു ഇല്ലാതെയിരിക്കും; അവന്നു ഞാൻ അതു കൊടുക്കും.” (യെഹെസ്‌കേൽ 21:26, 27) അതെ, ഭരണംത്താൻ യോഗ്യനാവൻ മിശിഹാ മാത്രമായിരിക്കും.

1 രാജാക്കന്മാർ, 2 രാജാക്കന്മാർ, 2 ദിനവൃത്താന്തം 10-36 അധ്യാങ്ങൾ, യിരെമ്യാവു 25:8-11 എന്നിവയെ ആധാരമാക്കിയുള്ളത്‌.